www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Voda a prevencia urolithiasy
TIN, IMC

Urolithiaza je be?ný stav, charakterizovaný vysokou incidenciou a vysokou rekurenciou. Dlhodobý zvý?ený príjem vody bol hlavným preventívnym opatrením pre túto chorobu a jej rekurencie.Ciele
Posúdenie ú?innosti zvý?eného príjmu vody pre primárnu a sekundárnu prevenciu urolitiazy.

Stratégia výskumu
Dôle?ité RCTs (RCTs = randomized controlled trials = náhodilo kontrolované pokusy) boli identifikované elektronickými a dokumenta?nými pátraniami v MEDLINE, EMBASE, v ?ínskom biomedicínskom disku (Chinese Biomedical Disk) a v Cochranovom ústrednom registri kontrolovaných pokusov (Cochrane Control Register of Controlled Trials). Nebolo uplatnené ?iadne jazykové obmedzenie. Dátum posledného pátrania: Máj roku 2004.

Kritéria výberu
Randomizované kontrolované pokusy (RCTs) a kvázi- RCTs zvý?eného prijímania vody za ú?elom prevencie urolitiazy a jej rekurencie.

Zber údajov a ich analýza
?tatistické analýzy boli realizované za pou?itia modelu náhodilých ú?inkov a výsledky boli vyjadrené ako relatívne riziko RR (RR = relative risk) pre dvoj?lenné výsledky, alebo ako vá?ený stredný rozdiel WMD (WMD = weight mean difference) pre spolu súvisiace údaje, s 95 % intervalmi dôvery CI (CI = confidence intervals = intervaly dôvery).

Hlavné výsledky
?iadne ?túdie zvý?eného prijímania vody nesplnili inklúzne kritéria pre primárnu prevenciu urolitiazy. Jeden pokus so 199 pacientmi realizoval výsledky príjmu zvý?eného mno?stva vody pre rekurenciu urolitiazy. Rekurencia bola v skupine zvý?eného prijímania vody ni??ia, ne? v skupine bez zásahu (12 % oproti 27 %, P = 0.008, RR = 0.45, 95 % CI 0.24 a? 0.84). Priemerný interval pre rekurenciu bol 3.23 ± 1.1 rokov v skupine so zvý?eným prijímaním vody a 2.09 ± 1.37 rokov v skupine bez zásahu (P = 0.016, WMD = 1.14, 95 % CI 0.33 a? 1.95).

Autorove závery
Dôkaz len z jednej ?túdie poukazuje na to, ?e zvý?ený príjem vody redukuje riziko rekurencie urolitiazy a predl?uje sa priemerný interval pre rekurenciu. Av?ak je potrebný ?al?í výskum. V dôsledku nedostatku vhodných RCTs sa na zvý?ený príjem vody pre primárnu a sekundárnu prevenciu urolitiazy nedajú vz?ahova? ?iadne závery.

K?ú?ové slová: urolithiaza, príjem vody, rekurencia.

Autori:
W Qiang, 10. január 2005.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd