www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Diabetická nefropatia

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Lie?ba ketoanalógmi aminokyselín u pacientov s diabetickou nefropatiou. Riziko vývoja ESRD u pacientov s diabetickou nefropatiou.
Diabetická nefropatia

Hlavné metabolické poruchy, vyskytujúce sa u pacientov s CKD (CKD = chronic kidney disease ), alebo po?as urémie sú v?etky vo vz?ahu k akumulácii nevylú?ených metabolických produktov, ktoré  pochádzajú hlavne  z proteínovej diéty. Okrem toho tieto problémy sa vz?ahujú ku progresii straty renálnych funkcií a ku vývoju kardiovaskulárnych ochorení.

Pondelok, 20.02. 2006
(Zobraziť celý článok | 5580 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2265 čitateľov)

Vitamín C a E, magnézium a zinok mô?u redukova? mikroalbuminúriu u diabetu typu 2
Diabetická nefropatia

Suplementácia vitamínu C a E a minerálov magnézia a zinku, redukujú exkréciu albumínu u diabetes mellitus (DM) typu 2 s mikroalbuminúriou, a to pod?a výsledkov randomizovanej ?túdie referovanej v októbrovom vydaní ?as. Diabetes Care.

Štvrtok, 29.12. 2005
(Zobraziť celý článok | 2724 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3406 čitateľov)

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu u normotenzných diabetických pacientov s mikroalbuminúriou
Diabetická nefropatia

Obli?kové ochorenia sú vá?nou komplikáciou  diabetes mellitus.Cie?om je skúma?, ?i progresia v?asnej diabetickej nefropatie do kone?eného ?tádia obli?kovej nedostato?nosti sa mô?e spomali? pou?itím inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI) a to pri pou?ití inom, ako je ich antihypertenzívny efekt, tak?e majú opodstatnenie pri lie?be normotenzných diabetikov s mikroalbuminúriou.

Štvrtok, 22.12. 2005
(Zobraziť celý článok | 2638 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2107 čitateľov)

Vplyv tlaku krvi na kardiovaskulárne komplikácie pri lie?be diabetickej nefropatie irbesartanom
Diabetická nefropatia Zvý?ený arteriový krvný tlak zvy?uje riziko pre  výskyt kardiovaskulárnych CV (CV = cardiovascular) príhod u pacientov s diabetickou nefropatiou. Optimálny tlak krvi a komponenta zvý?eného BP (BP = blood pressure = tlak krvi), ktoré ovplyv?uje riziko, neboli definované.
Pondelok, 14.11. 2005
(Zobraziť celý článok | 3994 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1962 čitateľov)

Aditívny antiproteinurický efekt pentoxifylínu u pacientov s diabetom typu 2 lie?ebných blokátormi receptora angiotenzínu II: krátkodobý, randomizovaný, kontrolovaný výskum
Diabetická nefropatia Napriek priaznivým ú?inkom blokády systému renin - angiotenzín u diabetickej nefropatie (DN = diabetic nephropathy), albuminúria a progresia obli?kovej choroby nie sú týmito liekmi zastavené. Preto je nutné preskúma? potenciálne antiproteinurické a renoprotektívne ú?inky nových terapeutických prístupov.
Štvrtok, 10.11. 2005
(Zobraziť celý článok | 2928 bajtov | Hodnotenie: 4.66)
(1995 čitateľov)

Diabetes mellitus a chronická renální insuficience
Diabetická nefropatia V 90. letech 20. století se diabetická nefropatie stala nej?ast?j?ím d?vodem k pravidelnému dialyza?nímu lé?ení (PDL) v pr?myslov? rozvinutých zemích. P?edev?ím se jedná o diabetiky 2. typu. Podobný trend lze pozorovat i v ?eské republice, která je v tomto ohledu na prvním míst? ze zemí bývalého východního bloku (33 % pacient? v PDL trpí diabetem).
Piatok, 28.10. 2005
(Zobraziť celý článok | 3001 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1968 čitateľov)

C-reaktivní protein v diagnostice komplikací p?i ledvinové nedostate?nosti a selhání
Diabetická nefropatia C-reaktivní protein (CRP) je jedním z pozitivních protein? akutní fáze. Je produkován v hepatocytech p?sobením cytokin?, hlavn? IL-6. Jeho vzestup v organismu je nejvy??í po významných bakteriálních a kardiovaskulárních inzultech. Dosahuje vrcholu v rozmezí 24 - 48 hodin.
Štvrtok, 27.10. 2005
(Zobraziť celý článok | 2252 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2316 čitateľov)

Analýza sú?asného stavu konzervatívnej lie?by nefropatií
Diabetická nefropatia Dialyza?ná lie?ba predstavuje významný prínos v terapii pacientov s nefropatiami.Nadruhej strane popri vysokých finan?ných nákladoch nemo?no zabúda? aj na záva?né sociálne a psychické dôsledky tejto terapie.
Streda, 26.10. 2005
(Zobraziť celý článok | 2766 bajtov | Hodnotenie: 5)
(1973 čitateľov)

Interakcie medzi renín angiotenzínovým systémom a pokro?ilou glykáciou v obli?ke
Diabetická nefropatia

Abstrakt: Hoci hemodynamické a metabolické faktory sú individuálne asociované vo vývoji diabetickej nefropatie, ich interakcia nebola jasne definovaná. V tejto ?túdii ú?inky angiotenzínu II (Ang II) a koncové produkty pokro?ilej glykácie (AGE = advanced glycation end product), sú nezávisle  na sebe skúmané a porovnávané.

Štvrtok, 20.10. 2005
(Zobraziť celý článok | 2358 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1855 čitateľov)

Ú?inok antidiabetických liekov na mikroalbuminúriu u pacientov s diabetom 2. typ
Diabetická nefropatia Intenzívna kontrola glykémie zabra?uje, prípadne spoma?uje progresiu mikroalbuminúrie u pacientov s diabetom 2. typu, no existuje len málo poznatkov o príslu?ných prospe?ných ú?inkoch rôznych antidiabetických liekov.

Pondelok, 10.10. 2005
(Zobraziť celý článok | 1470 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1628 čitateľov)

Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba
Diabetická nefropatia

Abstrakt: Diabetická nefropatia je hlavnou prí?inou  ochorenia obli?iek u pacientov u ktorých je zahájená mimotelová elimina?ná lie?ba, a týka sa asi 40 % diabetických pacientov typu 1 a typu 2. Toto ochorenie zvy?uje riziko smrti, hlavne z kardiovaskulárnych prí?in, a definuje sa vzostupom exkrécie albumínu (UAE = urinary albumin excretion) za neprítomnosti iných obli?kových chorôb.

Nedeľa, 11.09. 2005
(Zobraziť celý článok | 2400 bajtov | Hodnotenie: 3.3)
(11385 čitateľov)

Obli?kové abnormality u pacientov s diabetom 2. typu v primárnej starostlivosti.
Diabetická nefropatia

Obli?kové abnormality u pacientov s diabetom 2. typu v primárnej starostlivosti; súlad s doporu?enými normami starostlivosti

Diabetes je naj?astej?ou chronickou chorobou pri ktorej  za?ínajú  v?asné obli?kové komplikácie v UK (vo V. Británii a Severnom Írsku) a ?o do výskytu narastá. Jeden z najv?asnej?ích príznakov obli?kového po?kodenia u  diabetu a hypertenzie  je mikroalbuminúria, nasledovaná  proteinúriou. Stratégia predchádzania rozvoja diabetickej nefropatie zahr?uje  glykemickú kontrolu, zni?ovanie lipidemie, ukon?enie  faj?enia a kontrola tlaku krvi, konkrétne s inhibítormi ACE a blokátormi angiotenzínových receptorov.

Pondelok, 05.09. 2005
(Zobraziť celý článok | 3692 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1854 čitateľov)

Diabetici s po?kodenými renálnymi funkciami; prístup ku nefrologickej star...
Diabetická nefropatia

Diabetici s po?kodenými renálnymi funkciami; prístup ku nefrologickej starostlivosti.

Guideline NICE „Diabetická nefropathia, prevencia a mana?ment“ odporú?a ?pecialistovi na posudzovanie stavu  sérum kreatinín (sCr) > 150 µmol/l. Ke? v?ak nastane len malá odchýlka  na základe sCr > 150 µmol/l,  je nutná kontrola v nefrologickej ambulancii. Táto ?túdia je venovaná týmto otázkam, v súvislosti s rozdielmi medzi etnickými skupinami.

Piatok, 02.09. 2005
(Zobraziť celý článok | 3848 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1992 čitateľov)

Prevalencia mierneho a vá?neho po?kodenia obli?iek u pacientov s diabetom 2. typ
Diabetická nefropatia

Diabetická nefropatia je ?astou a obvyklou prí?inou kone?ného ?tádia obli?kovej nedostato?nosti ESRF (ESRF = end-stage renal failure); to bola základná diagnóza u 18 % pacientov, za?ínajúcich v ?kótsku dialýzu v rokoch 1997 - 2001. Málo informácií je k dispozícii o prevalencii miernej?ích stup?ov obli?kovej nedostato?nosti u pacientov s 2. typom diabetu.

  

Streda, 31.08. 2005
(Zobraziť celý článok | 2619 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1923 čitateľov)

Vz?ah medzi hyperinzulinémiou, hypertenziou a progresiou renálnych ochorení
Diabetická nefropatia

 Výskyt kone?ného ?tádia renálneho ochorenia (ESRD = end-stage renal disease) v minulej dekáde prudko narástol, hlavne v dôsledku v?eobecného roz?írenia  diabetes mellitus; porucha  tolerancie glukózy a hypertenzia sú obidve dôle?itými prispievate?mi k progresii  ESRD. Obezita, hlavne jej viscerálny typ, je spojovaný s periférnou inzulínovou rezistenciou a hyperinzulinémiou, ktoré predisponujú k vývoju diabetu.

  

Sobota, 20.08. 2005
(Zobraziť celý článok | 2444 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1608 čitateľov)

46 článkov (4 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd