www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Hypertenzia v gravidite

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Elevácia C-reaktívneho proteínu 30 rokov po eklamptickej gravidite
Hypertenzia v gravidite

?eny s anamnézou preeklampsie alebo eklampsie majú zvý?ené kardiovaskulárne riziko zo zatia? neobjasnených prí?in. Prospektívne ?túdie behom gravidity nazna?ujú, ?e zápaly, dyslipidémia, a inzulínová rezistencia sú asociované so zvý?eným rizikom preeklampsie.

Pondelok, 08.09. 2008
(Zobraziť celý článok | 2973 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2535 čitateľov)

Tlak krvi a lipidové zmeny u gesta?ného diabetes mellitus
Hypertenzia v gravidite

Ukazuje sa, ?e gesta?ný diabetes mellitus GDM (GDM = gestational diabetes mellitus) je v?asná fáza DM (DM = diabetes mellitus). V sú?asnosti DM je lie?ený ako sú?as? syndrómu inzulínovej rezistencie – pacienti s DM majú tendenciu by? obéznymi, dyslipidémickými a hypertenznými. Podobné abnormality boli zistené aj u GDM pacientiek.

Streda, 20.08. 2008
(Zobraziť celý článok | 2986 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2080 čitateľov)

Popôrodná koncentrácia adiponektínu, inzulínová rezistencia a metabolické abnormality u ?ien s graviditou indukovanými chorobami
Hypertenzia v gravidite

Autori porovnávaj hladiny adiponektínu medzi ?enami s graviditou indkovanými chorobami a uva?ujú o ich asociácii s homeostatickým modelom na stanovenie inzulínovej rezistencie HOMA-IR (HOMA-IR = homeostasis model assessment for insulin resistance),s metabolickým syndrómom MS (MS = metabolic syndrome), a Framinghamským rizikovým skóre FRS (FRS = Famingham risk score).

Piatok, 25.07. 2008
(Zobraziť celý článok | 2264 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1676 čitateľov)

Preeklampsia ako rizikový faktor pre kardiovaskulárnu chorobu v neskor?om ?ivote: uvedenie do platnosti dotazníka o preeklampsii
Hypertenzia v gravidite

Táto ?túdia mala za úlohu uvies? do platnosti dotazník na overenie diagnózy preeklampsie, eklampsie, alebo toxemie v skupine ?ien s viac ne? 20- ro?nou anamnézou preeklampsie. 

Piatok, 11.07. 2008
(Zobraziť celý článok | 1858 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1821 čitateľov)

Inhibícia syntázy oxidu dusnatého v gravidite u krýs je asociovaná so vzostupom artériového tlaku, hladiny tumor-nekrotizujúceho faktora alfa a placentálnej apoptózy
Hypertenzia v gravidite

Redukovaná uteroplacentárna perfúzia a maternálna kardiovaskulárna dysfunkcia sa pova?ovali za hlavné patofyziologické predpoklady preeklampsie.

Streda, 25.06. 2008
(Zobraziť celý článok | 3002 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1851 čitateľov)

Neproteinurická preeklamsia: nezvyklý rizikový indikátor u ?ien s gesta?nou hypertenziou
Hypertenzia v gravidite

Cie?om preh?adu bolo ur?i?, ?i sa výsledky lí?ia pre ?eny s preeklampsiou pod?a prítomnosti proteinurickej ?i neproteinurickej preeklamsie odobne ako pri gesta?nej hypertenzii.

Piatok, 06.06. 2008
(Zobraziť celý článok | 2591 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2304 čitateľov)

Vplyv koncentrácie homocysteinu vo v?asnom ?tádiu gravidity na gesta?nú hypertenziu
Hypertenzia v gravidite

Zvý?ený celkový homocystein tHcy (tHcy = total homocysteine) mô?e by? asociovaný s plantou indukovanými ved?aj?ími udalos?ami v gravidite; nieko?ko prospektívnych ?túdií u? stanovovalo tHcy pred tehotenstvom. Táto ?túdia vzala na seba úlohu ur?i?, ?i zvý?ený tHcy, stanovený vo v?asnom ?tádiu gravidity je asociovaný s gesta?nou hypertenziou GH (GH = gestational hypertension), s preeklampsiou, alebo s malým gesta?ným vekom SGA (SGA = small for gestacional age) novorodenca.

Streda, 07.05. 2008
(Zobraziť celý článok | 2661 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2057 čitateľov)

Patofyziológia hypertenzie po?as preeklampsie: asociácia placentálnej ischémie s endotelovou dysfunkciou
Hypertenzia v gravidite

?túdie behom poslednej dekády poskytli nové poh?ady do potenciálnych mechanizmov, ktoré zohrávajú úlohu v patogenéze preeklampsie. V?eobecne uva?ovaná iniciálna udalos? preeklampsie je placentálna ischémia/hypoxia, ktorá vplýva na kardiovaskulárny systém.

Piatok, 02.05. 2008
(Zobraziť celý článok | 2109 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1814 čitateľov)

Kardiovaskulárne riziko u ?ien po metabolických komplikáciách v tehotenstve
Hypertenzia v gravidite

Hypertenzné choroby v gravidite komplikujú 10 % v?etkých tehotností. V tomto ?lánku diskutujeme spektrum hypertenzných stavov, ktoré sa mô?u vyskytnú? behom gravidity.

Piatok, 07.03. 2008
(Zobraziť celý článok | 1407 bajtov | Hodnotenie: 5)
(1839 čitateľov)

Hladiny tkanivového kallikreinu a kininogénu vo fetoplacentárnych tkanivách u normotenzných gravidných ?ien a u ?ien s hypertenzou indukovanou graviditou
Hypertenzia v gravidite

Dysbalancia vasokonstrik?ných a vasodilata?ných substancií v placente pri patogenéze graviditou indukovanej hypertenzie PIH (PIH = pregnancy-induced hypertension) je pomerne známa.. Je v?ak k dispozícii len slabá informovanos? o kallikreinovom- kinínovom systéme KSS (KSS = kallikrein-kinin system) u ?ien s PIH. Cie?om tejto ?túdie preto bolo ur?i? tkanivové hladiny kallikreinu a kininogénu a vzory ich rozlo?enia vo fetoplacentárnych tkanivách, jednak u normotenzných gravidných ?ien NTP (NTP = normotensive pregnant) a jednak u ?ien s PIH.

Piatok, 25.01. 2008
(Zobraziť celý článok | 2668 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1709 čitateľov)

Index albumín/kreatinín pre stanovenie albuminúrie pri hypertenzii v gravidite
Hypertenzia v gravidite

Presná metóda stanovenia albuminúrie v gravidite je pre diagnózu preeklampsie nevyhnutná. Dvadsa??tyri hodín zbieraný mo? je e?te stále jedinou univerzálne prijatou metódou. To je v?ak ?a?ká a nepohodlná metóda.

Streda, 22.08. 2007
(Zobraziť celý článok | 1956 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4024 čitateľov)

Primárna antifosfolipidová nefropatia po?as gravidity
Hypertenzia v gravidite

Popisujeme prípad 29 ro?nej gravidnej pacientky v 16-tý?dni gravidity s antifosfolipidnými protilátkami, u ktorej do?lo k vývoju nefrotického syndrómu s masívnou hematúriou.

Pondelok, 20.08. 2007
(Zobraziť celý článok | 1554 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3337 čitateľov)

Tumor so sekréciou renínu: Nová kazuistika po?as gravidity
Hypertenzia v gravidite

20 ro?ná pacientka na za?iatku svojho druhého tehotenstva mala diagnostikovanú ?a?kú formu artériovej hypertenzie. Vy?etrenia realizované v 16. tý?dni amenorhey potvrdili hypokalémiu, súvisiacu s ?a?kým hyperrenínizmom: Plazmatický aktívny renín bol 25-násobkom normálnej hodnoty, 94 % ako prorenín (prorenín predstavuje 94 % celkového renínu).

Pondelok, 13.08. 2007
(Zobraziť celý článok | 1652 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1895 čitateľov)

Oxid dusnatý v prevencii preeklampsie a jej komplikácií
Hypertenzia v gravidite

Preeklampsia, multisystémové ochorenie v gravidite charakterizované hypertenziou a proteinúriou, je asociovaná s endoteovou dysfunkciou. Oxid dusnatý sprostredkuje ve?a funkcií endotelu, vrátane vazodilatácie a inhibície agregácie trombocytov. Preeklampsia mô?e by? asociovaná s deficitom oxidu dusnatého, ale dôkaz podporujúci tento náznak nie je s tým v súlade. A predsa bola prijatá hypotéza, ?e faktory, ktoré zvy?ujú hladinu oxidu dusnatého mô?u pôsobi? preventívne pri vzniku preeklampsie.

Pondelok, 06.08. 2007
(Zobraziť celý článok | 3756 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1989 čitateľov)

Alternatívne hodnotenie proteinúrie u gravidnej hypertenznej pacientky
Hypertenzia v gravidite

Cie?om preh?adu je ur?i?, ?i celková hodnota 12- hodinovej proteinurie koreluje s 24- hodinovou hodnotou, a vyhodnoti? náhodný pomer protein/kreatinín ako prediktora signifikantnej proteinúrie (> alebo = 300 mg/24 h) pre diagnózu preeklampsie.

Pondelok, 30.07. 2007
(Zobraziť celý článok | 2578 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1868 čitateľov)

63 článkov (5 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd