www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vplyv losartanu na koncentráciu hemoglobínu a na renálne výsledky pri diabetickej nefropatie u diabetes mellitus typu 2
Diabetická nefropatia

Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín a angiotenzínové receptorové blokátory mô?u zni?ova? hemoglobín, ?o mô?e by? jednou z prí?in anémie a tá mô?e by? nezávislým rizikovým faktorom pre progresivitu chronickej choroby obli?iek.?tudovali sme vz?ah medzi poklesom hemoglobínu a výsledkami u 1513 pacientov s 2. typom diabetu a s chorobou obli?iek, pomocou „post hoc“ analýzy ?túdie RENAL (RENAL = Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan = Redukcia kone?ných bodov v NIDDM s angiotenzín II antagonistom losartanom) s priemerným sledovaním 3,4 rokov. Vz?ah medzi bazálnou hodnotou a 1- ro?ným hemoglobínom a lie?bou v kone?nom ?tádiu obli?kovej choroby ESRD (ESRD = end-stage renal disease), a ESRD alebo smr?ou, boli vyhodnotené za pou?itia ultravariantných Coxových modelov (kovariantné prostredia: bazálna hodnota hemoglobínu, proteinúria, sérový albumín, sérový kreatinín a 1- ro?ný hemoglobín). Porovnané s placebom, lie?ba losartanom bola spojená so signifikantným poklesom hemoglobínu, s najvä??ím medziskupinovým rozdielom 1 roku. Po úprave boli signifikantné redukcie relatívneho rizika pre losartan, v porovnaní s placebom pre ESRD, a pre ESRD alebo smr?, bez oh?adu na bazálnu hodnotu hemoglobínu, dokonca u tých pacientov s bazálnou hodnotou hemoglobínu ni??ieho ne? 120 g.l -1. A tak renoprotektívne vlastnosti losartanu boli udr?ané napriek signifikantnému zní?eniu koncentrácie hemoglobínu.

K?ú?ové slová: anémia; antagonista angotenzínového receptora; ESRD; glomerulová filtráca; hemoglobín; losartan.

Autori:

A Mohanram1, Z Zhang2, S Shahinfar2, PA Lyle2 and RD Toto3.
1
Division of Nephrology, Department of Medicine, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana, USA,2Merck & Co., Inc., Upper Gwynedd, Pennsylvania, USA,3Department of Internal Medicine-Nephrology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, USA.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Lie?ebné stratégie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.22 sekúnd