www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Získanie tý?denného priemeru tlaku krvi je dôle?itej?ie ne? jednotlivé merania tlaku krvi pri stratifkácii rizika dialyzovaných pacientov
Hemodialýza a CAPD

S oh?adom na monitorovanie tlaku krvi u hemodialyzovaných pacientov, je dôle?ité definova? ?as merania krvného tlaku, preto?e tlak krvi hemodialyzovaných pacientov sa s ka?dým hemodialyza?ným sedením mení ako dôsledok straty prebytku tekutiny.PLÁN, PROSTREDIE, Ú?ASTNÍCI A MERANIA: Za pou?itia tý?denného priemerného tlaku krvi bolo po?as 35 mesiacov prospektívne ?tudovaných 96 hemodialyzovaných pacientov. V?etci pacienti boli sledovaní pre kardiovaskulárne udalosti alebo pre mortalitu zo v?etkých prí?in.

VÝSLEDKY: Priemerný tý?denný pulzný krvný tlak a vek boli signifikantne vy??ie a hladina parathormónu bola signifikantne ni??ia u pacientov s kardiovaskulárnymi udalos?ami, v porovnaní s pacientami bez kardiovaskulárnych udalostí; av?ak ?iadne z komponent tlaku krvi pred dialýzou alebo po dialýze neboli ve?mi odli?né medzi pacientmi s kardiovaskulárnymi udalos?ami alebo bez nich. Zistenie tý?denného priemeru pulzného tlaku krvi, vek a humánny átriový natriuretický peptid, boli signifikantne vy??ie u pacientov, ktorí zomreli ako pre?ívajúci. Kaplanova-Meierova metóda s log- rankovým testom ukázali, ?e pre?ívanie kardiovaskulárnych udalostí a mortalita zo v?etkých prí?in u pacientov s priemerným tý?denným pulzným tlakom krvi > alebo = 70 mm Hg, boli signifikantne ni??ie ne? u ostatných pacientov.

ZÁVERY: Jednorazové meranie tlaku krvi na vyhodnotenie hypertenzie a  prognózy hemodialyzovaných pacientov je nedostato?né a tý?denný priemerný tlak krvi, je u?ito?ný marker, vzh?adom na priemer fluktuácií tlaku krvi behom 1 tý?d?a Priemerný tý?denný krvný tlak a pulzný tlak mô?e by? dobrým prognostickým markerom výskytu jednak kardiovaskulárnych udalostí a jednak mortality zo v?etkých prí?in u hemodialyzovaných pacientov.

K?ú?ové slová: hemodialýza, priemerný tlak krvi, pulzný tlak.

Autori:

Moriya H, Oka M, Maesato K, Mano T, Ikee R, Ohtake T, Kobayashi S.
Shonan Kamakura General Hospital, Department of Nephrology, and Kidney & Dialysis Center, 1202-1 Yamazaki, Kamakura, Kanagawa 247-8533, Japan. marec 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 1

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd