www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vplyv zni?ovania krvného tlaku na markery po?kodenia obli?iek
Hypertenzia a obli?ky

Hypertenzia ostáva jednou z najroz?írenej?ích komorbidít a prí?inou chronickej choroby obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease). Ve?ký po?et pacientov s CKD potrebuje preto identifikova? modifikovate?né rizikové faktory pre progresiu CKD.Údaje o spomalení progresie CKD, alebo o prevencii kone?ného ?tádia obli?kovej choroby ESRD agresívnou kontrolou tlaku krvi neposkytujú definitívne závery, týkajúce sa ideálnych cie?ových hodnôt tlaku krvi. Posunutie cie?a antihypertenznej terapie ku alternatívnym znakom po?kodenia cie?ového orgánu, konkrétne proteinúrie, poskytuje istý prís?ub ku prevencii progresie CKD. Napriek tomu, proteinúria a pokles GFR (GFR = glomerular filtration rate) mô?u predstavova? ireverzibilný stupe? po?kodenia obli?iek, ktorý obmedzuje dopad akejko?vek terapie. Identifikácia a pou?itie nového znaku po?kodenia obli?iek mô?u ur?i? dopad antihypertenznej terapie, a mô?u poskytova? jasnej?iu smernicu oh?adom optimálneho mana?mentu hypertenzie pri CKD.

K?ú?ové slová: CKD, hypertenzia, GF.

Autori: 

Udani SM, Koyner JL. Section of Nephrology, University of Chicago, 5841 South Maryland Avenue, Suite S-511, MC 5100, Chicago IL 60637, USA.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 1

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd