www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

V?asné odporú?anie pacientov do nefrologických ambulancií
Zdravotnícke reformy
V?asné odporú?anie a odoslanie pacientov s rôzny­mi chorobami obli?iek do nefrologických ambulan­cií je ve?mi dôle?ité a naliehavé z h?adiska zabráne­nia vývoja týchto chorôb do renálnej insuficiencie. Okrem toho majú by? pacienti s chronickou renál-nou insuficienciou dispenzarizovaní a lie?ení v týchto ambulanciách, aby sa predi?lo rôznym kom­plikáciám a aby boli zav?asu pripravení na kon­zervatívnu a mimotelovú elimina?nú lie?bu alebo kontinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu pri chronickom zlyhaní obli?iek.


Chorých, ktorých z diagnostických a terapeutických dôvodov lekár odporu?í a odo?le do nefrologic­kých ambulancií, mo?no rozdeli? do dvoch skupín. Do prvej skupiny patria chorí s rôznymi chorobami obli?iek bez redukcie glomerulovej filtrácie (tab. 1). Pod?a Ledouxa et a l. (2) boli chorí s chorobami obli?iek prvý raz vy?etrení v nefro­logických ambulanciách neskoro, priemerne po 10 rokoch od obja­venia sa prvých príznakov choroby obli?iek a priemerne po 3 rokoch od objavenia sa príznakov renálnej insuficiencie pri chronických chorobách obli?iek.

Tabu?ka 1. Niektoré renálne príznaky a syndrómy a rôzne choroby obli?iek, ktoré majú by? v starostlivosti nefrológov v nefrologic­kých ambulanciách.

Izolovaná proteinúria

Akútne a chronické glomerulonefritídy

Nefrotický syndróm rôznej etiológie

Asymptomatická izolovaná hematúria

Systémové choroby - kolagenózy

Akútne a chronické tubulointersticiálne nefritídy

Infekcia mo?ových ciest po vylú?ení akútnej ob?trukcie

Kongenitálne choroby obli?iek

Diabetická nefropatia s proteinúriou

Choroby obli?iek v gravidite a ?estonedelí

Hypertenzívna choroba obli?iek, sekundárne hypertenzie

Tubulopatie

Niektoré poruchy vo vylu?ovaní vody a elektrolytov

Náhle zlyhanie obli?iek

Chronická renálna insuficiencia rôznej etiológie

Pacienti po transplantácii obli?ky

Iné choroby obli?iek

S prvými príznakmi rôznych chorôb obli?iek sú chorí vy?etrení najprv u praktických lekárov pre dospelých, poliklinických internistov, diabetológov, urológov, pôrodníkov-gynekológov a iných odborníkov. Vy­?etrenie chorých v nefrologickej ambulancii je spravidla sekundárne, to znamená, ?e ich tam odporu?ia a odo?lú iní odborníci.

Pacient s izolovanou proteinúriou vä??ou ako 0,3 g/24 h alebo s hematúriou neznámej etiológie, po vylú?ení urologickej a gynekolo­gickej prí?iny- neglomerulovej erytrocytúrie, má by?dispenzarizovanýa lie?ený v nefrologickej ambulancii. Cho­rý s akútnou alebo akútne exacerbovanou chronickou glomerulonef-ritídou sa musí lie?i? po?as hospitalizácie na internom alebo nefrolo-gickom oddelení do úplného ústupu aktivity choroby. Neskôr pacient má by? dispenzarizovaný v nefrologickej ambulancii. Pacient s nefrotickým syndrómom pri chronickej glomerulonefritíde, ale aj pri iných chronických nefropatiách sa musí na za?iatku hospitalizova?, má sa u neho vykona? klinické a biopticko-histologické vy?etrenie obli­?iek a aplikova? primeraná lie?ba. Po ústupe aktivity nefrotického syndrómu, v remisii, sa má pa­cient ?alej lie?i? a dispenzarizo-va? v nefrologickej ambulancii. Chorí so systémovými chorobami - kolagenózami s postihnutím ob­li?iek, majú by? dispenzarizovaní a lie?ení v reumatologických aj nefrologických ambulanciách. Pacienti s diabetes mellitus 1. a 2. typu s významnou proteinúriou sú rizikoví pre progresiu diabetickej nefropatie a majú by? dispenzarizovaní a lie?ení nielen v diabetolo-gickej, ale aj v nefrologickej ambulancii. Ka?dého chorého so signifikantnou alebo masívnou infekciou mo?ových ciest, resp. fluórom, by mal vy?etri? urológ a ?enu aj gynekológ, aby sa vylú?ila ob?trukcia mo?ových ciest. Po odstránení stálej alebo intermitentnej ob?trukcie, ak infekcia pretrváva, je potrebná dlhodobá intermitentná lie?ba an­tibiotikami alebo chemoterapeutikami, ktorá mô?e by? aplikovaná aj v nefrologických ambulanciách. Ak sa vyskytnú choroby obli?iek v gra­vidite alebo v ?estonedelí, pacientky by mali by? vy?etrené konziliárne aj v nefrologickej ambulancii a lie?ba by sa mala uskuto?ni? v spolu­práci pôrodníka s nefrológom. Pod?a záva?nosti choroby obli?iek roz­hodne nefrológ v ?estonedelí o dispenzarizácii chorej v nefrologickej ambulancii. Pri ka?dej novozistenej hypertenzii je potrebné urobi? funk?né vy?etrenie obli?iek a v prípade zistenia hypertenzívnej cho­roby obli?iek alebo sekundárnej hypertenzie pri niektorej chronickej chorobe obli?iek treba chorého dispenzarizova? a lie?i? v nefrologickej ambulancii. Akútne a chronické tubulointersticiálne nefritídy sa majú diagnostikova? a lie?i? pod?a etiologických ?inite?ov na urologických, interných, resp. nefrologických oddeleniach a po ústupe choroby dis­penzarizova? v príslu?ných odborných ambulanciách. Vrodené a zís­kané tubulopatie s poruchami vylu?ovania vody a elektrolytov, napr. diabetes insipidus renalis, Bartterov syndróm, Gitelmanov syndróm a iné treba dispenzarizova? a lie?i? v nefrologickej ambulancii.
Pacienti s náhlym zlyhaním obli?iek rôzneho pôvodu a akútnymi otravami s po?kodením obli?iek sa majú hospitalizova? na oddeleniach intenzívnej starostlivosti a na oddeleniach anestéziológie a intenzív­nej medicíny, kde sa má realizova? intenzívna diagnostika, konzerva­tívna Lie?ba a lie?ba nahradzujúca funkcie obli?iek v spolupráci nefro-lóga, intenzivistu, chirurga, urológa a iných odborníkov (5).
V nefrologickej ambulancii treba vy?etri? a dispenzarizova? cho­rých po prekonaní náhleho zlyhania obli?iek rôzneho pôvodu, ako aj po niektorých otravách s po?kodeniami obli?iek, a? do úplnej úpravy funk?ného renálneho nálezu, v?ítane osmolálneho koncentra?ného testu a izotopovej renografie (4).
Do druhej skupiny patria chorí s rôznymi chronickými nefropatia-mi (chronické glomerulonefritídy, chronické tubulointersticiálne ne­fritídy, hypertenzívna choroba obli?iek, diabetická nefropatia a iné zriedkavej?ie choroby obli?iek), u ktorých do?lo k významnej redukcii glomerulovej filtrácie. Pri hodnote kreatinínu v ?ere 150 umol/l a vy?­?ej musia by? chorí odoslaní do nefrologickej ambulancie, kde majú by? dispenzarizovaní a lie?ení (l, 3, 6-8). Pri vy??ie uvedenej hodnote kreatinínu v ?ere mo?no terapeuticky ovplyvni? príslu?nú chronickú nefropatiu a zabráni?, resp. spomali? progresiu chronickej nefropatie. Aj v?asná profylaxia uremického kostného syndrómu, pou?itie viaza­?ov fosfátov a aplikácia aktívneho metabolitu vitamínu D3 prispeje k spomaleniu progresie chronickej nefropatie. Ve?mi dôle?itá je v?as­ná lie?ba anémie, aplikácia preparátov ?eleza a erytropoetínu, ktoré významne prispievajú k optimálnej funkcii ?avej komory srdca, najmä pri sú?asne prítomnej ischemickej chorobe srdca a hypertenzii. Okrem toho na zabránenie progresie chronickej nefropatie treba obmedzi? bielkoviny v diéte (nízkobiekovinová diéta), podáva? ketoanalógy aminokyselín a aplikova? niektoré lieky s kardioprotektívnym a hypo-tenzívnym ú?inkom, napr. ACE-inhibítory a iné (7).
Chorí s chronickou renálnou insuficienciou (CHRI), u ktorých je u? potrebná okrem konzervatívnej lie?by aj dialyza?ná lie?ba, relatívne zriedkavo prichádzajú do ambulancií praktických lekárov pre dospe­lých, vä??inou sú u? dispenzarizovaní u príslu?ných nefrológov. V tej­to súvislosti si lekár musí zodpoveda? dve otázky: a) ?i je príslu?ná chronická nefropatia lie?ite?ná a ?iasto?ne reverzibilná (v závislosti od etiológie choroby), b) ak nieje reverzibilná, kedyje optimálny ?as na prípravu pacienta na lie?bu nahradzujúcu funkcie obli?iek (9,10).
Ka?dý aktívne pracujúd nefrológ má skúsenosti s chorými, ktorí boli do jeho ambulancie odosielaní ve?mi neskoro, s hodnotou mo­?oviny v ?ere 40 mmol/l a kreatinínu nad 1000 umol/l. Títo pacienti mali sú?asne hodnotu hemoglobínu 70-80 g/l (2). Vo v?eobecnosti sa dá kon?tatova?, ?e neskoré odoslanie chorých s chronickými nefropa-tiami v CHRI prevláda u starých ?udí-gerontov a u ?udí, ktorí nemajú malígnu chorobu, hypertenziu, ischemickú chorobu srdca a diabetes mellitus. Je zaujímavé, ?e pod?a dostupnej literatúry chorých s chro­nickými nefropatiami v CHRI skôr odosielali do nefrologickej starost­livosti v?eobecní internisti ako praktickíi lekári pre dospelých a iní odborníci (11).
Príprava chorého s CHRI na lie?bu nahradzujúcu funkcie obli?iek by sa mala za?a? pri hodnote glomerulovej filtrácie (GF) men?ej ako 0,5 ml/s, pri kreatiníne v ?ere 350-400 umol/l. V tom období nefrológ v spolupráci s chorým a jeho príbuznými by sa mali rozhodnú? pre kon­tinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu (CAPD) alebo pre chronickú intermitentnú hemodialýzu. Pri hodnote GF 0,25 ml/s, t.j. pri hodnote kreatinínu v ?ere 450-500 pmol/l, a u chorých s diabetes mellitus 350-400 umol/l treba za?a? v?asnú mimotelovú elimina?nú lie?bu alebo CAPD v spolupráci ambulantného nefrológa s dialyza?ným strediskom skôr, ako dôjde k významným orgánovým komplikáciám (6, 7,11).
Intenzívna spolupráca praktického lekára pre dospelých s nefroló-gom,diabetológom a inými odborníkmi je ve?mi dôle?itá, ktorá jedine mô?e zabezpe?i? v?asnú diagnostiku a lie?bu na zabránenie prog­resie rôznych chorôb obli?iek do CHRI. Neodkladná a v?asná lie?ba chorých s CHRI pomocou mimotelovej elimina?nej lie?by a CAPD za­bráni vzniku mnohých orgánových komplikácií a pripraví pacienta pre úspe?nú transplantáciu obli?ky.
LITERATÚRA
1.Jungers P. Late referral: loss of chance fór the patients, loss of money fór society. Nephrol DialTransplant 17, 2002, 371-375.
2. Ledoux F, Rasamimanantsoa D, Moulin B, Hannedouche T. From the first symptoms to terminál renal failure: need fór nephrologic follow-up. Rev Med Intern 22, 2001, 245-254.
3. Levin A. Consequences of late referral on patient outcomes. Nephrol Dial Transplantl5, 2000, 8-13.
4. Mydlík M, Zimá?ek J, Pokorná J, Taká? M. Izotopová renografia a akútna obli?ková nedostato?nos?. Vnitf Lek 22, 1976, 1145-1153.
5. Mydlík M, Derzsiová K. Nefrológ a intenzivista. Akt Nefrol 11, 2005, 120-123.
6. Sutovvicz W, Stompór TP. Timely referral to the nephrologist: Essential to optimizing patient outcomes. Hemodialysis Int 8, 2004, 233-243.
7. Sutovvicz W. Principles of rational cooperation of generál practitioners and otherspecialistswith nephrologist. Przegla.d Lek 62, 2005,1-5.
8. WalserM, HillS. Can renalreplacement bé deferred byasupplementedvery low protein diét? J Am Soc Nephrol 10, 1999,110-116.
9. VVavamunno MD, Harris DC. The need fór early nephrology referral. Kidney Int 2005, Suppl94, 128-132.
10. VVieland T, Brunner W. Chronic renal failure: when do patients need a ne­phrologist? Ther Umsch 59, 2002,105-109.
11. WinkelmayerWC, Glynn RJ, Levin R, Owen JrWF, Avorn J. Determinants of delayed nephrologist referralin patients with chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 38, 2001,1178-1184.

Autori:
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová

K?ú?ové slová:
choroby obli?iek, v?asné odporú?anie a odoslanie pacientov do nefrologic­kých ambulancií, dispenzarizácia a ambulantná lie?ba chorôb obli?iek


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Zdravotnícke reformy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Zdravotnícke reformy:
V?asné odporú?anie pacientov do nefrologických ambulancií


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4.56
Hlasov: 16

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.08 sekúnd