www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
March 26, 2017 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (všetky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Najčítanejšie články
· Odoberanie noviniek
· Témy (všetky)
· Vyhľadávanie
· Zaslať abstrakt
· Zaslať pripomienku

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Včasné odporúčanie pacientov do nefrologických ambulancií
Zdravotnícke reformy
Včasné odporúčanie a odoslanie pacientov s rôzny­mi chorobami obličiek do nefrologických ambulan­cií je veľmi dôležité a naliehavé z hľadiska zabráne­nia vývoja týchto chorôb do renálnej insuficiencie. Okrem toho majú byť pacienti s chronickou renál-nou insuficienciou dispenzarizovaní a liečení v týchto ambulanciách, aby sa predišlo rôznym kom­plikáciám a aby boli zavčasu pripravení na kon­zervatívnu a mimotelovú eliminačnú liečbu alebo kontinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu pri chronickom zlyhaní obličiek.


Chorých, ktorých z diagnostických a terapeutických dôvodov lekár odporučí a odošle do nefrologic­kých ambulancií, možno rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej skupiny patria chorí s rôznymi chorobami obličiek bez redukcie glomerulovej filtrácie (tab. 1). Podľa Ledouxa et a l. (2) boli chorí s chorobami obličiek prvý raz vyšetrení v nefro­logických ambulanciách neskoro, priemerne po 10 rokoch od obja­venia sa prvých príznakov choroby obličiek a priemerne po 3 rokoch od objavenia sa príznakov renálnej insuficiencie pri chronických chorobách obličiek.

Tabuľka 1. Niektoré renálne príznaky a syndrómy a rôzne choroby obličiek, ktoré majú byť v starostlivosti nefrológov v nefrologic­kých ambulanciách.

Izolovaná proteinúria

Akútne a chronické glomerulonefritídy

Nefrotický syndróm rôznej etiológie

Asymptomatická izolovaná hematúria

Systémové choroby - kolagenózy

Akútne a chronické tubulointersticiálne nefritídy

Infekcia močových ciest po vylúčení akútnej obštrukcie

Kongenitálne choroby obličiek

Diabetická nefropatia s proteinúriou

Choroby obličiek v gravidite a šestonedelí

Hypertenzívna choroba obličiek, sekundárne hypertenzie

Tubulopatie

Niektoré poruchy vo vylučovaní vody a elektrolytov

Náhle zlyhanie obličiek

Chronická renálna insuficiencia rôznej etiológie

Pacienti po transplantácii obličky

Iné choroby obličiek

S prvými príznakmi rôznych chorôb obličiek sú chorí vyšetrení najprv u praktických lekárov pre dospelých, poliklinických internistov, diabetológov, urológov, pôrodníkov-gynekológov a iných odborníkov. Vy­šetrenie chorých v nefrologickej ambulancii je spravidla sekundárne, to znamená, že ich tam odporučia a odošlú iní odborníci.

Pacient s izolovanou proteinúriou väčšou ako 0,3 g/24 h alebo s hematúriou neznámej etiológie, po vylúčení urologickej a gynekolo­gickej príčiny- neglomerulovej erytrocytúrie, má byťdispenzarizovanýa liečený v nefrologickej ambulancii. Cho­rý s akútnou alebo akútne exacerbovanou chronickou glomerulonef-ritídou sa musí liečiť počas hospitalizácie na internom alebo nefrolo-gickom oddelení do úplného ústupu aktivity choroby. Neskôr pacient má byť dispenzarizovaný v nefrologickej ambulancii. Pacient s nefrotickým syndrómom pri chronickej glomerulonefritíde, ale aj pri iných chronických nefropatiách sa musí na začiatku hospitalizovať, má sa u neho vykonať klinické a biopticko-histologické vyšetrenie obli­čiek a aplikovať primeraná liečba. Po ústupe aktivity nefrotického syndrómu, v remisii, sa má pa­cient ďalej liečiť a dispenzarizo-vať v nefrologickej ambulancii. Chorí so systémovými chorobami - kolagenózami s postihnutím ob­ličiek, majú byť dispenzarizovaní a liečení v reumatologických aj nefrologických ambulanciách. Pacienti s diabetes mellitus 1. a 2. typu s významnou proteinúriou sú rizikoví pre progresiu diabetickej nefropatie a majú byť dispenzarizovaní a liečení nielen v diabetolo-gickej, ale aj v nefrologickej ambulancii. Každého chorého so signifikantnou alebo masívnou infekciou močových ciest, resp. fluórom, by mal vyšetriť urológ a ženu aj gynekológ, aby sa vylúčila obštrukcia močových ciest. Po odstránení stálej alebo intermitentnej obštrukcie, ak infekcia pretrváva, je potrebná dlhodobá intermitentná liečba an­tibiotikami alebo chemoterapeutikami, ktorá môže byť aplikovaná aj v nefrologických ambulanciách. Ak sa vyskytnú choroby obličiek v gra­vidite alebo v šestonedelí, pacientky by mali byť vyšetrené konziliárne aj v nefrologickej ambulancii a liečba by sa mala uskutočniť v spolu­práci pôrodníka s nefrológom. Podľa závažnosti choroby obličiek roz­hodne nefrológ v šestonedelí o dispenzarizácii chorej v nefrologickej ambulancii. Pri každej novozistenej hypertenzii je potrebné urobiť funkčné vyšetrenie obličiek a v prípade zistenia hypertenzívnej cho­roby obličiek alebo sekundárnej hypertenzie pri niektorej chronickej chorobe obličiek treba chorého dispenzarizovať a liečiť v nefrologickej ambulancii. Akútne a chronické tubulointersticiálne nefritídy sa majú diagnostikovať a liečiť podľa etiologických činiteľov na urologických, interných, resp. nefrologických oddeleniach a po ústupe choroby dis­penzarizovať v príslušných odborných ambulanciách. Vrodené a zís­kané tubulopatie s poruchami vylučovania vody a elektrolytov, napr. diabetes insipidus renalis, Bartterov syndróm, Gitelmanov syndróm a iné treba dispenzarizovať a liečiť v nefrologickej ambulancii.
Pacienti s náhlym zlyhaním obličiek rôzneho pôvodu a akútnymi otravami s poškodením obličiek sa majú hospitalizovať na oddeleniach intenzívnej starostlivosti a na oddeleniach anestéziológie a intenzív­nej medicíny, kde sa má realizovať intenzívna diagnostika, konzerva­tívna Liečba a liečba nahradzujúca funkcie obličiek v spolupráci nefro-lóga, intenzivistu, chirurga, urológa a iných odborníkov (5).
V nefrologickej ambulancii treba vyšetriť a dispenzarizovať cho­rých po prekonaní náhleho zlyhania obličiek rôzneho pôvodu, ako aj po niektorých otravách s poškodeniami obličiek, až do úplnej úpravy funkčného renálneho nálezu, včítane osmolálneho koncentračného testu a izotopovej renografie (4).
Do druhej skupiny patria chorí s rôznymi chronickými nefropatia-mi (chronické glomerulonefritídy, chronické tubulointersticiálne ne­fritídy, hypertenzívna choroba obličiek, diabetická nefropatia a iné zriedkavejšie choroby obličiek), u ktorých došlo k významnej redukcii glomerulovej filtrácie. Pri hodnote kreatinínu v šere 150 umol/l a vyš­šej musia byť chorí odoslaní do nefrologickej ambulancie, kde majú byť dispenzarizovaní a liečení (l, 3, 6-8). Pri vyššie uvedenej hodnote kreatinínu v šere možno terapeuticky ovplyvniť príslušnú chronickú nefropatiu a zabrániť, resp. spomaliť progresiu chronickej nefropatie. Aj včasná profylaxia uremického kostného syndrómu, použitie viaza­čov fosfátov a aplikácia aktívneho metabolitu vitamínu D3 prispeje k spomaleniu progresie chronickej nefropatie. Veľmi dôležitá je včas­ná liečba anémie, aplikácia preparátov železa a erytropoetínu, ktoré významne prispievajú k optimálnej funkcii ľavej komory srdca, najmä pri súčasne prítomnej ischemickej chorobe srdca a hypertenzii. Okrem toho na zabránenie progresie chronickej nefropatie treba obmedziť bielkoviny v diéte (nízkobiekovinová diéta), podávať ketoanalógy aminokyselín a aplikovať niektoré lieky s kardioprotektívnym a hypo-tenzívnym účinkom, napr. ACE-inhibítory a iné (7).
Chorí s chronickou renálnou insuficienciou (CHRI), u ktorých je už potrebná okrem konzervatívnej liečby aj dialyzačná liečba, relatívne zriedkavo prichádzajú do ambulancií praktických lekárov pre dospe­lých, väčšinou sú už dispenzarizovaní u príslušných nefrológov. V tej­to súvislosti si lekár musí zodpovedať dve otázky: a) či je príslušná chronická nefropatia liečiteľná a čiastočne reverzibilná (v závislosti od etiológie choroby), b) ak nieje reverzibilná, kedyje optimálny čas na prípravu pacienta na liečbu nahradzujúcu funkcie obličiek (9,10).
Každý aktívne pracujúd nefrológ má skúsenosti s chorými, ktorí boli do jeho ambulancie odosielaní veľmi neskoro, s hodnotou mo­čoviny v šere 40 mmol/l a kreatinínu nad 1000 umol/l. Títo pacienti mali súčasne hodnotu hemoglobínu 70-80 g/l (2). Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že neskoré odoslanie chorých s chronickými nefropa-tiami v CHRI prevláda u starých Ľudí-gerontov a u Ľudí, ktorí nemajú malígnu chorobu, hypertenziu, ischemickú chorobu srdca a diabetes mellitus. Je zaujímavé, že podľa dostupnej literatúry chorých s chro­nickými nefropatiami v CHRI skôr odosielali do nefrologickej starost­livosti všeobecní internisti ako praktickíi lekári pre dospelých a iní odborníci (11).
Príprava chorého s CHRI na liečbu nahradzujúcu funkcie obličiek by sa mala začať pri hodnote glomerulovej filtrácie (GF) menšej ako 0,5 ml/s, pri kreatiníne v šere 350-400 umol/l. V tom období nefrológ v spolupráci s chorým a jeho príbuznými by sa mali rozhodnúť pre kon­tinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu (CAPD) alebo pre chronickú intermitentnú hemodialýzu. Pri hodnote GF 0,25 ml/s, t.j. pri hodnote kreatinínu v šere 450-500 pmol/l, a u chorých s diabetes mellitus 350-400 umol/l treba začať včasnú mimotelovú eliminačnú liečbu alebo CAPD v spolupráci ambulantného nefrológa s dialyzačným strediskom skôr, ako dôjde k významným orgánovým komplikáciám (6, 7,11).
Intenzívna spolupráca praktického lekára pre dospelých s nefroló-gom,diabetológom a inými odborníkmi je veľmi dôležitá, ktorá jedine môže zabezpečiť včasnú diagnostiku a liečbu na zabránenie prog­resie rôznych chorôb obličiek do CHRI. Neodkladná a včasná liečba chorých s CHRI pomocou mimotelovej eliminačnej liečby a CAPD za­bráni vzniku mnohých orgánových komplikácií a pripraví pacienta pre úspešnú transplantáciu obličky.
LITERATÚRA
1.Jungers P. Late referral: loss of chance fór the patients, loss of money fór society. Nephrol DialTransplant 17, 2002, 371-375.
2. Ledoux F, Rasamimanantsoa D, Moulin B, Hannedouche T. From the first symptoms to terminál renal failure: need fór nephrologic follow-up. Rev Med Intern 22, 2001, 245-254.
3. Levin A. Consequences of late referral on patient outcomes. Nephrol Dial Transplantl5, 2000, 8-13.
4. Mydlík M, Zimáček J, Pokorná J, Takáč M. Izotopová renografia a akútna obličková nedostatočnosť. Vnitf Lek 22, 1976, 1145-1153.
5. Mydlík M, Derzsiová K. Nefrológ a intenzivista. Akt Nefrol 11, 2005, 120-123.
6. Sutovvicz W, Stompór TP. Timely referral to the nephrologist: Essential to optimizing patient outcomes. Hemodialysis Int 8, 2004, 233-243.
7. Sutovvicz W. Principles of rational cooperation of generál practitioners and otherspecialistswith nephrologist. Przegla.d Lek 62, 2005,1-5.
8. WalserM, HillS. Can renalreplacement bé deferred byasupplementedvery low protein diét? J Am Soc Nephrol 10, 1999,110-116.
9. VVavamunno MD, Harris DC. The need fór early nephrology referral. Kidney Int 2005, Suppl94, 128-132.
10. VVieland T, Brunner W. Chronic renal failure: when do patients need a ne­phrologist? Ther Umsch 59, 2002,105-109.
11. WinkelmayerWC, Glynn RJ, Levin R, Owen JrWF, Avorn J. Determinants of delayed nephrologist referralin patients with chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 38, 2001,1178-1184.

Autori:
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová

Kľúčové slová:
choroby obličiek, včasné odporúčanie a odoslanie pacientov do nefrologic­kých ambulancií, dispenzarizácia a ambulantná liečba chorôb obličiek


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Zdravotnícke reformy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Zdravotnícke reformy:
Včasné odporúčanie pacientov do nefrologických ambulancií


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4.56
Hlasov: 16

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: Štefan Kolesár
Tento server dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je určená len pre lekárov, farmaceutov, študentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť resp. úplnosť údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podieľajúci partneri nezodpovedajú za škody vzniknuté na základe týchto informácií. Každé využitie informácií je na vlastné riziko užívateľa. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na našich stránkach, nechcú a nesmú v žiadnom prípade nahradiť lekárske poradenstvo, diagnózu a ošetrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd