www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Lie?ebné stratégie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Imidapril: Preh?ad jeho pou?itia u esenciálnej hypertenzie, diabetickej nefropatie typu 1 a u chronického srdcového zlyhania
Lie?ebné stratégie

Imidapril (Tanatril[obchodná zna?ka]), pomocou jeho aktívneho metabolitu imidaprilátu pôsobí ako inhibítor ACE (ACE = angiotensin-converting enzyme) pri supresii premeny angiotenzínu I na angiotenzín II, a pritom redukuje celkový periférny odpor a systémový tlak krvi BP (BP = blood pressure).

Pondelok, 16.07. 2007
(Zobraziť celý článok | 1818 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2636 čitateľov)

Rimonabant ako potenciálna nová lie?ba glomerulopatie asociovanej s obezitou
Lie?ebné stratégie

Obezita a nadváha sú rizikové faktory pre renálne ochorenia. Spektrum je od glomerulopatie s fokálnou alebo segmentálnou glomerulosklerózou, po diabetickú nefropatiu, po rakovinu obli?iek a nefrolitiázu. Prvým príznakom po?kodenia obli?iek je mikroalbuminúria alebo proteinúria, obzvlá?? za prítomnosti hypertenzie.

Piatok, 22.06. 2007
(Zobraziť celý článok | 1811 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2276 čitateľov)

Carvedilol versus kardioselektívny betablokátor v lie?be hypertenzie u pacientov s diabetes mellitus typu 2
Lie?ebné stratégie

Lie?ba  betablokátormi je odporú?aná na dosiahnutie a udr?anie príslu?nej kontroly tlaku krvi u pacientov s hypertenziou. Kardiovaskulárne rizikové faktory pri takejto lie?be vykazujú pokles jednak u pacientov s hypertenziou a jednak u pacientov s diabetes mellitus 2. typu.

Streda, 30.05. 2007
(Zobraziť celý článok | 2122 bajtov | Hodnotenie: 4)
(4175 čitateľov)

Aliskiren: klinický profil
Lie?ebné stratégie

Aliskiren je nový perorálny antihypertenzný liek, prvý v novej triede priamych reninových inhibítorov. Preh?ad poukazuje na k?ú?ové kritériá, ktoré má ma? nový antihypertenzný liek, významne ú?inný na zní?enie tlaku krvi bu? v monoterapii alebo tie? v kombinácii, na 24 hodinovú kontrolu tlaku krvi, bezpe?ný a dobre tolerovaný, s protektívnymi ú?inkami na cie?ové orgány, s minimálnymi interakciami a pritom s dlhodobou ú?innos?ou.

Pondelok, 16.04. 2007
(Zobraziť celý článok | 1718 bajtov | Hodnotenie: 4)
(3263 čitateľov)

Denne podávaný melatonin v no?nej dávke redukuje tlak krvi u mu?ských pacientov s esenciálnou hypertenziou
Lie?ebné stratégie

Pacienti s esenciálnou hypertenziou majú naru?enú autonómnu kardiovaskulárnu reguláciu a cirkadiánnu pacemakerovú funkciu. V sú?asnej dobe sa ukazuje, ?e biologické hodiny sú zahr?ované do autonómnej kardiovaskulárnej regulácie.

Piatok, 13.04. 2007
(Zobraziť celý článok | 2844 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2760 čitateľov)

Imidapril v lie?be zlyhania srdca
Lie?ebné stratégie

Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín ACE (ACE = angiotensin-converting enzyme) zlep?ujú prognózu pri ?ahkom, stredne záva?nom a ?a?kom zlyhaní srdca, sú?asne sú prevenciou zlyhávania srdca u pacientov s chronickou asymptomatickou dysfunkciou ?avej komory a u pacientov s redukovanou ejek?nou frakciou po infarkte myokardu MI (MI = myocardial infarction).

Pondelok, 09.04. 2007
(Zobraziť celý článok | 2182 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2464 čitateľov)

ACE inhibitory s dvojí cestou vylu?ování s dvojí cestou vylu?ování
Lie?ebné stratégie

Hlavní cestou eliminace v?t?iny ACE inhibitor? jsou ledviny. N?které ACE inhibitory, mezi které pat?í fosinopril, trandolapril, spirapril, moexipril a ramipril, jsou vedle renální cesty vylu?ovány hepatální cestou eliminace, tj. vykazují dvojí (duální) cestu vylu?ování.

Pondelok, 05.03. 2007
(Zobraziť celý článok | 967 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2285 čitateľov)

Kombinácia ACE inhibítora a blokátora receptora pre angiotnzín II - úvahy do budúcnosti
Lie?ebné stratégie
Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín a blokátory receptora pre angiotenzín II sú spravidla predpisované v mana?mente hypertenzie. Ka?dá z týchto tried liekov poukazovala na prínos k pre?ívaniu pacientov so zlyhaním srdca, pre chronickú chorobu obli?iek s proteinúriou, a/alebo pre profil vysokého kardiovaskulárneho rizika.
Pondelok, 19.02. 2007
(Zobraziť celý článok | 1621 bajtov | Hodnotenie: 4)
(2022 čitateľov)

Hodnotenie ú?innosti lie?by pacientov s renálnou artériovou hypertenziou carvedilolom
Lie?ebné stratégie

Cie?om ?túdie bolo porovna? hypotenzný efekt a bezpe?nos? carvedilolu, neselektívneho alfa- beta blokátora, a monoprilu, inhibítora angiotenzín- konvertujúceho enzýmu ACEi (ACEi = angiotensin-converting enzyme inhibitor), u pacientov s artériovou hypertenziou a chronickou obli?kovou chorobou.

Piatok, 16.02. 2007
(Zobraziť celý článok | 2242 bajtov | Hodnotenie: 3)
(1801 čitateľov)

Inhibítory COX 2: vplyv na arytmie a na renálne nepriaznivé príhody
Lie?ebné stratégie

Nesteroidné antireumatiká (NSAID), ako inhibítory cyklooxygenázy 1 (COX1 inhibítory), v ?irokej miere pou?ívané na lie?bu bolesti a zápalu, sú známe, ?e majú nepriaznivé gastrointestinálne a renálne ú?inky. NSAID, ako sú selektívne COX2, sú asociované s men?ím rizikom nepriaznivých gastrointestinálnych ú?inkov, ale objavil sa dôkaz, ?e by mohli zvý?i? riziko kardiovaskulárnych a renálnych nepriaznivých príhod. Zhang a iní uskuto?nili metaanalýzu na kvantifikáciu rizika renálnych nepriaznivých príhod a arytmie asociované s inhibítormi COX2.

Streda, 24.01. 2007
(Zobraziť celý článok | 3084 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2366 čitateľov)

Mikroalbuminuria u pacientov s hypertenziou: vývoj po 1-ro?nej lie?be irbesartanom
Lie?ebné stratégie

Mikroalbuminuria je dôle?itý kardiovaskulárny rizikový faktor a javí sa ako v?asný marker arteriovej choroby u pacientov s diabetom alebo bez diabetu, a s hypertenziou alebo bez hypertenzie. Cie?om ?túdie KORAL–HT bolo skúma? prevalenciu albuminurie u hypertenzných paceintov , ako aj posúdi? ú?innos? blokátora angiotenzínoveho blokátora irebesartanu na vývoj tohto rizikového markera v klinickej praxi.

Streda, 08.11. 2006
(Zobraziť celý článok | 2660 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1972 čitateľov)

Valsartan inhibuje trombocytovú aktivitu pri rôznych dávkach u miernej a stredne ?a?kej hypertenzie: Valsartan Inhibits Platelets (VIP) Trial
Lie?ebné stratégie

Predchádzajúce ?túdie in vitro nazna?ili, ?e valsartan vedie k signifikantnej inhibícii ?udských trombocytov, pri?om pravdepodobne cielene pôsobí na receptory angiotenzínu I trombocytov. Za ú?elom preskú?ania toho, ?i valsartan inhibuje trombocytovú aktivitu u miernych a? stredne ?a?kých hypertenzných pacientov, realizovali sme randomizovanú ?túdiu Valsartan Inhibuje Trombocyty VIP (VIP = Valsartan Inhibits Platelets).

Streda, 07.06. 2006
(Zobraziť celý článok | 3176 bajtov | Hodnotenie: 1)
(1971 čitateľov)

Telmisartan, ale nie valsartan, zvy?uje kalorický výdaj a je protektívny vo?i prírastku hmotnosti a hepatálnej steatóze
Lie?ebné stratégie

O mo?né ú?inky receptorových blokátorov angiotenzínu II ARBs (ARBs = angiotensin II receptor blockers) na tukové biologické tkanivo a telesnú hmotnos? je zna?ný záujem, preto?e tieto lieky sa ?asto pou?ívajú na lie?bu hypertenzie u pacientov, ktorí majú sklon ku viscerálnej obezite, k metabolickému syndrómu a k diabetes mellitus.

Utorok, 16.05. 2006
(Zobraziť celý článok | 2575 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2242 čitateľov)

Metabolické efekty carvedilol versus metoprolol u pacientov s diabetes mellitus typu 2 a hypertenziou
Lie?ebné stratégie

Randomizovaná kontrolovaná ?túdia GEMINI. Ukázalo sa, ?e betablokátory zni?ujú kardiovaskulárne riziko u pacientov s hypertenziou a diabetes mellitus typu 2 (DM), av?ak vplyvom niektorých betablokátorov sú niektoré komponenty metabolického syndrómu zhor?ované.

Štvrtok, 27.04. 2006
(Zobraziť celý článok | 3853 bajtov | Hodnotenie: 3)
(2290 čitateľov)

Valsartan plus kaptopril mô?u poskytnú? benefit v anti-infarktovej efektivite
Lie?ebné stratégie

Vedci v ?asopise Journal of the American College of Cardiography zo d?a 21.2.2006 referujú, ?e nálezy zo ?túdie týkajúcej sa viac ne? 14 000 pacientov nazna?ujú, ?e blokátor receptora pre angiotenzín II ARB (ARB = angiotensin receptor blocker) valsartan, pridaný ku inhibítoru angiotenzín konvertujúceho enzýmu ACE (ACE = angiotensin-concerting enzyme), teda ku kaptoprilu, mô?e lep?ie redukova? následné aterosklerotické udalosti u pacientov, ktorí pre?ili akútny infarkt myokardu MI (MI = myocardial infarction), ne? len pri podaní jedného z týchto liekov.

Piatok, 21.04. 2006
(Zobraziť celý článok | 2529 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2038 čitateľov)

51 článkov (4 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd