www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Hypertenzia v gravidite

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Úloha imunitného systému pri preeklampsii
Hypertenzia v gravidite

Sú?asné údaje poukazujú na to, ?e zmenená imunitná reakcia mô?e hra? k?ú?ovú úlohu pri vývoji preeklampsie. Niektoré epidemiologické nálezy a animálne modely túto predstavu podporujú.

Pondelok, 23.07. 2007
(Zobraziť celý článok | 1921 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1840 čitateľov)

Výsledky novorodencov ?ien s chronickou chorobou obli?iek
Hypertenzia v gravidite

Tehotenstvo u ?ien s chronickou chorobou obli?iek nie je neobvyklé a nie je bez rizika pre matku a plod. Tento ?lánok predkladá preh?ad literatúry o výsledku novorodencov ?ien s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease), zahr?ujúc ?eny lie?ené hemodialýzou a ?eny ?ijúce s funk?ným obli?kovým trasplantátom.

Pondelok, 14.05. 2007
(Zobraziť celý článok | 1934 bajtov | Hodnotenie: 5)
(1926 čitateľov)

Chronická renálna choroba a gravidita: materské a fetálne výsledky
Hypertenzia v gravidite

Chronická obli?ková choroba komplikuje rastúci po?et gravidít, a najmenej 4 % ?ien vo fertilnom veku je postihnuté týmto stavom. Hoci diabetická nefropatia je najobvyklej?ím typom chronickej obli?kovej choroby, u gravidných ?ien sa vyskytujú aj rôzne iné primárne a systémové renálne choroby.

Streda, 09.05. 2007
(Zobraziť celý článok | 2348 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2007 čitateľov)

Graviditou indukovaná hypertenzia u ?ien s nízkou pôrodnou hmotnos?ou v osobnej anamnéze
Hypertenzia v gravidite

Hodnotili sme ?i gravidná ?ena, ktorá sa narodila s nízkou pôrodnou hmotnos?ou má zvý?ené riziko graviditou indukovanej hypertenzie PIH (PIH = pregnancy-induced hypertension), a ?i táto ?ena sa hodí ako k partnerovi mu?ovi, ktorý sa narodil tie? s nízkou pôrodnou hmotnos?ou.

Piatok, 04.05. 2007
(Zobraziť celý článok | 2527 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1782 čitateľov)

Preeklampsia a budúce kardiovaskulárne riziko
Hypertenzia v gravidite

Gravidita je metabolická a vaskulárna „stresová skú?ka“ pre ?eny a pre pacientky s rizikom rozvoja kardiovaskulárnych komplikácií. ?pecificky sa to týka ?ien s rozvojom preeklampsie (a/alebo iné prejavy planetárnej dysfunkcie) pri rastúcom riziku koronárnej choroby srdca, iktu a kardiovaskulárnej choroby vôbec.

Streda, 02.05. 2007
(Zobraziť celý článok | 2160 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1982 čitateľov)

Úloha renín-angiotenzínového systému v patogenéze preeklampsie
Hypertenzia v gravidite

Preeklampsia je hypertenzná choroba, ktorá je jedine?ná v gravidite a zah??a komplikácie zo strany obli?iek. Renin-angiotenzínový systém RAS (RAS = renin-angiotensin system) bol zahrnutý do patogenézy preeklampsie. V gravidite, navy?e ku RAS v obli?kách, existuje tkanivový RAS v utero- placentárnej jednotke.

Streda, 25.04. 2007
(Zobraziť celý článok | 2370 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2225 čitateľov)

Lupus nefritída a renálne ochorenia v gravidite
Hypertenzia v gravidite
Mana?ment gravidných ?ien s obli?kovou chorobou zahr?uje znalos? a poskytovanie liekov, fyziologické zmeny, zahrnujúce pokles sérového kreatinínu a zvý?enú proteinúriu. Pre ?eny so systémovým lupus erythematosus SLE (SLE = systemic lupus erythematosus), gravidita zvy?uje pravdepodobnos? exacerbácie choroby.
Streda, 11.04. 2007
(Zobraziť celý článok | 2540 bajtov | Hodnotenie: 4.33)
(3191 čitateľov)

Nízko dávkovaný dopamín u ?ien so záva?nou preeklampsiou
Hypertenzia v gravidite

Hypertenzia v gravidite je jednou z hlavných prí?in materskej úmrtnosti a chorobnosti na celom svete. Pre?ívanie matiek z dlhodobého h?adiska závisí zvä??a na tom , ako sa vyvíja intrakraniálna hemorágia a zlyhanie obli?iek. Nízko dávkovaný dopamín je pou?ívaný na prevenciu a lie?bu akútneho zlyhania obli?iek, ale jeho úloha pri mana?mente gravidných ?ien s ?a?kou preeklampsiou je nejasná.

Streda, 28.03. 2007
(Zobraziť celý článok | 2619 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2568 čitateľov)

Alportov syndróm a tehotenstvo
Hypertenzia v gravidite

Alportov syndróm je choroba asociovaná s mutáciami kolagénového génu typu IV, prejavujúci sa progresívnou glomerulonefritídou. O vplyve Alportovho syndrómu na graviditu je len málo údajov.

Pondelok, 26.03. 2007
(Zobraziť celý článok | 1763 bajtov | Hodnotenie: 3)
(3681 čitateľov)

Vplyv nebivololu na kardiovaskulárny systém a obli?ky u gravidných ?ien a u ?ien v období laktácie s hypertenziou
Hypertenzia v gravidite

?tudova? ú?innos? pôsobenia nebivololu po?as gravidity a laktácie u ?ien s hypertenziou.

Pondelok, 12.03. 2007
(Zobraziť celý článok | 2248 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2337 čitateľov)

Chronické renálne choroby v gravidite
Hypertenzia v gravidite

Cie?om tohoto preh?adu bolo preskúma? dopad rôznych stup?ov obli?kového zlyhávania na výsledok gravidity u ?ien s chronickou obli?kovou chorobou. V literatúre nenachádzame ?iadne randomizované ?túdie alebo metaanalýzy. Vhodné informácie sú odvodené z domnienok, preh?adov, retrospektívnych sérií a z obmedzených pozorovacích sérií.

Piatok, 02.03. 2007
(Zobraziť celý článok | 2646 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2305 čitateľov)

Dialýza u gravidných ?ien s chronickou chorobou obli?iek
Hypertenzia v gravidite

Gravidita sa vyskytuje u ?ien s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) len vzácne a fetálne výsledky majú tendenciu by? slabými s vysokým pomerom prematurity a mortality. Dialýza, dopl?ujúca lie?ba k reziduálnym renálnym funkciám, mô?e zlep?i? fetálne výsledky u gravidných ?ien s CKD.

Piatok, 23.02. 2007
(Zobraziť celý článok | 1806 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1813 čitateľov)

Zriedkavý prípad v?asného vzniku nefrotického syndrómu v tehotenstve
Hypertenzia v gravidite

Nefrotický syndróm sa vyskytuje ve?mi zriedka, asi 0.012-0.025 % v?etkých tehotností. V tejto práci referujeme o zriedkavom prípade v?asného vzniku nefrotického syndrómu, rozvíjajúceho sa v 17. tý?dni tehotenstva. Bola realizovaná obli?ková biopsia a vzorky javili typické znaky fokálnej segmentálnej glomerulosklerózy.

Piatok, 09.02. 2007
(Zobraziť celý článok | 1807 bajtov | Hodnotenie: 3)
(2572 čitateľov)

Pre-eklampsia: Nie graviditou indukovaná hypertenzia je rizikovým faktorom pre diabetickú nefropatiu u ?ien s diabetom typu 1
Hypertenzia v gravidite

Na?im cie?om bolo potvrdi? ?i pre-eklampsia a graviditou indukovaná hypertenzia sú prediktormi diabetickej nefropatie u ?ien s diabetom typu 1.

Streda, 07.02. 2007
(Zobraziť celý článok | 3247 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1974 čitateľov)

Spôsobujú antioxidanty gesta?nú hypertenziu?
Hypertenzia v gravidite

Preeklampsia je spojená s oxida?ným stresom. V na?om preh?ade sme poukázali na to, ?e vitamín C (1000 mg) a E (400 IU) neredukujú výskyt preeklampsie u rizikových ?ien (Lancet 2006; 367:1145-1154).

Piatok, 05.01. 2007
(Zobraziť celý článok | 2351 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1617 čitateľov)

63 článkov (5 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd