www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vplyv lie?by hyperurikémie allopurinolom na tlak krvi, na klírens kreatinínu a na proteinúriu u pacientov s normálnymi funkciami obli?iek
Hypertenzia a obli?ky

Hyperurikémia je asociovaná s rozvojom hypertenzie, s kardiovaskulárnymi a renálnymi chorobami. Av?ak niet ?iadneho údaja o efekte zní?enia hladiny kyseliny mo?ovej na hypertenziu, na obli?kové funkcie a na proteinúriu u pacientov s glomerulovou filtráciou GFR (GFR = glomerular filtration rate) > 60 ml/min. Preto sme realizovali prospektívnu ?túdiu na pre?etrenie prínosov lie?by allopurinolom u hyperurikemických pacientov s normálnou funkciou obli?iek.
MATERIÁLY A METÓDY: Do ?túdie bolo zahrnutých ?tyridsa?osem hyperurikemických a 21 normourikemických pacientov. Hyperurikemickí pacienti dostávali 300 mg/de? allopurinolu po?as troch mesiacov. U v?etkých pacientov boli stanovené bazálne, a po troch mesiacoch lie?by, hladina sérvého kreatinínu, 24- hodinová proteinúria, glomerulová filtrácia a vý?ka tlaku krvi.

VÝSLEDKY: Celkove 59 pacientov sp??alo obdobie trojmesa?ného pozorovania. V allopurinolovej skupine, hladiny kyseliny mo?ovej, GFR, systolický a diastolický tlak krvi a C- reaktívny proteín CRP (CRP = C-reactive protein), sa signifikantne zlep?ili (P < 0.05). Av?ak proteinúria ostávala nezmenená (P > 0.05). Nebola pozorovaná v allopurinolovej skupine ?iadna súvislos? medzi zmenami GFR a zmenami CRP alebo tlaku krvi. ?iadne významné zmeny neboli pozorované v kontrolnej skupine (P > 0.05).

ZÁVER : Priná?ame nepriamy dôkaz, ?e hyperurikémia zvy?uje tlak krvi a zni?uje GFR. Teda mana?ment hyperurikémie mô?e predchádza? progresii renálnej choroby, dokonca aj u pacientov s normálnou funkciou obli?iek, nazna?ujúc, ?e v?asné lie?enie allopurinolom mô?e by? dôle?itou sú?as?ou mana?mentu pacientov s chronickou chorobou obli?iek CKD. Dlhodobé ?túdie sú oprávnené identifikova? prínos mana?mentu kyseliny mo?ovej pre renálne funkcie a pre hypertenziu.

K?ú?ové slová: kyselina mo?ová, hyperurikémia, allopurinol, hypertenzia GFR, CRP.

Autori:

Kanbay M, Ozkara A, Selcoki Y, Isik B, Turgut F, Bavbek N, Uz E, Akcay A, Yigitoglu R, Covic A., Ankara, Tukey., august 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 4

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd