www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Tubulárna expresia receptorov pre angiotenzín II a ich regulácia u nefropatie IgA
Renálne sydrómy

Zvý?ená renálna expresia pre renin-angiotenzínový systém RAS (RAS = renin-angiotensin system) je detegovaná u IgA nefropatie (IgAN). Predchádzajúce údaje ukázali alterovanú glomerulovú expresiu receptora pre angiotenzín II typu 1 AT1R (AT1R = angiotensin type 1 receptor), ovplyv?ujúci regula?nú reakciu na vysokú intrarenálnu koncetráciu angiotenzínu II (Ang II) u IgAN.V  predkladanej ?túdii expresia a regulácia receptora pre Ang II boli skúmané v ?udských proximálnych tabulárnych epitelových bunkách PTEC (PTEC = proximal tabular epithelial cells) u IgAN. Tubulárna expresia receptora AT1R a Ang II typu 2 (AT2R) vzrástla u IgAN. Experiment in vitro ukázal, ?e upregulovanie receptorov Ang II nebolo dôsledkom priameho efektu IgA, ale nepriameho efektu po depozícii IgA do humánnej mesangiálnej bunky. Ke? PTEC boli kultivované s  dobre zachovalým médiom z ?udských mesangiálnych buniek, aktivovaných s IgA, produkcia Ang II bola upregulovaná, pri?om viedla cez AT1R resp. AT2R k zápalu a ku apoptóze. Postupná expresia receptora Ang II bola determinovaná po?kodením PTEC, indukovaná mediátormi v zachovalom médiu. Iniciálna interakcia medzi Ang II a AT1R aktivovala obidve cesty, jednak proteínovej kinázy C a jednak mitogénom aktivovanej proteínovej kinázy, vedúce ku zápalovým reakciám. Táto v?asná udalos?, závislá od AT1R, bola nasledovaná upregulovaním expresie AT2R a pokra?ujúcim uvo?nením Ang II. Interakcia medzi Ang II a AT2R následne viedla ku expresii roz?tiepenej poly[ADP-ribosovej] polymerizácii pomocou downregulovania mitogénom aktivovanej cesty proteínovej kinázy. Údaje nazna?ujú, ?e vhodná kontrola aktivít receptoru Ang II v PTEC mô?e zlep?i? tubulointersticiálne po?kodenie u IgAN.

K?ú?ové slová: receptor pre angiotenzín II, IgA nefropatia, tubulárna expresia receptora, upregulácia, downregulácia.

Autori:

Chan LY; Leung JC; Tang SC; Choy CB; Lai KN
Department of Medicine, Room 411, Professorial Block, Queen Mary Hospital, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong.

Zdroj:

http://www.medscape.com/medline/abstract/15930094?queryText=iga%20nephropathy


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.08 sekúnd