www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Zlep?ené výsledky pri diabete a pri chronickej chorobe obli?iek: základ kanadskej smernice
Diabetická nefropatia

Roz?írenie diabetes mellitus v Kanade narastá a v tejto súvislosti do?lo aj k vzostupu mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií. Medzi najzáva?nej?ie patrí chronická choroba obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease).Mô?e by? diagnostikovaná bu? pomocou detekcie perzistujúcej albuminúrie, alebo na základe hodnotenia glomerulovej filtrácie, ktorá je men?ia ako 60 ml/min/1.73 m2. Pacienti s diabetom a s CKD majú ni??iu kvalitu ?ivota a potrebujú vy??ie náklady na starostlivos? o zdravie, a tie? majú perspekívu ESRD, vy?adujúcemu dialyza?né lie?enie. Je v?ak dôle?ité, ?e táto skupina ?udí má extrémne zvý?ené kardiovaskulárne riziko a zní?ené pre?ívanie. Výskum v priebehu nieko?kých dekád viedol ku dvom dôle?itým záverom: Po prvé, progresívne zhor?enie choroby obli?iek nie je ?iaduce u ?udí s diabetom; treba ho spomali? alebo dokonca zastavi?. Po druhé, zvý?ené kardiovaskulárne riziko u toho obyvate?stva sa dá zna?ne redukova? pomocou agresívneho prístupu k redukcii kardiovaskulárneho rizikového faktora. Tieto závery in?pirovali kanadské skupiny, ako sú Kanadská diabetologická spolo?nos? (Canadian Diabetes Association) a Kanadský hypertenzný eduka?ný program (Canadian Hypertension Education Program), k vytvoreniu guidelineov pre klinickú prax a v tom zmysle oslovili mana?ment ?udí pracujúcich s diabetom a s CKD. V tomto ?lánku boli pre?etrené ?túdie, ktoré ovplyv?ovali tieto kanadské smernice a boli identifikované oblasti, v ktorých je e?te stále potrebný výskum.

K?ú?ové slová: diabetes mellitus, CKD, kardiovaskulárne riziko.

Autori:

McFarlane PA, Tobe SW, Culleton B.
St. Michael´s Hospital, Toronto, Ontario., máj 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

CKD a KV komplikácie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd