www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Výsledok gravidity u pacientok s neaktívnym systémovým lupus erytematosus a s minimálnou proteinúriou
Hypertenzia v gravidite

Systémový lupus erytematosus SLE (SLE = systematic lupus erythromatosus) je multisystémová choroba. Táto ?túdia bola zameraná na ur?enie výsledku tehotenstva u pacientok s neaktívnym SLE. Prospektívne sme ?tudovali 20 pacientok s diagnózou stabilnej triedy IV lupus nefritis, sledované boli v univerzitnej nemocnici Kinga Abdula Aziza v Jeddahu, v Saudskej Arábii, medzi rokmi 1998 a 2008.Pred ka?dým tehotenstvom, v?etky pacientky mali stanovený tlak krvi, sérový kreatinín, klírens kreatinínu, sérológiu pre SLE, 24- hodinový odpad bielkovín a potom v  mesa?ných intervaloch to isté meranie behom celého tehotenstva. ?tatistická analýza bola vykonaná za pou?itia Wilcoxového testu. Napriek tomu, ?e pacientky mali negatívne nukleárne protilátky ANA (ANA = antinuclear antibody), behom gravidity boli pozorované signifikantné komplikácie. Denná proteinúria behom 34 - 36 tý?d?a gravidity bola signifikantne vy??ia (P < 0.05) ne? behom 32 tý?d?a. Dve pacientky mali potrat, jedna mala m?tvy plod a dve mali ukon?ené tehotenstvo, jedna pre ?a?kú hypertenziu a druhá pre po?kodenie obli?iek. Jedna pacientka mala syndróm HELP. 14 pacientok malo úspe?né tehotenstvo, vrátane 4 cisárskych rezov. Záverom, hoci pacientky pred graviditou nemali aktivitu ochorenia SLE, proteinúria signifikantne stúpala behom tehotenstva , takisto sa vyskytli komplikácie zo strany plodu. Tehotné ?eny s diagnózou SLE potrebujú multidisciplinárnu starostlivos? v priebehu tehotenstva aj v neskor?om období.

K?ú?ové slová: SLE, gravidita.

Autori: Alshohaib S. Department of Medicine, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd