www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 22, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Hypertenzia a obli?ky

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Smernice pre mana?ment artériovej hypertenzie 2003 ESH/ESC
Hypertenzia a obli?ky Smernice pre mana?ment artériovej hypertenzie pod?a Európskej hypertenziologickej spolo?nosti a Európskej kardiologickej spolo?nosti z roku 2003 (ESH/ESC 2003). V pôvodnom znení v ?lánku..
Pondelok, 13.11. 2006
(Zobraziť celý článok | 326 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3104 čitateľov)

Vo?ba liekov pre pacientov s novodiagnostikovanou hypertenziou
Hypertenzia a obli?ky
Britská hypertenziologická spolo?nos? v roku 2006 prehodnotila postavenie beta-blokátorov v lie?be artériovej hypertenzie, o ?om vydala nasledovný preh?ad. Tieto odporú?ania v?ak nie sú sú?as?ou odporú?aní Európskej hypertenziologickej spolo?nosti.
Pondelok, 06.11. 2006
(Zobraziť celý článok | 2784 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3692 čitateľov)

Tukové tkanivo ako endokrinný orgán - perspektíva nefrológa
Hypertenzia a obli?ky
Behom poslednej dekády bolo biele tukové tkanivo spoznané ako aktívny endokrinný orgán a ako zdroj mnohých proinflam?ných cytokínov, chemokínov, rastových faktorov a komplementárnych proteinov, zvaných „adipokiny“ alebo „adipocytokiny“.
Pondelok, 30.10. 2006
(Zobraziť celý článok | 1318 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2502 čitateľov)

Srovnání ú?inku rilmenidinu a lisinoprilu na ambulantn? monitorovaný krevní tlak, koncentrace plazmatických lipid? a glukózy u hypertenzních ?en s metabolickým syndromem
Hypertenzia a obli?ky

V p?edchozích studiích u pacient? s metabolickým syndromem bylo prokázáno, ?e agonista l, imidazolinových receptor? rilmenidin ú?inn? sni?oval ambulantn? m??ený krevní tlak (TK), zlep?oval metabolismus glukózy a nevyka­zoval nep?íznivý ú?inek na plazmatické lipidy. Cílem této studie bylo prozkoumat vliv 12týdenní lé?by rilmenidinem ve srovnání s inhibitorem ACE lisinoprilem na TK, koncentrace plazmatických lipid? a glukózy nala?no u ?en s metabolickým syndromem.

Piatok, 13.10. 2006
(Zobraziť celý článok | 3476 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1784 čitateľov)

SIEGFRIED BASCH - objevitel m??ení krevního tlaku
Hypertenzia a obli?ky
Rytí? prof. Dr. med. Siegfried Samuel BASCH (1837, 1905) byl pra?ský rodák. Zabýval se experimentální patologií a pozd?ji ve svém víde?ském ústavu fyziologií a patologií krevního ob?hu.
Streda, 11.10. 2006
(Zobraziť celý článok | 3103 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2055 čitateľov)

Tlak krvi na Slovensku
Hypertenzia a obli?ky Prevalencia hypertenzie, informovanos?, lie?ba a kontrola jej ú?innosti v reprezentatívnom stratifikovanom súbore (KESHSR 2004-2005).
Pondelok, 02.10. 2006
(Zobraziť celý článok | 5598 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2974 čitateľov)

Hypertenze a plánovaný chirurgický výkon
Hypertenzia a obli?ky

Hypertenze není samostatným prognostickým ukazatelem periopera?ní mortality. Nep?ímo se podílí na rozvoji kardiovaskulárních komplikací v peri- i poopera?ním období, zejména u hypertonik? s kardiovaskulárními orgánovými zm?nami. S ohledem na posuzování záva?nosti opera?ního rizika je t?eba hypertenzi chápat jako významný faktor kardiovaskulárního rizika, podmi?ující rozvoj aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocn?ní. Kardiovaskulární onemocn?ní jsou vlastními, i kdy? z hlediska hypertenze následnými prediktory rizika chirurgického výkonu.

Pondelok, 14.08. 2006
(Zobraziť celý článok | 13543 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3042 čitateľov)

Nátrium-senzitivita a hypertenzia po menopauze: Úloha oxidu dusnatého a angiotenzínu II.
Hypertenzia a obli?ky

Hypertenzia je ve?ký rizikový faktor pre kardiovaskulárne choroby a obli?kové choroby. Po menopauze výskyt hypertenzie sa u ?ien zvy?uje na úrove?, ktorá je rovná alebo podobná ako u mu?ov, pri?om treba zdôrazni? ochrannú úlohu hormónov ?enského pohlavia.

Piatok, 30.06. 2006
(Zobraziť celý článok | 1975 bajtov | Hodnotenie: 4)
(2582 čitateľov)

Novozistený diabetes mellitus a antihypertenzívne lieky
Hypertenzia a obli?ky

Observa?né ?túdie priniesli dôkaz, ?e konzistentný zlomok (pribli?ne 15 - 20 %) hypertenzných pacientov má poruchu glukózovej tolerancie, ktorá mô?e by? e?te potencovaná antihypertenznýmí liekmi zalo?ených na thiazidových diuretikách alebo na betablokátoroch.

Piatok, 23.06. 2006
(Zobraziť celý článok | 1687 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2963 čitateľov)

Metabolický syndróm, ambulantný tlak krvi a nelie?ená esenciálna hypertenzia
Hypertenzia a obli?ky

Vz?ah medzi komponentami metabolického syndrómu, ako je definovaný správou Adult Treatment Panel III, a ambulantným tlakom krvi u hypertenzných pacientov nebol doteraz vy?etrovaný.

Streda, 21.06. 2006
(Zobraziť celý článok | 4114 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3158 čitateľov)

Primárna hypertenzia a nefropatia
Hypertenzia a obli?ky

Vz?ah medzi primárnou hypertenziou (predtým nazývanou esenciálna hypertenzia) a hypertenziou spojenou s chronickou obli?kovou chorobou, je zlo?itý a nie celkom zrozumite?ný. Významný súvis medzi hypertenziou, spojenou s chronickou chorobou obli?iek a s kardiovaskulárnymi chorobami, podporuje existenciu obvyklých mediátorov.

Utorok, 06.06. 2006
(Zobraziť celý článok | 2421 bajtov | Hodnotenie: 3.33)
(4834 čitateľov)

The Rotterdam Study: Retinálne cievne diametre a riziko hypertenzie
Hypertenzia a obli?ky

Generalizované retinálne arteriolárne zú?enie je dôle?itým znakom systémovej hypertenzie a zní?enie pomeru arteriolárno-venulárneho diametra predpovedá riziko hypertenzie. Vy?etrovali sme, ?i tento súvis bol zalo?ený na arteriolárnom alebo venulárnom diametre a ?i na oboch. Táto ?túdia bola zalo?ená na prospektívnej popula?nej rotterdamskej ?túdii (1990-1993) a zahr?ovala 1900 ú?astníkov (>/= 55 rokov starých), z ktorých 739 osôb malo normálny tlak krvi (systolický < 120 mm Hg a diastolický < 80 a? 89 mm Hg) a 1161 pre- hypertenzný tlak (systolický 120 a? 139 mm Hg alebo diastolický 80 a? 89 mm Hg).

Streda, 31.05. 2006
(Zobraziť celý článok | 2850 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1917 čitateľov)

Dyslipidémia a riziko výskytu hypertenzie
Hypertenzia a obli?ky

Niektoré údaje nazna?ujú, ?e hypertenzia a kardiovaskulárne choroby CVD (CVD = cardiovascular disease) mô?u ma? podobný patofyziologický základ. A tak dyslipidémia, silný prediktor CVD, mô?e tie? predpoveda? výskyt hypertenzie. Analyzovali sme 3110 ?udí bez hypertenzie, CVD a rakoviny zo Physicians´Health Study, ktorý poskytoval bazálne krvné vzorky krvi, z ktorých sme posudzovali celkový cholesterol TC (TC = total cholesterol) a cholesterol HDL (HDL-C), a vypo?ítavali sme non-HDL-C a pomer TC/HDL-C.

Pondelok, 29.05. 2006
(Zobraziť celý článok | 2407 bajtov | Hodnotenie: 5)
(5449 čitateľov)

Krátke trvanie spánku ako rizikový faktor pre hypertenziu: Analýzy First National Health and Nutrition Examination Survey
Hypertenzia a obli?ky

U zdravých subjektov s nedostatkom spánku aktuálne mô?e dôjs? k vzostupu tlaku krvi a aktivity sympatikového nervového systému. Predl?ovanie obdobia krátkeho spánku mô?e vies? ku hypertenzii. To mô?e vies? k ?trukturálnym adaptáciám a ku nasadeniu kardiovaskulárneho systému pracova? na vy??ej hladine tlaku.

Streda, 17.05. 2006
(Zobraziť celý článok | 2298 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1975 čitateľov)

Sérová kyselina mo?ová je asociovaná s mikroalbuminúriou pri prehypertenzii
Hypertenzia a obli?ky

Sérová kyselina mo?ová  je asociovaná s kardiovaskulárnymi chorobami. Av?ak nezávislá úloha kyseliny mo?ovej pri rozvoji kardiovaskulárnej choroby nie je celkom jasná. Táto ?túdia vy?etrovala prierezovú súvislos? hladiny sérovej  kyseliny mo?ovej s mikroalbuminúriou medzi 6771 subjektami bez diabetu alebo bez hypertenzie. Tlak krvi bol kategorizovaný ako prehypertenzia (systolický tlak krvi 120 a? 140 mm Hg alebo diastolický tlak krvi 80 a? 90 mmHg) a normotenzia (sytolický tlak krvi < 120 mm Hg a diastolický tlak krvi < 80 mm Hg).

Pondelok, 15.05. 2006
(Zobraziť celý článok | 3093 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2273 čitateľov)

82 článkov (6 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd