www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vplyv irbesartanu na redukciu kardiovaskulárneho rizika...
CKD a KV komplikácie

Vplyv irbesartanu na redukciu kardiovaskulárneho rizika u hypertenzných diabetikov 2. typu: Observa?ná ?túdia  16 600 pacientov v primárnej starostlivosti

   Ciele: Artériová hypertenzia podstatne zvy?uje riziko pred?asnej smrti, kardiovaskulárnych ochorení a renálnej insuficiencie u diabetikov 2. typu, preto ve?kú dôle?itos? má bezpe?ná a efektívna lie?ba. Preto bol uva?ovaný vplyv irbesartanu ako monoterapie, alebo vo fixnej kombinácii s hydrochlorothiazidom, na tak krvi ,  metabolické parametre a  na  mikroalbuminúriu. Sledovaná bola aj bezpe?nos? a tolerancia lieku.



  Dizajn ?túdie a metódy: Multicentrická, prospektívna, v IV. fáze otvorená ?túdia s po?tom 16 000 pacientov s diagnózou hypertenzie a diabetes mellitus 2. typu, sledovanie 3 mesiace. Tlak krvi bol meraný sphygmomanometricky a albuminúria bola posudzovaná semikvantitatívnymi mo?ovými dipstikami.

   Výsledky: Súbor  pacientov pozostával z 51.3 % mu?ov, stredný vek pacientov bol 62.2 ± 10.7 rokov, 53.9 % pacientov malo nadváhu a 26.4 % bolo obéznych. Priemerný pokles SBP/DBP (SBP = systolic blood pressure ,DBP = diastolic blood pressure) po 3 mesiacoch bol 22.3/11.2 mm Hg. Efekt poklesu tlaku krvi bol pri analýze rôznych skupín (pod?a skupiny veku, pohlavia, pod?a prítomnosti mikro- alebo makrovaskulárnych komplikácií) podobný. Lie?enie irbesartanom zní?ilo percento pacientov s mikroalbuminúriou za 3 mesiace zo 45.6 % na 30.6 % (relatívna redukcia). Metabolické parametre (lipidy, glykémia, HbA1c) a váha sa zna?ne zlep?ili, respektíve mali tendenciu sa zlep?i?. Priemerné 10 ro?né kardiovaskulárne riziko bolo vypo?ítané pomocou SCORE, pri?om do?lo k poklesu rizika z hodnoty základnej línie 9.8 % na 5.7 % (relatívna redukcia -58 %). Zná?anlivos? bola vynikajúca.

  Závery: Lie?enie s irbesartanom u pacientov s konkomitantnou hypertenziou a s diabetom 2. typu viedlo ku významnému zní?eniu tlaku krvi. Pokia? ide o nefroprotektivitu, dokumentovanú redukciou albuminurie a zlep?ením ?al?ích metabolických parametrov, tieto zmeny sa transponovali do redukcie kardiovaskulárneho rizika.

Autori:

P. Bramlage; D. Pittrow; W. Kirch

Zdroj: www.medscape.com


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.19 sekúnd