www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vírusová hepatitída a proteinúria v endemickej oblasti pre hepatitídu B a C: iný ?lánok re?azca?
Renálne sydrómy
Vírus hepatitídy mô?e vies? ku nefropatii ako k jednému z mnohých extrahepatálnych prejavov. Proteinúria vyhodnotená pomocou dipsticku, jednoduchého testu v praxi, je u?ito?ným a základným znakom toho, ?e do?lo k renálnym abnormalitám.


Cie?om tejto ?túdie bolo osvetli? dopad vplyvu infekcie vírusu hepatitídy B HBV (HBV = hepatitis B virus) a/alebo infekcie vírusu hepatitídy C (HCV = hepatitis C virus) na výskyt proteinúrie medzi dospelými.
DIZAJN:
Prospektívna, prierezová ?túdia, bola prevedená v endemickej oblasti severného Taiwanu pre vírusy HBV/HCV. Volite?né subjekty, majúce 40-65 rokov (n = 9934), podliehali testovaniu hepatitídy B s povrchovým antigénom HBsAg (HBSAg = hepatitis B surface antigen), HCV na antibody (anti-HCV) a na iné biochemické profily. Bola realizovaná analýza mo?u s opakovaným dipstickom pre detekciu proteinúrie.
VÝSLEDKY : Pozitívny nález anti-HCV medzi subjektami s proteinúriou bol zna?ne vy??í ne? u subjektov bez proteinúrie (9.6 % oproti 6.2 %, P < 0.001). Naproti tomu pozitívny nález HBsAg sa nelí?il medzi subjektami s proteinúriou a bez nej (13.0 % oproti 13.8 %, P = 0.57). V?eobecné roz?írenie proteinúrie medzi subjektami s pozitívnym anti-HCV (10.2 %) bolo zna?ne vy??ie ne? roz?írenie u subjektov s HBsAg- pozitívnym (6.4 %, P = 0.004) a u HBsAg- negatívnymi alebo anti-HCV negatívnymi subjektami (7.0 %, P = 0.004). Rozdiel ostával dokonca aj po vylú?ení diabetikov. Multivariantné logistické regresívne analýzy ukázali, ?e diabetes mellitus bol najdôle?itej?ím významným faktorom, spojeným s proteinuriou, nasleduje hypertenzia, anti-HCV séropozitivita, body mass index, vek a hladina triglyceridov.
ZÁVER : Ukázali sme významnú súvislos? medzi proteinúriou a HCV (nie v?ak HBV) infekciou v tejto HBV/HCV endemickej oblasti.

K?ú?ové slová: nefropatia. proteinuria, hepatitída ,vírus HBV/HCV, anti-HCV, HBsA.

Autori:

Huang JF, Chuang WL, Dai CY, Ho CK, Hwang SJ, Chen SC, Lin ZY, Wang LY, Chang WY, Yu ML.
Graduate Institute of Medicine, Kaohsiung Medical University, and Department of Internal Medicine, Kaohsiung Municipal Hsiao-Kang Hospital, Taiwan, September 2006.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd