www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
March 5, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Zdravotnícke reformy

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Kategorizácia liekov platná od 1.1.2008
Zdravotnícke reformy
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ?. OPL0407- 24986/2007-OL z 18. decembra 2007, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Sobota, 22.12. 2007
(Zobraziť celý článok | 353 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2699 čitateľov)

Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice - ESC Guidelines 2007
Zdravotnícke reformy Smernice ESC 2007 pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v klinickej praxi v pôvodnom znení na stiahnutie.
Streda, 07.11. 2007
(Zobraziť celý článok | 189 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1753 čitateľov)

ESC Guidelines on Diabetes, Pre-diabetes and Cardiovascular Diseases - 2007
Zdravotnícke reformy

Uverej?ujeme v pôvodnom znení Smernice zamerané na diagnostiku a lie?bu diabetu, pre-diabetu a kardiovaskulárnych ochorení vydané ESC a EASD v roku 2007.

Na stiahnutie.

Sobota, 03.11. 2007
(Zobraziť celý článok | 260 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1814 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.10.2007
Zdravotnícke reformy Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ?. OPL0307-20174/2007-OL z 19. septembra 2007, ktorým sa vydáva zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Štvrtok, 27.09. 2007
(Zobraziť celý článok | 352 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1800 čitateľov)

Smernice a odporú?ania pre mana?ment diabetes mellitus a CKD
Zdravotnícke reformy Vo februári 2007 boli publikované v AJKD: KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Diabetes and Chronic Kidney Disease.
Pondelok, 10.09. 2007
(Zobraziť celý článok | 388 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1902 čitateľov)

Výstup zo zberu údajov realizovaných z poverenia Slovenskej nefrologickej spolo?nosti strediskom pre ?tatistiku ERA EDTA za rok 2005 z územia Slovenska
Zdravotnícke reformy

Výstup zo zberu údajov realizovaných z poverenia Slovenskej nefrologickej spolo?nosti strediskom pre ?tatistiku ERA EDTA za rok 2005 z územia Slovenska. Na stiahnutie.

Štvrtok, 09.08. 2007
(Zobraziť celý článok | 255 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1345 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.7.2007
Zdravotnícke reformy
Ministerstvo vydalo nový zoznam lie?iv a lie?ebných pomôcok.
Sobota, 30.06. 2007
(Zobraziť celý článok | 479 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1694 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.4.2007
Zdravotnícke reformy Ministerstvo vydalo nový zoznam lie?iv a lie?ebných pomôcok.
Pondelok, 02.04. 2007
(Zobraziť celý článok | 366 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1777 čitateľov)

Aktualizácia európskych guidelinov pre mana?ment artériovej hypertenzie
Zdravotnícke reformy

Smernice Európskej spolo?nosti pre hypertenziu a Európskej kardiologickej spolo?nosti (ESH/ESC = European Society of Hypertension / European Society of Cardiology) pre mana?ment hypertenzie boli publikované v roku 2003 a ako je známe, stali sa naj?astej?ie citovanou publikáciou v lekárskej literatúre.

Piatok, 19.01. 2007
(Zobraziť celý článok | 2321 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1884 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.1.2007
Zdravotnícke reformy Ministerstvo vydalo nový zoznam lie?iv a lie?ebných pomôcok.
Sobota, 30.12. 2006
(Zobraziť celý článok | 429 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1657 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.10.2006
Zdravotnícke reformy
Ministerstvo vydalo nový zoznam lie?iv a lie?ebných pomôcok.
Piatok, 29.09. 2006
(Zobraziť celý článok | 496 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1613 čitateľov)

V?asné odporú?anie pacientov do nefrologických ambulancií
Zdravotnícke reformy
V?asné odporú?anie a odoslanie pacientov s rôzny­mi chorobami obli?iek do nefrologických ambulan­cií je ve?mi dôle?ité a naliehavé z h?adiska zabráne­nia vývoja týchto chorôb do renálnej insuficiencie. Okrem toho majú by? pacienti s chronickou renál-nou insuficienciou dispenzarizovaní a lie?ení v týchto ambulanciách, aby sa predi?lo rôznym kom­plikáciám a aby boli zav?asu pripravení na kon­zervatívnu a mimotelovú elimina?nú lie?bu alebo kontinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu pri chronickom zlyhaní obli?iek.
Streda, 16.08. 2006
(Zobraziť celý článok | 16924 bajtov | Hodnotenie: 4.56)
(37933 čitateľov)

Nefrológia: Hlavné pokroky za posledných 40 rokov
Zdravotnícke reformy

Moderná nefrológia sa stala jednou z naj?iv?ích a najviac plodných odvetví medicíny. Vidíme, ?e prechodné prostriedky záchrany od uremickej kómy a hemodialýza HD (HD = hemodialysis) poskytli tisícom ?udí s ireverzibilnou urémiou mo?nos? pre?i? ve?a rokov a ?e vývoj spôsobov lie?by viedol ku zna?nému nárastu ich ú?innosti a zná?anlivosti.

Piatok, 04.08. 2006
(Zobraziť celý článok | 2092 bajtov | Hodnotenie: 1)
(1826 čitateľov)

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia
Zdravotnícke reformy
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod?a § 45, ods. l, písm. a) zákona ?. 576/2004 Z. z. o zdravot­nej starostlivosti, slu?bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ?. 350/2005 Z. z. vydáva túto koncepciu.
Štvrtok, 20.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 17469 bajtov | Hodnotenie: 0)
(7788 čitateľov)

Kategorizácia liekov platná od 1.7.2006
Zdravotnícke reformy Ministerstvo vydalo nový zoznam lie?iv a lie?ebných pomôcok.
Utorok, 04.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 1623 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1642 čitateľov)

37 článkov (3 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd