www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Lie?ebné stratégie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Redukcia hmoty ?avej komory srdca je významnej?ia pri lie?be telmisartanom ne? carvedilolom
Lie?ebné stratégie

Talianski vedci referujú, ?e zatia? ?o obidva lieky, telmisartan aj carvedilol zni?ujú tlak krvi, telmisartan indukuje va??iu regresiu hypertrofie ?avej komory. V ?túdii publikovanej v decembrovom vydaní American Journal of Hypertension, Dr. Domenico Galzerano z nemocnice San Gennaro a jeho kolegovia z Naples, randomizovali 82 pacientov s miernou a? stredne záva?nou hypertenziou k lie?be bu? 80 mg telmisartanu, alebo 25 mg carvedilolu po?as doby 44 tý?d?ov.

Utorok, 18.04. 2006
(Zobraziť celý článok | 2687 bajtov | Hodnotenie: 5)
(1922 čitateľov)

ACE inhibítory penetrujúce do mozgu mô?u by? prospe?né pri Alzheimerovej chorobe
Lie?ebné stratégie

Inhibítory agiotenzín konvertujúceho enzýmu, ktoré prenikajú do mozgu pod?a výsledkov predbe?nej ?túdie, publikovanej v ?asopise Neurology, vydaného 12. októbra 2004, mô?u redukova? progresiu demencie pri Alzheimerovej chorobe AD (AD = Alzheimer´s disease).

Utorok, 11.04. 2006
(Zobraziť celý článok | 4815 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3474 čitateľov)

Antihypertenzný ú?inok Irbesartanu a prediktori pre lie?bu hypertenzie asociovanej s obezitou
Lie?ebné stratégie

Hypertenzia asociovaná s obezitou je lie?ená obtia?ne a vystavuje pacientov podstatne zvý?enému riziku kardiovaskulárnych príhod. Irbesartan bol pou?ívaný na efektívne zni?ovanie tlaku krvi BV (BV = blood pressure) pre vysoko rizikové skupiny, vrátane pacientov s diabetes mellitus 2. typu alebo s nefropatiou, a mô?e by? preto vhodný tie? pre lie?bu s obezitou asociovanej hypertenzie.

Pondelok, 10.04. 2006
(Zobraziť celý článok | 3485 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1690 čitateľov)

Omapatrilát - nový liek pre pacientov s hypertenziou a zlyhávaním srdca
Lie?ebné stratégie Omapatrilát je duálny inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu a inhibítor neutrálnych endopeptidáz. Vychádza z  novej triedy lie?iv, ktoré sú ú?inné pri lie?be pacientov s hypertenziou a zlyhávaním srdca, tie? komplikovaných s diabetes mellitus.
Štvrtok, 02.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 1564 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2487 čitateľov)

Plazmatický atriálny natriuretický peptid pri esenciálnej hypertenzii po lie?be irbesartanom
Lie?ebné stratégie

Cie?om tejto ?túdie bolo vyhodnoti? stredne dlhé efekty selektívneho AT1 blokátora irbesartanu na hladinu atriálneho natriuretického peptidu ANP (ANP = atrial natriuretic peptide) u pacientov so stredne ?a?kou esenciálnou hypertenziou.

Streda, 01.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 1626 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2409 čitateľov)

Je glycín efektívny proti vzostupu krvného tlaku?
Lie?ebné stratégie

Glycín, neesenciálna aminokyselina, bol objavený na ochranu proti oxida?nému stresu v niektorých patologických situáciách a je potrebný pre biosyntézu ?trukturálnych proteinov, ako je elastín. Preto?e hypertenzia je chorobou, v ktorej zohrávajú úlohu vo?né radikály a vysoká elasticita ciev, tento ?lánok bude skúma? mo?né mechanizmy, pomocou ktorých glycín mô?e chráni? proti vysokému krvnému tlaku.

Pondelok, 27.02. 2006
(Zobraziť celý článok | 2261 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2915 čitateľov)

Farmakologická korekcia hyperaktivity renín- angiotenzín- aldosterónového systému
Lie?ebné stratégie

V ?lánku sú sumarizované a analyzované referen?né údaje o funkcii renin- angiotenzín- aldosterónového systému RAAS (RAAS = renin-angiotensin-aldosteron system) a o farmakologickej korekcii jeho hyperaktivity. RAAS hrá dôle?itú úlohu pri rozvoji a zhor?ovaní hypertenzie, podporuje proliferáciu hladkých svalov.

Piatok, 24.02. 2006
(Zobraziť celý článok | 2229 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2597 čitateľov)

Indapamid SR versus hydrochlortazid pri lie?be systolickej hypertenzie u star?ích pacientov
Lie?ebné stratégie

U star?ích pacientov zvý?ený systolický BP (BP = blood pressure = tlak krvi), vysoký pulzný tlak a nízka vaskulárna compliance predpovedajú kardiovaskulárne riziko lep?ie ako diastolický BP. Táto ?túdia porovnávala ú?innos? a bezpe?nos? dvoch rôznych diuretík, a to indapamid SR (IND-SR = indapamide SR), hydrochlortiazid (HCTZ = hydrochlortiazide) a dihydropyridínový kalciový antagonista nitrendipín (NTR = nitrendipine) pri pôsobení na BP u star?ích pacientov s hypertenziou, so systolickým a/alebo vysokým pulzným tlakom.

Piatok, 20.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 3191 bajtov | Hodnotenie: 4)
(2793 čitateľov)

Riziko zhor?enia renálnych funkcií nesiritidom u pacientov s akútnym srdcovým zlyhávaním
Lie?ebné stratégie

Renálne funckie sú dôle?itým prognostickým faktorom pre pacientov s akútne dekompenzovaným zlyhávaním srdca ADHF (ADHF = acutely decompensated heart failure). Skúmali sme renálny efekt nesiritidu pri lie?be ADHF.

Pondelok, 16.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 3202 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1891 čitateľov)

Konzervatívna lie?ba nefropatií  sú?asný stav farmakoterapie
Lie?ebné stratégie

Prevalencia pacientov s chronickými nefropatiami progredujúcimi do zlyhania obli?iek s nutnos?ou dialyzácie, prípadne transplantácie pacienta má stúpajúcu tendenciu. Dialyza?ná terapia je finan?ne nákladná, preto správne vedená konzervatívna lie?ba, ktorá oddia?uje jej za?iatok, má nepochybne medicínsky aj farmakoekonomický význam.Cie?om predlo?enej analýzy bolo vyhodnoti? finan?né náklady spojené s medikamentóznou lie?bou konzervatívne lie?ených pacientov s nefropatiami.

Štvrtok, 12.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 2778 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2150 čitateľov)

Kalciové antagonisty: Efekt na kardio-renálne riziko u pacientov s hypertenziou
Lie?ebné stratégie

Kalciové antagonisty sa delia na 2 hlavné podskupiny, dihydropyridíny a nondihydropyridíny a boli rozsiahlym spôsobom ?tudované u pacientov s hypertenziou. Predo?lé metaanalýzy nazna?ovali, ?e krátkodobo pôsobiace kalciové antagonisty boli asociované s vy??ou úmrtnos?ou resultujúcej z kardiovaskulárnych príhod a inej etiológie.

Streda, 11.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 2630 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2224 čitateľov)

Vplyv telmisartanu na kontrolu tlaku krvi a funkcie obli?iek u hypertenzných proteinurických pacientov s chronickým ochorením obli?iek
Lie?ebné stratégie

Ciele: Ur?i? antihypertenzívnu a antiproteinurickú ú?innos? a bezpe?nos? blokátora receptora pre angiotenzín II - telmisartanu, u pacientov s hypertenziou a s chronickým ochorením obli?iek.

Utorok, 10.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 4318 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1639 čitateľov)

Kardioprotektívna lie?ba hypertenzie: Úloha ACE inhibítorov, ARB a betablokátorov
Lie?ebné stratégie

Hypertenzia je jednak samostatné ochorenie a jednak rizikový faktor pre kardiovaskulárne choroby CVD (CVD = cardiovascular disease) a ka?dých 20/10 mm Hg zvý?enia tlaku krvi (BP = blood pressure = tlak krvi) zdvojnásobuje riziko pre CVD.

Streda, 28.12. 2005
(Zobraziť celý článok | 2276 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2006 čitateľov)

Diabetogenný potenciál kombinácie thiazidového diuretika a betablokátora u pacientov s hypertenziou
Lie?ebné stratégie

Nedávno publikované ?túdie, zamerané na farmakologický mana?ment hypertenzie, referovali o náraste novovzniknutého diabetes mellitus, a to pri porovnávaní star?ích a nov?ích lie?ebných re?imov. Diuretiká thiazidového typu (thiazidy) a betablokátory boli podávané jednotlivo, ale tieto lieky sú ?asto kombinované a ve?kos? rizika, spojeného s ich kombinovaným pou?itím nebola kvantitatívne hodnotená.

Utorok, 27.12. 2005
(Zobraziť celý článok | 2580 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1728 čitateľov)

Lie?ba non-dipper hypertenzie podávaním valsartanu vo ve?ernej dávke
Lie?ebné stratégie

Predchádzajúce výsledky poukazovali na to, ?e podávanie valsartanu vo ve?ernej dávke, na rozdiel od ranného dávkovania, mô?e zlep?i? denný re?im: No?ný re?im lie?by hypetenzie je bez straty 24 hodinovej ochrany a ú?innosti.

Piatok, 23.12. 2005
(Zobraziť celý článok | 2689 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2738 čitateľov)

51 článkov (4 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.19 sekúnd