www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Hypertenzia a obli?ky

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

?pecifická renálna sekundárna hypertenzia
Hypertenzia a obli?ky

Chronická obli?ková choroba CKD (CKD = chronic kidney disease) potihuje v sú?asnosti vy?e 5 % zo v?etkých dospelých pacientov. Najmenej 80 % z týchto pacientov 3. a? 5. ?tádia CKD (t.j. GFR < 60 ml/min;) trpí hypertenziou, a vä??inou je jej hlavnou prí?inou porucha v dôle?itom obli?kovom endokrinnom systéme, v renín- angiotenzín- aldosterónovej RAA (RAA = renin-angiotensin-aldosterone) osi.

Piatok, 16.11. 2007
(Zobraziť celý článok | 1625 bajtov | Hodnotenie: 4)
(3946 čitateľov)

Predikcia transformácie z gesta?nej hypertenzie na preeklampsiu v klinickej praxi: mo?ná úloha pre 24 hodinový ambulantný monitoring tlaku krvi
Hypertenzia a obli?ky

Cie?om ?lánku je identifikova? parametre, ktoré lekárovi mô?u pomôc? pri predikcii, u ktorej zo ?ien sa vyvinie preeklampsia PE (PE = preeclampsia) po po?iato?ej prezentácii gesta?nej hypertenzie GH (GH = gestational hypertension).

Pondelok, 05.11. 2007
(Zobraziť celý článok | 3136 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1947 čitateľov)

Vplyv suplementácie melatoninu na cirkadiánny model tlaku krvi u pacientov s koronárnou artériovou chorobou
Hypertenzia a obli?ky

O melatonine, spánok indukujúcej lie?be, bolo referované, ?e je obsiahnutý v „biologických hodinách“ cirkula?ného systému. Deficit tohoto epifyzového hormónu bol pozorovaný u pacientov s koronárnou artériovou chorobou CAD (CAD = coronary artery disease) a u pacientov s abnormálnym cirkadiálnym rytmom tlaku krvi BP (BP = blood pressure).


Streda, 17.10. 2007
(Zobraziť celý článok | 3446 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2325 čitateľov)

Melatonin ako potenciálne antihypertenzívum
Hypertenzia a obli?ky

Po?et pacientov s dobre kontrolovanou hypertenziou je na celom svete alarmujúco nízky a neustále sa h?adajú nové prístupy k lie?be vysokého krvného tlaku BP (BP = blood pressure). Melatonin má ur?itú úlohu pri regulácii tlaku krvi. Zistilo sa, ?e no?ná produkcia melatonínu redukuje krvný tlak u hypertonikov.

Streda, 26.09. 2007
(Zobraziť celý článok | 2445 bajtov | Hodnotenie: 4.75)
(3336 čitateľov)

Moderná perspektíva pou?ívania beta-blokátorov v lie?be hypertenzie: Klinické ?túdie a ich vplyv na klinickú prax
Hypertenzia a obli?ky

Národné smernice odporú?ajú beta- blokátory ako liek druhej vo?by po diuretikách u pacientov u nekomplikovanej esenciálnej hypertenzie. U pacientov s vysokým rizikom a hypertenziou, ako sú pacienti s perspektívou infarktu myokardu alebo diabetu, zlyhania srdca, alebo choroby koronárnych artérií, beta- blokátory redukujú riziko kardiovaskulárnej smrti a KV príhod, ?o sa pripisuje zní?eniu tlaku krvi BP (BP = blood pressure).

Pondelok, 07.05. 2007
(Zobraziť celý článok | 1922 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2181 čitateľov)

Melatonin redukuje no?ný tlak krvi u pacientov s no?nou hypertenziou
Hypertenzia a obli?ky

No?ná hypertenzia je asociovaná s vysokým rizikom morbidity a mortality. No?ný vzostup exkrécie melatonínu bol popísaný u hypertenzných non.dipper pacientov. Preto sme ?tudovali mo?nos? ako pomocou melatonínu redukova? v no?nom ?ase tlak krvi BT (BT = blood pressure) u lie?ených hypertenzných pacientov s no?nou hypertenziou.

Pondelok, 30.04. 2007
(Zobraziť celý článok | 2991 bajtov | Hodnotenie: 4)
(2726 čitateľov)

Mozgové amínopeptidázy a hypertenzia
Hypertenzia a obli?ky

Mozgové amínopeptidázy hrajú v enzymatickej kaskáde renín-angiotenzínového systému ve?kú úlohu pri kontrole tlaku krvi BP (BP = blood pressure), a ich ?túdium poskytuje nové perspektívy pre chápanie kontroly centrálneho BP a pre lie?bu hypertenzie.

Piatok, 20.04. 2007
(Zobraziť celý článok | 2127 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2068 čitateľov)

Blokátory kalciového kanála a nefroprotektivita
Hypertenzia a obli?ky

Prevalencia a incidencia kone?ného ?tádia obli?kovej choroby ESRD (ESRD = end-stage renal disease) v posledných 20 rokoch postupne vzrástli. Hypertenzia a diabetes sú dve najdôle?itej?ie prí?iny ESRD, a antihypertenzná lie?ba hrá kruciálnu úlohu pri predchádzaní chronickému zlyhaniu obli?iek CRF (CRF = chronic renal failure) a pri ESRD.

Streda, 14.03. 2007
(Zobraziť celý článok | 1996 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2895 čitateľov)

P?irozený vývoj r?zných subtyp? hypertenze
Hypertenzia a obli?ky

Vztah mezi vý?í krevního tlaku a rizikem kardiovaskulárních onemocn?ní je p?ímý, lineárn? závislý a kontinuální v ?irokém spektru od 115 mm Hg systolického a 75 mm Hg diastolického tlaku. Navzdory tomuto kontinuálnímu vztahu se v klinické praxi u?ívají p?edev?ím n?které subtypy hypertenze. Z experimentálních i klinických dat v?ak vyplývá, ?e subtypy definované izolovaným ?i kombinovaným zvý?ením systolického a diastolického tlaku odrá?ejí odli?né patofyziologické mechanismy, mají odli?né dopady na prognózu pacient? a mohou té? vy?adovat odli?né terapeutické p?ístupy.

Pondelok, 29.01. 2007
(Zobraziť celý článok | 16602 bajtov | Hodnotenie: 5)
(8528 čitateľov)

Genetika malej cievnej príhody: Metaanalýza piatich kandidátnych génov u vy?e 16 000 subjektov
Hypertenzia a obli?ky

Ischemický iktus má genetický základ. Av?ak ?i rôzne subtypy iktu majú rôznu genetickú etiológiu, ostane sporným pre investigátorov, vedúcich spor o zvý?enom genetickom vplyve pri malom ikte oproti ve?kej mozgovej príhode. Realizovali sme najvä??iu metaanalýzu venovanú tejto problematike.

Streda, 10.01. 2007
(Zobraziť celý článok | 3392 bajtov | Hodnotenie: 3.5)
(1990 čitateľov)

Redukujú statíny tlak krvi? Metaanalýza randomizovaných kontrolovaných ?túdií
Hypertenzia a obli?ky

Ve?mi málo randomizovaných ?túdií sa venovalo mo?nému ú?inku statínu na zní?enie tlaku krvi , kde BP e?te nebol modifikovaný (BP = blood pressure = tlak krvi).

Streda, 03.01. 2007
(Zobraziť celý článok | 2400 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2920 čitateľov)

Kazuistika pacienta s Connovým adenómom
Hypertenzia a obli?ky

V roku 1999 bola 47 ro?nej ?ene diagnostikovaná artériová hypertenzia. V roku 2003 bola vy?etrená a bola kon?tatovaná zlá kontrola hypertenzie napriek kombinovanej lie?be. Vy?etrenia ukázali, ?e Na+ 144, K+ 3.1, kreatinín 68, renin < 2 mU/l (4-78), aldosterón 365 pmol/l (100-400), 24 h Na+ 124 mmol. CT scan nadobli?iek (CT = computer tomography) bol normálny.

Piatok, 29.12. 2006
(Zobraziť celý článok | 7648 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4816 čitateľov)

Stenóza renálnej artérie a akcelerovaná ateroskleróza: ktorá prichádza prvá?
Hypertenzia a obli?ky

Stenóza renálnej artérie RAS (RAS = renal artery stenosis) sa obvykle pozoruje u hypertenzných pacientov s rozsiahlou aterosklerózou. Je dokázate?né, ?e u týchto pacientov aterosklerotický proces a následné po?kodenie cie?ového orgánu sú záva?nej?ími ako u hypertenzných pacientov bez RAS.

Streda, 20.12. 2006
(Zobraziť celý článok | 2667 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3964 čitateľov)

Renínová inhibícia
Hypertenzia a obli?ky

Prvé pokusy inhibova? renín u ?udí sa uplat?ovali s po?etnými ?a?kos?ami. Molekulárne modelovanie a röntgenová kry?talografia aktívneho renínu viedli k vývoju nového perorálneho aktívneho inhibítora, ako je aliskiren. Sú?asné predklinické a klinické údaje nazna?ujú, ?e tento liek mô?e ma? význam pre lie?bu pacientov s kardiovaskulárnymi a obli?kovými chorobami.

Piatok, 15.12. 2006
(Zobraziť celý článok | 2056 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1804 čitateľov)

Perorálne inhibítory renínu
Hypertenzia a obli?ky

Pou?itie liekov, ktoré inhibujú renín - angiotenzínový systém je efektívny spôsob zásahu do patogenézy kardiovaskulárnych a renálnych ochorení. My?lienka blokovania renínového systému v jeho origu a to inhibíciou renínu, existovala po?as viac ne? 30 rokov.

Pondelok, 11.12. 2006
(Zobraziť celý článok | 1795 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2227 čitateľov)

82 článkov (6 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd