www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Hemodialýza a CAPD

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Asociácia dosiahnutého dávkovania dialýzy s mortalitou v hemodialyza?nej ?túdii: Príklad "tendencie cieleného dávkovania"
Hemodialýza a CAPD

V analýze, zameranej na lie?bu v Hemodialysis Study, sa v?etky prí?iny úmrtnosti medzi skupinami s vysokou dávkou oproti ?tandardnej dávke hemodialýzy ve?mi nelí?ia. Bola skúmaná asociácia mortality s poskytovanou dávkou dialýzy u ka?dej z dvoch randomizovaných lie?ebných skupín.

Pondelok, 20.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 2914 bajtov | Hodnotenie: 1)
(1800 čitateľov)

Hladina sérovej kyseliny mo?ovej vykazuje u hemodialyzovaných pacientov asociáciu typu "J" s  úmrtnos?ou zo v?etkých mo?ných prí?in
Hemodialýza a CAPD

Hoci zvý?ená hladina kyseliny mo?ovej u pacientov s ochorením obli?iek, alebo u pacientov hemodialyzovaných je obvyklé, klinický dopad kyseliny mo?ovej na úmrtnos? u pacientov s hemodialýzou HD (HD = haemodialysis) ostáva nejasným. Predkladaná práca objas?uje prediktívnu hodnotu hladiny kyseliny mo?ovej u pacientov na HD vo vz?ahu k úmrtnosti zo v?etkých mo?ných prí?in.

Streda, 08.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 3421 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2719 čitateľov)

Vývoj konsenzu pri akútnom renálnom zlyhaní: Iniciatíva akútnej kvalitnej dialýzy
Hemodialýza a CAPD

Hoci akútne renálne zlyhanie je na jednotke intenzívnej starostlivosti jednak be?né a jednak vysoko letálne, na?e chápanie epidemiológie a patofyziológie akútneho zlyhania obli?iek je obmedzené, a lie?ba akútneho zlyhania obli?iek je na celom svete ve?mi rozdielna. V?eobecný nedostatok konsenzu, týkajúci sa definícií, prevencie a lie?by akútneho zlyhania obli?iek sa v tejto oblasti odstra?uje len limitovane.

Pondelok, 13.02. 2006
(Zobraziť celý článok | 2608 bajtov | Hodnotenie: 3)
(3339 čitateľov)

Mimotelová elimina?ná lie?ba a obli?ka: Minimalizovanie dopadu mimotelovej elimina?nej lie?by na zotavenie sa z akútneho renálneho zlyhania
Hemodialýza a CAPD

Hoci mimotelová elimina?ná lie?ba je najvä??ou oporou starostlivosti o pacientov s ?a?kým akútnym zlyhaním obli?iek, jej realizácia mô?e ma? nepríjemné vplyvy, ktoré prispievajú k prolongovaniu obli?kovej nedostato?nosti, alebo mô?u negatívne vplýva? na kone?nú re?titúciu funkcie obli?iek. V predlo?enom preh?ade kategorizujeme vä??inu komplikácií spojených s lie?ením a poukazujeme na dopad na opätovnú re?titúciu renálnych funkcií.

Piatok, 10.02. 2006
(Zobraziť celý článok | 2559 bajtov | Hodnotenie: 3)
(3070 čitateľov)

Frekvencia podávania rekombinovaného ?udského erytropoetínu pri anémii v kone?nom ?tádiu obli?kovej choroby u dialyzovaných pacientov
Hemodialýza a CAPD Benefit podávania rekombinovaného ?udského erytropoetínu (rHuEPO = recombinant human erythropoietin) u dialyzovaných pacientov bol u? dokázaný, optimálna frekvencia podávania nebola zatia? stanovená. Lie?ba pomocou rHuEPO je drahá, preto je potrebná optimalizácia efektívnosti jeho podávania.
Štvrtok, 01.12. 2005
(Zobraziť celý článok | 3649 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2023 čitateľov)

Rekombinovaný humánny erytropoetín v lie?be anémie pri chronickej renálnej insuficiencie u pacientov predialyza?nom období
Hemodialýza a CAPD Lie?ba  rekombinovaným ?udským erytropoetínom (rHmEPO = recombinant human erythropoietin) u pacientov na dialýze sa ukazala, ?e je efektívna v korekcii anémie a v zlep?ovaní kvality ?ivota .Lie?ba je rovnako úspe?ná aj u pacienotv v preddialyza?nom období. Existujú názory, ?e lie?ba rHuEPO mô?e akcelerova? deterioráciu renálnych funkcií, av?ak opa?ný názor je ten, ?e rHuEPO je pre pacientov preddialyza?nom období tak ú?inný, ?e u pacientov sa mô?e zahájenie dialýzy odlo?i?.
Streda, 30.11. 2005
(Zobraziť celý článok | 4983 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3445 čitateľov)

36 článkov (3 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd