www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 22, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Výskumná ?túdia vz?ahu medzi srdcovým zlyhávaním a chronickou obli?kovou náhradnou terapiou po?as hospitalizácie
Hemodialýza a CAPD

Chronická choroba obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) je pri zlyhávaní srdca obvyklá HF (HF = heart failure), a je asociovaná so slabými výsledkami. Lie?ba nahradzujúca obli?kovú funkciu RRT (RRT = renal replacement therapy) sa mô?e odlo?i? s prihliadnutím na tolerabilitu a výsledky pri HF.Na?imi cie?mi bolo zisti? incidenciu RRT, zmeny pri RRT priebehom ?asu, a vz?ah medzi RRT a pre?ívaním hospitalizovaných pacientov s HF. METÓDY: Bola realizovaná retrospektívna kohortná ?túdia HF pacientov z rokov 1987 a? 2002, s údajmi RRT od United States Renal Data System.

VÝSLEDKY: Bolo prijatých 6276 HF pacientov bez RRT, 304 za?ínajúcich chronickú (>/= 3 mesiace) RRT (280 dialyzovaných; 24 bolo transplantovaných). Po priemerne 475 d?och boli prepustení. Celkový výskyt bol 1.6 % za rok. RRT pacienti boli mlad?í, ale mali hor?iu obli?kovú funkciu a anémiu, a mali vy??í výskyt diabetu, hypertenzie a koronárnej choroby. Pre?ívanie bolo hor?ie u RRT skupiny. Av?ak pre?ívanie bolo podobné u RRT a u ne- RRT skupín (HR = 1.11, 95 % CI [CI = confidence interval = interval dôveryhodnosti] 0.94-1.29, P > 0.05).

ZÁVERY: Na?e údaje ukazujú, ?e  RRT je u HF pacientov stále ?astej?ie pou?ívaná, dopad na úmrtnos? ostáva stabilizovaný. ?al?ie ?túdie majú by? zamerané na stanovenie vhodných klinických indikácií, pri ktorých RRT by mala by? pri HF pou?itá, a na to, ?i RRT mô?e zlep?i? ?pecifické výsledky.

K?ú?ové slová: CKD, RRT, srdcové zlyhávanie, dialýza, transplantácia.

Autori: 

Liang KV, Greene EL, Williams AW, Herzog CA, Hodge DO, Owan TE, Redfield MM.Division of Nephrology and Hypertension, Mayo Clinic, Rochester, MN.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd