www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Zdravotnícke reformy

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Kategorizácia liekov platná od 1.4.2006
Zdravotnícke reformy Ministerstvo vydalo nový zoznam lie?iv a lie?ebných pomôcok.
Pondelok, 03.04. 2006
(Zobraziť celý článok | 1312 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1633 čitateľov)

Vý?ka poplatkov v zdravotníctve od 1.1.2006
Zdravotnícke reformy

Prezident SR Ivan Ga?parovi? podpísal zákon ur?ujúci maximálnu hranicu poplatkov v zdravotníctve. Ide o novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorú parlament schválil 13. decembra. Vý?ka poplatkov sa bude odvíja? od ?ivotného minima.

Pondelok, 02.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 1706 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1692 čitateľov)

Vyhlá?ka ?. 559/2005 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Zdravotnícke reformy

 ktorou sa ustanovuje zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých je mo?ný výdaj náhradného generického lieku. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod?a § 38b ods. 11 zákona ?. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona ?. 455/1991 Zb. o ?ivnostenskom podnikaní (?ivnostenský zákon) v znení neskor?ích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ?. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona ?. 342/2005 Z. z. (?alej len „zákon“) ustanovuje:

Pondelok, 02.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 47567 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2112 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.1.2006
Zdravotnícke reformy

Ministerstvo vydalo nový zoznam lie?iv a lie?ebných pomôcok.

Pondelok, 02.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 1561 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1754 čitateľov)

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Zdravotnícke reformy Európske smernice kladú dôraz na zabezpe?enie celo?ivotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a to z pochopite?ného dôvodu prevencie potencionálneho po?kodenia pacienta. Ustanovujú povinnos? ?lenských ?tátov zabezpe?i? sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ponechávajú na ich zodpovednos?, akým spôsobom túto povinnos? splnia.
Pondelok, 10.10. 2005
(Zobraziť celý článok | 2609 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2004 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.10.2005
Zdravotnícke reformy

Ministerstvo vydalo nový zoznam lie?iv a lie?ebných pomôcok.

Piatok, 30.09. 2005
(Zobraziť celý článok | 1544 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1563 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.7.2005
Zdravotnícke reformy

Ministerstvo vydalo nový zoznam lie?iv a lie?ebných pomôcok.

Nedeľa, 14.08. 2005
(Zobraziť celý článok | 1605 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3246 čitateľov)

37 článkov (3 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd