www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vz?ah medzi glomerulovou filtráciou a adipokínmi adiponektínom, rezistínom a leptínom u pacientov s koronárnou chorobou, s prevá?ne normálnymi alebo mierne po?kodenými renálnymi funkciami
Chronická renálna insuficiencia

Vzh?adom na molekulovú hmotnos? je mo?né, ?e adipokíny adiponektín, rezistín, a leptín sa kumulujú, ke? glomerulová filtrácia GFR (GFR = glomerular filtration rate) klesá. Pri redukovanom renálnom klírens, zmenená koncentrácia týchto sérových proteinov mô?e ovplyvni? kardiovaskulárne riziko. Cie?om tejto ?túdie bolo vy?etri? vz?ah medzi koncentráciami adipokinu a GFR.Metódy
Súvislos? medzi GFR, ur?enej pomocou skráteného vzorca MDRD, a koncentráciami adipokinov adiponektínu, rezistínu a leptínu, boli ur?ené na súbore koronárnych pacientov (n = 528; 363 mu?ov; 165 ?ien). Po výpo?te korelácií medzi GFR a koncentráciami adipokinov, bola ?alej ur?ená zo zmien analýzy vyplývajúca úprava na vek, pohlavie, BMI (BMI = body mass index = hmotný index tela), na prítomnos? diabetu typu 2, na prítomnos? hypertenzie, na históriu faj?enia, ako aj na koncentráciu sérových lipidov.

Výsledky
Stredná hodnota GFR u pacientov na?ej ?túdie bola 68.74 ± 15.27 ml/min/1.73 m2. Po?et 74.3 % pacientov mal GFR > 60 ml/min/1.73 m2, 24 % pacientov malo GFR medzi 30 a 60 ml/min/1.73 m2, a 1.7 % pacientov malo GFR < 30 ml/min/1.73 m2. Boli signifikantné inverzné korelácie medzi koncentráciami adiponektínu (r = -0.372; p < 0.001), rezistínu (r = -0.227; p < 0.001), a leptínu (r = -0.151; p = 0.009), ako aj GFR. Po multivariantných úpravách ostali signifikantné súvislosti pre adiponektín a rezistín. Podskupinová analýza u pacientov s GFR > 60 ml/min/1.73 m2 ukázala signifikantnú koreláciu medzi koncentráciami GFR a adiponektínu, ako aj leptínu. Av?ak po úprave tieto súvislosti neboli u? ?alej významné.

Závery
Existuje nezávislá asociácia medzi GFR a koncentráciami sérového adiponektínu a rezistínu. Av?ak táto asociácia nie je prítomná pri GFR > 60 ml/min/1.73 m2. Toto zistenie nazna?uje, ?e koncentrácia adipokinov u normálnych a mierne po?kodených renálnych funkcií, je ovplyvnená faktormi inými ne? GFR.

K?ú?ové slová: Adiponectin; Atheroskleróza; Glomerulová filtrácia; Leptin; Resistin.

Autori:

Lorenz Risch, Christoph Saely, Guenter Hoefle, Philipp Rein, Peter Langer, Ghazaleh Gouya, Thomas Marte Stefan Aczel and Heinz Drexel.
Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment (VIVIT), Carinagasse 47, 6 800 Feldkirch, Austria.
Department of Internal Medicine, Academic Teaching Hospital, Feldkirch, Austria.
Department of Rheumatology and Allergology, University Hospital Bern, Switzerland., 29. júl 2006.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.20 sekúnd