www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vysoká prevalencia 3. ?tádia chronickej obli?kovej choroby u star?ích dospelých s normálnym sérovým kreatinínom
CKD a KV komplikácie

Sérový kreatinín je obvykle pou?ívaný pre stanovenie diagnózy chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease), ale tento parameter mô?e mierne podhodnocova? záva?nos? CKD u star?ích dospelých v porovnaním s vypo?ítanou hodnotou eGFR (eGFR = estimated glomerular filtration rates). Ve?kos? tohoto podhodnotenia nie je jasne definovaná.CIE?: Pou?ijúc rovnicu  MDRD Modifikácie diéty u obli?kovej choroby (Modification of Diet in Renal Disease), stanovi? prevalenciu a ve?kos? podhodnotenia 3. ?tádia CKD (GFR 30-59 ml/min/1.73 m2), ako aj stanovenie hodnoty sérového kreatinínu  pri diagnóze 3. ?tádia CKD medzi >/= 65 ro?nými Ameri?anmi.

Dizajn ?túdie: Prierezová. Ú?astníci: Celkove 3 406 participantov vo veku >/= 65 rokov, z rokov 1999-2004 Preh?adu NHANES (NHANES = National Health and Nutrition Examination Surveys).

MERANIA: Na stanovenie eGFR z rovnice MDRD boli pou?ité sérovej hladiny kreatinínu. VÝSLEDKY: Celkove 36.1 % star?ích dospelých jednotlivcov v Spojených ?tátoch amerických malo 3. alebo vy??ie ?tádium CKD, pod?a definície hodnôt eGFR. Medzi star?ími dospelými jednotlivcami s 3. ?tádiom CKD, 80.6 % malo hodnoty kreatinínu </= 1.5 mg/dl, a 38.6 % malo hodnoty kreatinínu </= 1.2 mg/dl. Optimálne hodnoty kreatinínu pre diagnózu 3. ?tádia CKD u star?ích dospelých mali >/= 1.3 mg/dl pre mu?ov a >/= 1.0 mg/dl pre ?eny, bez oh?adu na prítomnos? alebo absenciu hypertenzie, diabetes, alebo následnej nedostato?nosti srdca.

ZÁVER: pou?itie sérových hodnôt kreatinínu podhodnocuje stanovenie diagnózy 3. stup?a CKD u star?ích dospelých v USA. Stanovovanie eGF spresní stanovenie diagnózy CKD u star?ích dospelých pacientov.

K?ú?ové slová: kreatinín, GF, CKD.

Autori: 

Duru OK, Vargas RB, Kermah D, Nissenson AR, Norris KC. Division of General Internal Medicine, University of California, Los Angeles, CA, USA. 6. november 2008

Link: Zdroj.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.16 sekúnd