www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Renálne sydrómy

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Atlas renálnej patológie
Renálne sydrómy

atlase renálnej patológie sa nachádzajú morfologické obrazy svetelnomikroskopické, elektrónmikroskopické a imunofluorescen?né nasledovných obli?kových chorôb:
I. Non-imunokomplexové glomerulonefritídy (GN)
- malé abnormality glomerulov
- fokálne segmentové zmeny
- C1q nefropatia

Pondelok, 02.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 2354 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4324 čitateľov)

Kardiovaskulární a renální bezpe?nost koxb?
Renálne sydrómy

Koxiby byly vyvinuty jako alternativa podávání konven?ních nesteroidních antirevmatik za ú?elem sní?ení rizika vzniku gastrointestinálních komplikací. V souvislosti se studií VIGOR se za?ala diskutovat otázka kardiovaskulární bezpe?nosti podávání koxib?, nebo? pacienti, kte?í dostávali ve studii rofekoxib, m?li vy??í výskyt nefatálního infarktu myokardu v porovnání s naproxenem.

Pondelok, 12.12. 2005
(Zobraziť celý článok | 2678 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1854 čitateľov)

Prevetívna intervencia pri infekciách sprevádzajúcich nefrotický syndróm
Renálne sydrómy Infekcia je jednou z naj?astej?ích komplikácií a stále ostáva významnou prí?inou morbidity a mortality u pacientov, najma detí s nefrotickým syndrómom. Ve?a rozdielnych profylaktických intervencií bolo pou?itých alebo odporú?aných na redukciu rizika infekcie pri nefrotickom syndróme v klinickej praxi. Ktorý vedecký dôkaz a ktorá profylaktická intervencia mô?e by? rutinne pou?ívaná, je e?te stále neznáme.
Utorok, 29.11. 2005
(Zobraziť celý článok | 3318 bajtov | Hodnotenie: 3.33)
(4013 čitateľov)

Strata podocytov je viac ?pecifickým znakom progredujúceho glomerulového po?kodenia ako proteinúria
Renálne sydrómy Strata podocytov je jednou z prí?in rozvoja glomeruloskerózy. Hoci odlu?ovanie podocytov bolo známe ako nový mechanizmus u glomerulových chorôb, jeho ?asový priebeh a vz?ah ku aktivite choroby, nie sú známe.
Pondelok, 07.11. 2005
(Zobraziť celý článok | 3169 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1617 čitateľov)

Vplyv vysokej dávky ramiprilu s indometacínom alebo bez neho...
Renálne sydrómy Vplyv vysokej dávky ramiprilu s indometacínom alebo bez neho na glomerulárnu selektivitu

Úvod:

Napriek hromadiacim sa dôkazom o otázke ich ú?innosti, ACE inhibítory  poskytujú obli?kám  len  nedokonalú ochranu . Ochranu obli?iek mo?no dosahova? aj titráciou ACE-i nad obvyklé dávky a kombinovanou terapiou s inými antiproteinurickými látkami, najma  u pacientov s rizikom rýchlej progresie obli?kového ochorenia .
Sobota, 20.08. 2005
(Zobraziť celý článok | 2538 bajtov | Hodnotenie: 3)
(1669 čitateľov)

Mana?ment glomerulovej proteinúrie
Renálne sydrómy Abstrakt: V ?irokej miere je prijímaný názor, ?e zní?enie proteinúrie je u chronických proteinurických chorôb obli?iek primeraným lie?ebným cie?om. Na základe ve?kých randomizovaných kontrolných klinických ?túdií, terapia inhibítoom ACE (ACEI) a blokátorom angiotenzínového receptora ARB (ARB = angiotensin receptor blocker) sa javiai ako ve?mi dôle?ité antiproteinurické renoprotektívne intervencie.
Sobota, 20.08. 2005
(Zobraziť celý článok | 3008 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1750 čitateľov)

Renálny diabetes insipidus  systematický preh?ad
Renálne sydrómy

Úvod: Pri renálnom diabetes insipidus (NDI = nephrogenic diabetes insipidus), obli?ka nie je schopná produkova? koncentrovaný mo?, vzh?adom na necitlivos? distalného nefrónu na antidiuretický hormón (arginine vasopressin). V situáciách, v ktorých  sa nedá zabezpe?i? plynulý prívod tekutín to mô?e  vyústi? do ?a?kej dehydratácie a do  elektrolytového rozvratu.. Zdá sa, ?e   riziko prechodu reverzibilného na ireverzibilný NDI je potenciálnou komplikáciou. Predkladaný preh?ad zhr?uje prí?iny získaného reverzibilného NDI, ?o umo??uje v?asné rozpoznanie a ú?innej?iu lie?bu..

Sobota, 20.08. 2005
(Zobraziť celý článok | 2115 bajtov | Hodnotenie: 4)
(3122 čitateľov)

22 článkov (2 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.16 sekúnd