www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vplyvy lie?by pravastatínom na regulácii tlaku krvi po transplantácii obli?ky
Transplantácia obli?iek

Hypertenzia je jedným z hlavných kardiovaskulárnych rizikových faktorov a má dopad tie? na dlhodobé pre?itie obli?kového ?tepu. Ukázalo sa, ?e inhibítory reduktázy 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzímu A majú okrem ú?inku na lipidy tie? ú?inok na zní?enie tlaku krvi. Zis?ovali sme, ?i lie?ba statínom zasahuje do regulácie tlaku krvi, konkrétne po transplantácii obli?ky.Metódy: 74 pacientov bolo lie?ených na za?iatku 20 mg pravastatínu denne, a to hne? po transplantácii obli?ky. Táto skupina pacientov bola porovnávaná so skupinou 76 pacientov bez lie?by statínom. V?etci pacienti dostali ?tandardnú imunosupresívnu terapiu s mikroemulziou cyklosporínu A, sú?asne s antiprolifera?ným agens a s prednisolonom. Primárnym cie?om tejto analýzy bola regulácia systolického a diastolického tlaku krvi pravastatínom a bez pravastatínu. ?alej po?as 48 mesiacov boli zaznamenávané: fungovanie ?tepu, vyjadrené ako klírens kreatinínu a proteinúria, imunosupresívny re?im, a výskyt kardiovaskulárnych udalostí a strata ?tepu.

Výsledky : Regulácia tlaku krvi bola porovnate?ná u oboch skupín, av?ak muselo sa pou?i? omnoho viacej antihypertenzných liekov u statínom lie?ených pacientov, ne? v kontrolnej skupine (2.9 oproti 2.2 ?inidiel po?as 48 mesiacov). Fungovanie ?tepu po 4 rokoch bolo porovnate?né medzi oboma skupinami (klírens kreatinínu 56.9 oproti 57.0 ml/min.), a po 4 rokoch lie?enia statínom sa mohol demon?trova? trend redukovanej proteinúrie (0.4 oproti 0.9 g/de?). Hladiny LDL cholesterolu poklesli tak, ako sa o?akávalo behom lie?by (3.1 oproti 3.7 mmol/l za 48 mesiacov), ale nedosiahli sa odporú?ané cie?ové hladiny pre pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Trend smerujúci k ni??iemu výskytu akútnej rejekcie, chronickej allograftovej nefropathie a straty ?tepu, bol zaznamenaný v skupine lie?enej statínom. Ved?aj?ie ú?inky lie?by statínom neboli zaznamenané.

Záver: Lie?ba pravastatínom pri nízkych a? po priemerné dávky, nevyús?uje k zlep?enej regulácii tlaku krvi po transplantácii obli?ky.

K?ú?ové slová: pravastatín, krvný tlak, transplantácia.

Autori:

Lopau K, Spindler K, Wanner C., Division of Nephrology, Department of Internal Medicine I, University Hospital Wurzburg, Wurzburg, Germany.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Transplantácia obli?iek
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Transplantácia obli?iek:
Farebná dopplerovská ultrasonografia v diagnostike vývoja renálneho ?tepu


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd