www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Hypertenzia v gravidite

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Obezita a hypertenzné choroby v gravidite
Hypertenzia v gravidite

Nadváha a obezita sú významne asociované s vývojom hypertenznej choroby v gravidite. Av?ak mechanizmus tohto vz?ahu nie je jasný. Obezita je asociovaná s inzulínovou rezistenciou, s endotelovou dysfunkciou, dyslipidémiou, upreguláciou zápalu, alteráciou imunitných reakcií a protrombotickými zmenami.

Streda, 24.02. 2010
(Zobraziť celý článok | 1296 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3552 čitateľov)

Lupus a gravidita
Hypertenzia v gravidite

Tento preh?ad je zameraný na stav v súvislosti s plánovanou graviditou u ?ien so systémovým lupusom, a to najmä na komponenty maternálne, placentárne a fetálne.. Exacerbácia stabilného ochorenia v ?ase koncepcie býva zriedkavá.

Pondelok, 22.02. 2010
(Zobraziť celý článok | 1351 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3288 čitateľov)

Výsledok gravidity u pacientok s neaktívnym systémovým lupus erytematosus a s minimálnou proteinúriou
Hypertenzia v gravidite

Systémový lupus erytematosus SLE (SLE = systematic lupus erythromatosus) je multisystémová choroba. Táto ?túdia bola zameraná na ur?enie výsledku tehotenstva u pacientok s neaktívnym SLE. Prospektívne sme ?tudovali 20 pacientok s diagnózou stabilnej triedy IV lupus nefritis, sledované boli v univerzitnej nemocnici Kinga Abdula Aziza v Jeddahu, v Saudskej Arábii, medzi rokmi 1998 a 2008.

Streda, 06.01. 2010
(Zobraziť celý článok | 2005 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4730 čitateľov)

Výsledky v gravidite u pacientky s izolovanou proteinúriou
Hypertenzia v gravidite

Výsledok gravidity u pacientok s izolovanou proteinúriou je priaznivý. Ale ?i ?ena s izolovanou proteinúriou má zvý?ené riziko progresie do preeklampsie, nebolo v dostato?nej miere ?tudované.

Pondelok, 23.11. 2009
(Zobraziť celý článok | 2071 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3138 čitateľov)

Blokátory receptora pre angiotenzín II v gravidite: správa o piatich prípadoch.
Hypertenzia v gravidite

Cie?om práce je referova? o mo?nostich vplyvu blokátorov receptora pre angiotenzán II (ARB) podávaného v gravidite, na plod.

Štvrtok, 12.11. 2009
(Zobraziť celý článok | 1929 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2851 čitateľov)

Akútna a tranzitorná strata podocytov a proteinúria pri preeklampsii
Hypertenzia v gravidite

Glomerulové podocyty sú známe tým ?e regulujú proteinúriu, a podocytúria koreluje s proteinúriou. Podocytúria, mo?ová exkrécia viabilných podocytov (glomerulové epitelové bunky), sú asociované s proteinúriou pri preeklampsii. Táto ?túdia predov?etkým pátra po alterácii podocytúrie u pacientok s preeklapsiou (11 prípadov) a u zdravých gravidných ?ien (45 prípadov).

Piatok, 02.10. 2009
(Zobraziť celý článok | 1787 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3344 čitateľov)

Predikcia materskej predispozície k preeklampsii
Hypertenzia v gravidite

Cie?om práce je odvodi? index predikcie, zalo?ený na pacientkinej anamnéze, laboratórnych a klinických parametroch, ktoré by identifikovali ?eny s vysokým rizikom pre vývoj preeklampsie PE (PE = preeclampsia).

Streda, 12.08. 2009
(Zobraziť celý článok | 2563 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3177 čitateľov)

Úspe?ný mana?ment membránoproliferatívnej glomerulonefritídy typu I v gravidite
Hypertenzia v gravidite

Podávame správu o úspe?nom mana?mente gravidity s preexistujúcim nefrotickým syndrómom, na podklade biopticky verifikovanej membránoproliferatívnej glomerulonefritídy typu I.

Piatok, 26.06. 2009
(Zobraziť celý článok | 1877 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3258 čitateľov)

Úspe?ná 39- tý?d?ová gravidita na hemodialýze: kazuistika.
Hypertenzia v gravidite

Gravidita u ?ien lie?ených hemodialýzou je ve?mi vzácna, a výskyt spontánneho abortu, hypertenzie, preeklampsie, polyhydramnion, pred?asného pôrodu sú vysoké.

Streda, 01.04. 2009
(Zobraziť celý článok | 1593 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3143 čitateľov)

Preeklampsia a budúce kardiovaskulárne riziko
Hypertenzia v gravidite

Bolo zistené, ?e 10 % tehotností na celom svete je ovplyvnených hypertenziou. Pribli?ne polovica v?etkých hypertenzných ochorení v gravidite je dôsledkom preeklampsie, pre graviditu ?pecifického ochorenia, ktoré bu? náhle za?ína alebo jej zhor?eniu predchádza proteinúria.

Piatok, 30.01. 2009
(Zobraziť celý článok | 2279 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3604 čitateľov)

Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii
Hypertenzia v gravidite

Hyperurikémia je be?ný nález u preeklamptických gravidít, evidentná u? vo v?asnej gravidite týchto ?ien. Napriek skuto?nosti, ?e zvý?ená kyselina mo?ová ?asto predchádza za?atie klinických prejavov preeklampsie, hyperurikémia sa obvykle pova?uje za sekundárnu zmenu alterovanej funkcie obli?iek.

Streda, 03.12. 2008
(Zobraziť celý článok | 1678 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4810 čitateľov)

Správa o prípade: karcinóm obli?kových buniek javiacich sa ako hypertenzia v tehotenstve
Hypertenzia v gravidite

Karcinóm obli?ky je vzácnym, potenciálne fatálnym zhubným nádorom, ktorý sa príle?itostne vyskytuje aj behom tehotenstva. Pravdepodobnos? vylie?enia je priamo úmerná ?tádiu alebo stup?u diseminácie nádoru.

Pondelok, 03.11. 2008
(Zobraziť celý článok | 1285 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3060 čitateľov)

Dôkaz endotelovej dysfukcie pri preeklampsii a riziko nepriaznivého výsledku v gravidite
Hypertenzia v gravidite

Cie?om tejto ?túdie je skúma? ?i endotelová dysfunkcia, ak je stanovovaná pomocou zvý?eného celulárneho fibronektínu cFN (cFN = cellular fibronektin), u ?ien s preekampsiou je asociovaná s rastúcim rizikom pred?asného pôrodu a/alebo s pôrodom plodu nízkeho gesta?ného veku SGA (SGA = small-for-gestional-age).

Pondelok, 06.10. 2008
(Zobraziť celý článok | 2039 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2384 čitateľov)

Ako majú by? sledované ?eny s preeklamsiou? Nové poh?ady
Hypertenzia v gravidite

Porozumenie syndrómu preeklampsie za posledných 5 rokov sa ve?mi zlep?ilo. Vynorila sa predstava, ?e maternica je zdrojom antiangiogenetických faktorov, ako solubilná fms- like kináza 1, ktorá mô?e progresívne zhor?i? maternálnu vaskulárnu a glomerulárnu funkciu po?as gravidity.

Pondelok, 29.09. 2008
(Zobraziť celý článok | 1830 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2581 čitateľov)

Prospektívne porovnanie mo?ového pomeru proteín-kreatinín, proti 24-hodinovému mo?ovému proteinu u ?ien s preeklampsiou
Hypertenzia v gravidite

Cie?om sledovania bolo posúdi? diagnostickú presnos? mo?ového pomeru proteín- kreatinín ako prediktora signifikantnej proteinúrie u pacientok s preeklampsiou.

Piatok, 12.09. 2008
(Zobraziť celý článok | 2333 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3448 čitateľov)

63 článkov (5 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.22 sekúnd