www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Hemodialýza a CAPD

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Hypertenzia u detí s chronickou obli?kovou chorobou: patofyziólogia a mana?ment
Hemodialýza a CAPD

Artériová hypertenzia je ve?mi be?ná u detí so v?etkými ?tádiami chronickej choroby obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease). Aktivita reninového- angiotenzínového systému boli dlho pova?ované za kritické patofyziologické cesty, sympatiková hyperaktivita, endotelová dysfunkcia a chronický hyperparathyroidizmus boli najnov?ie identifikované ako dôle?ité faktory prispievajúce ku hypertenzii asociovanej s CKD.

Streda, 19.12. 2007
(Zobraziť celý článok | 2326 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2805 čitateľov)

Rasa a mortalita po akútnom renálnom zlyhaní
Hemodialýza a CAPD

?ierni pacienti, lie?ení dialýzou pre kone?né ?tádium obli?kovej choroby v Spojených ?tátoch amerických, majú ni??iu mortalitu, ne? bieli pacienti. ?i naozaj existujú rozdiely v mortalite po akútnom zlyhaní obli?iek na základe rasy, nie je známe.

Pondelok, 19.11. 2007
(Zobraziť celý článok | 3103 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2012 čitateľov)

Neurologické a oftalmologické komplikácie cievneho prístupu u hemodialyzovaného pacienta
Hemodialýza a CAPD

Pacienti na dlhodobej hemodialýze podstupujú mnohonásobné zákroky, vrátane zavedenia centrálneho katétra a artériovo-venóznej anastomózy pre vytváranie cievneho prístupu. Potreba cievy s vysokým prietokom, za ú?elom udr?ovania ú?innosti hemodialýzy, vedie ku opotrebvaniu centrálnych vén a ku následnej stenóze a oklúzii.

Streda, 14.11. 2007
(Zobraziť celý článok | 1631 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1762 čitateľov)

Neurologické a oftalmologické komplikácie cievneho prístupu u hemodialyzovaného pacienta
Hemodialýza a CAPD

Pacienti na dlhodobej hemodialýze podstupujú mnohonásobné zákroky, vrátane zavedenia centrálneho katétra a artériovo-venóznej anastomózy pre vytváranie cievneho prístupu. Potreba cievy s vysokým prietokom, za ú?elom udr?ovania ú?innosti hemodialýzy, vedie ku opotrebvaniu centrálnych vén a ku následnej stenóze a oklúzii.

Streda, 14.11. 2007
(Zobraziť celý článok | 1631 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1785 čitateľov)

Renálne zlyhanie a inzulínová rezistencia: efekt dialyza?nej dávky
Hemodialýza a CAPD

Hlavnou prí?inou úmrtia u pacientov lie?ených hemodialýzou sú kardiovaskulárne príhody. Analyzovali sme súvislos? medzi intradialytickým frakcionovaným klírens urey, alebo indexom Kt/V pacientov s chronickým obli?kovým zlyhaním v hemodialyza?nej lie?be, ako indikátor adekvátnej dialýzy a klasickým faktorom kardiovaskulárneho rizika.

Pondelok, 12.11. 2007
(Zobraziť celý článok | 2976 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1921 čitateľov)

Klinické a metabolické dôsledky uremickej toxicity
Hemodialýza a CAPD

Retencia mnohých substancií zohráva významnú úlohu v patogenéze uremickej toxicity. Je skoro 100 rôznych molekúl, popísaných a definovaných ako uremické toxíny. Tieto látky sú pod?a klasifikácie skupiny EUTOX rozdelené do troch skupín. Malé, vo vode rozpustné molekuly, s molekulárnou hmotnos?ou men?ou ne? 500 D, sú zahrnuté do prvej skupiny.

Piatok, 19.10. 2007
(Zobraziť celý článok | 2724 bajtov | Hodnotenie: 3)
(1966 čitateľov)

Dyslipidémia, zápal a výsledky dialyza?nej lie?by: ?o je nové
Hemodialýza a CAPD

Limitovaná prognóza pacientov s chronickou chorobou obli?iek za?ína vtedy, ke? za?ínajú klesa? renálne funkcie.

Pondelok, 03.09. 2007
(Zobraziť celý článok | 2176 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4265 čitateľov)

K?ú?ová úloha inzulínovej rezistencie pri vaskulárnom po?kodení medzi hemodialyzovanými pacientmi
Hemodialýza a CAPD

Inzulínová rezistencia je obvyklá nielen medzi diabetickými pacientmi, ale tie? medzi hypertenznými a obéznymi pacientmi. Bol pre?etrovaný vz?ah medzi inzulínovou rezistenciou a kardiovaskulárnymi chorobami u hemodialyzovaných HD (HD = hemodialysis) pacientov. Bolo zaradených osemdesiat jeden HD pacientov.

Streda, 27.06. 2007
(Zobraziť celý článok | 3588 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1902 čitateľov)

Nízky systolický krvný tlak vedie ku zvý?enému riziku iktu u pacientov so stredne záva?nou CKD
Hemodialýza a CAPD

Jednotlivci v 3. a? 4. ?tádiu chronickej choroby obli?iek CKD ( CKD = chronic kidney disease) mali vz?ah tvaru J medzi systolickým tlakom krvi BP (BP = blood pressure) a výskytom mozgovej príhody - iktu a to tak, ?e tí s najni??ím systolickým tlakom krvi boli na zna?ne vysokom riziku, v porovnaní s pacientami so systolickým BP o hodnote 120 a? 129 mm Hg.

Streda, 13.06. 2007
(Zobraziť celý článok | 4082 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3556 čitateľov)

Nízky systolický tlak krvi je asociovaný s výskytom civenej mozgovej príhody u pacientov s CKD 3. a 4. stup?a
Hemodialýza a CAPD

U v?eobecnej populácie je hypertenzia je rizikovým faktorom pre výskyt NCMP, kým u hemodialyzovaných pacientov vy??í systolický tlak krvi BP (BP = blood pressure = tlak krvi) mô?e by? ochranným faktorom.

Pondelok, 19.03. 2007
(Zobraziť celý článok | 2977 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3055 čitateľov)

Pôrodnícke výsledky u ?ien s kone?ným ?tádiom zlyhania obli?iek vy?adujúcich hemodialyza?nú lie?bu
Hemodialýza a CAPD

?tudova? pôrodnícke výsledky u ?ien s kone?ným ?tádiom zlyhávania obli?iek, ktoré podstupujú hemodialyza?nú lie?bu .
Retrospektívny preh?ad databázy z Kliniky pre vysokorizikovú tehotnos? v Singapurskej v?eobecnej nemocnici v Singapure (High-Risk Pregnancy Clinic at Singapore General Hospital, Singapore).

Piatok, 16.03. 2007
(Zobraziť celý článok | 2142 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1632 čitateľov)

Európske smernice pre peritoneálnu dialýzu uznávané organizáciou ISN
Hemodialýza a CAPD

V roku 2005, European Renal Association publikovala Európske smernice pre najlep?ie uplat?ovanie (EBPG = European Best Practice Guidelines) peritoneálnej dialýzy. Dokument obsahuje úvod, vysvet?ujúci ako má by? proces zahájený a prevedený, a metodológiu pou?itú na dosiahnutie ?iaducich záverov.

Streda, 17.01. 2007
(Zobraziť celý článok | 2076 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2235 čitateľov)

Cievny prístup pre hemodialýzu
Hemodialýza a CAPD

Dobre fungujúci cievny prístup hrá pri hemodialýze k?ú?ovú úlohu v kvalite ?ivota a v klinickom výsledku u dialyzovaných pacientov. Cievny prístup pre dialýzu sa pova?uje za primeraný, ke? poskytuje prietok krvi najmenej 250 ml/min pri ?tandardnej dialýze a a? 350-400 ml/min pri vysoko ú?innej dialýze.

Streda, 27.09. 2006
(Zobraziť celý článok | 2105 bajtov | Hodnotenie: 3)
(4136 čitateľov)

Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov
Hemodialýza a CAPD

ako sú?as? lie?by minerálnej a kostnej poruchy pri chronických chorobách obli?iek (Chronic kidney disease minerál and bone disorder, CKD-MBD).
Hyperfosfatémia u hemodialyzovaných pacientov je ve?mi ?astá. Je spôsobená nedostato?ným odstra?ovaním fosforu reziduálnou diurézou a hemodialýzou vo vz?ahu k príjmu fosforu potravou a uvo??ovaniu fosforu z kostí. Extracelulárny fosfát hrá k?ú?ovú rolu pri indukcii extraosseálnych kalcifikácií (Ketteler a Floege, NDT 2006; 21: 33-35). Hyperfosfatémia je jednou z hlavných prí?in kalcifíkácie ciev a výrazne sa podie?a na zvý?ení rizika úmrtia v tejto skupine pacientov.

Piatok, 01.09. 2006
(Zobraziť celý článok | 9245 bajtov | Hodnotenie: 4.75)
(7291 čitateľov)

Terapia renálnou bionáhradou zlep?uje pre?itie u pacientov s akútnym obli?kovým zlyhaním
Hemodialýza a CAPD

Pacienti s akútnym obli?kovým zlyhaním, ktorí sú lie?ení dialýzou s hemofiltrom s jednou vrstvou renálnych epiteliálnych buniek - technikou zvanou terapia renálnou bionáhradou RBT (RBT = renal bioreplacement therapy) - mali lep?ie výsledky ne? tí, ktorí dostávali be?nú kontinuálnu veno - venálnu hemofiltráciu CVVH (CVVH = continuous venovenous hemofiltration) samotnú, to ukazuje nová ?túdia.

Pondelok, 28.08. 2006
(Zobraziť celý článok | 2440 bajtov | Hodnotenie: 5)
(1852 čitateľov)

36 článkov (3 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd