www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Výsledky v gravidite u pacientky s izolovanou proteinúriou
Hypertenzia v gravidite

Výsledok gravidity u pacientok s izolovanou proteinúriou je priaznivý. Ale ?i ?ena s izolovanou proteinúriou má zvý?ené riziko progresie do preeklampsie, nebolo v dostato?nej miere ?tudované.SÚ?ASNÉ NALEZY: Proteinúria bola identifikovaná  vo v?asnom období tretieho trimestra, bez oh?adu na to ?i bola diagnostikovaná preeklampsia alebo ?i nebola. Dipstik na mo?ovú analýzu má malú citlivos? (v rozsahu od 22 po 86 %) pre detekciu signifikantných proteinúrií (>/= 0.3 g/de?). Merania hladín cirkulujúcich angiogenetických faktorov, ako je solubilný fms tyrosin kináza 1, solubilný endoglin, vaskulárny endoteliálny rastový faktor, a placentárny rastový faktor nazna?ujú, ?e gesta?ná proteinúria je miernym variantom preeklampsie. V jednej ?túdii s pacientkami s izolovanou proteinúriou (>/= 0.3 g/de?) bolo zistené, ?e tieto ?eny majú vy??iu pravdepodobnos? progresie do preeklampsie, ne? ?eny s izolovanou hypertenziou. Významný po?et ?ien s eklampsiou mal zistenú proteinúriu pri poslednej antenatálnej vizite, tý?de? pred prvými eklamptickými konvulziami.

SÚHRN: Výsledok ?ien s retrospektívnou diagnózou tehotenskej proteinúrie, je vo v?eobecnosti priaznivý. Av?ak, pozoruhodný po?et ?ien s izolovanou proteinúriou  progredovalo do preeklamspie. Preto stanovisko, ?e výsledok gravidity u pacientok s izolovanou proteinúriou je priaznivý, je klamný.

K?ú?ové slová: preeklampsia, proteinúria, hypertenzia.

Autori:

Morikawa M, Yamada T, Minikami H. Department of Obsterics, Hokkaido University Graduate School of Medicine, Sapporo, Japan.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd