www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vplyv subklinickej karotickej aterosklerózy na výskyt chronickej choroby obli?iek v star?om veku
CKD a KV komplikácie

Výskyt kardiovaskulárnej choroby CVD (CVD = cardiovascular disease) vzrástol u osôb s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease); av?ak ?iadne prospektívne ?túdie neboli vykonané v súvislosti s intima media indexom karotíd CIMT (CIMT = carotid intima media thickness), ako rizikovom faktore CKD.METÓDY: Celkove 2 751 participantov bolo v ?túdii Intervention Project on Cerebrovascular Diseases and Dementia in the community of Ebersberg, Bavaria study, a malo normálne bazálne obli?kové funkcie. Renálne funkcie boli hodnotené vy?etrením glomerulovej filtrácie eGFR (eGFR = estimated gomerular filtration rate) za pou?itia Cockroft- Gaultového vzorca v hodnotách mL/min/1.73 m2. Hlavný výsledok merania bol výskyt CKD, definovaný ako eGFR < 60 mL/min/1.73 m2 v ?tudijnom roku 2, medzi tými s eGFR < alebo = 60 mL/min/1.73 m2 bazálne. Mnohonásobné Coxove modely boli pou?ité na ur?enie asociácie medzi CIMT a výskytom CKD.

VÝSLEDKY: V mnohonásobnej analýze bola významná a stup?ovaná asociácia v eGFR poklese, -8 ± 21, -10 ± 22, -11 ± 12 a -15 ± 11 mL/min/1.73 m2, pre bazálnu hodnotu CIMT v kvartiloch 1 (< 0.66 mm), 2 (0.66-0.77 mm) 3 (0.77-0.88 mm) a 4 (> 0.88), respektívne (P pre trend: 0.01), po?as 2- ro?ného obdobia sledovania. Subjekty s bazálnou hodnotou CIMT v ?tvrtej kvartile dosiahli signifikantný pokles eGFR, v porovnaní so subjektmi s bazálnou hodnotou CIMT v prvej kvartile (P < 0.01). Po úprave pre rôzne faktory, bazálna veli?ina CIMT ostala predpovednou pre výskyt CKD [pomer pravdepodobnosti bol 1.17; 95 % interval dôveryhodnosti CI (CI = confidence interval) bol 1.08-1.30].

ZÁVERY: Nárast CIMT, merané neinvázne pomocou ultrasonografie, sú priamo úmerné s rastúcim rizikom CKD u star?ích jednotlivcov.

K?ú?ové slová: CKD, CVD, GF, intima media index , CIMT.

Autori: 

Chonchol M, Gnahn H, Sander D. Division of Renal Diseases and Hypertension, University of Colorado Health Sciences Center, Box C-281, Denver, USA. 2009´.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd