www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vplyv atorvastatínu na zápal a na výsledky u pacientov s 2. typom diabetes mellitus na hemodialýze
Hemodialýza a CAPD

Statíny majú mnohorakú ú?innos?, vrátane protizápalovej aktivity, zni?ujú C-reaktívny proteín, a redukujú koronárne udalosti. Realizovali sme post hoc analýzu randomizovanej, placebom kontrolovanej 4D ?túdie, ktorá vyhodnocovala ú?innos? a bezpe?nos? atorvastatínu u 1255 pacientov s diabetes mellitus typu 2, lie?ených hemodialýzou.Tu sme ur?ovali vz?ah medzi lie?bou atorvastatínom, C- reaktívnym proteinom a výledkami pacientov, ktorí mali dopredu ?pecifikované endpointy, a to smr? z akejko?vek prí?iny, kompozitný vaskulárny endpoint a to infarkt myokardu, náhla smr? a porá?ka. Atorvastatín nemal ve?ký vplyv na riziko kompozitného vaskulárneho endpointu alebo na smr?, relatívne ku placebu, ani v jednom kvartile bazálnej hodnoty C- reaktívneho proteinu. Tieto hladiny CRP sa signifikantne nelí?ili medzi jednotlivými skupinami lie?enými atorvastatínom a ostávali stabilnými 6 mesiacov pri lie?be atorvastatínom, ale hladiny CRP signifikntne vzrástli u pacientov lie?ených placebom ?o bolo asociované so zna?ným nárastom rizika náhlej smrti, porá?ky, smrti z akejko?vek prí?iny a pri zlo?itom cievnom endpointe. Na?e výsledky ukazujú, ?e C- reaktívny protein bol vysoko prediktívnym, ?o do budúcnosti, ale lie?enie atorvastatínom nebolo asociované s redukciou relatívnych rizík v zlo?itom vaskulárnom endpointe alebo mortalite u pacientov lie?ených hemodialýzou s alebo bez známok zápalu.
Autori:

Vera Krane1, Karl Winkler2, Cristiane Drechsler1, Jürgen Lilienthal3, Winfried März4 a Chrostoph Wanner1 za výskumníkov Nemeckého ?túdia diabetu a dialýzy (German diabetes and Dialysis Study).1Division of Nephrology, University Clinic, Würzburg, Germany; 2Division of Clinical Chemistry, Department of Medicine, University Medical Center Freiburg, Freiburg, Germany; 3DATAMAP GmbH, Freiburg, Germany and 4Synlab Center of Laboratory Diagnostics, Heilderberg, Germany.

Zdroj: Link.

 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 1

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd