www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Diabetická nefropatia

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Inzulínová rezistencia u diabetickej nefropatie - pri?ina alebo dôsledok?
Diabetická nefropatia

Inzulínová rezistencia IR (IR = insulin resistance) je asociovaná s mnohonásobnými rizikovými faktormi pre kardiovaskulárné choroby. Ve?a ?túdií ukázalo, ?e IR je prítomná pri chronickom zlyhávaní obli?iek CRF (CRF = chronic renal failure), a sú?asné dôkazy podporujú fakt, ?e IR sa mô?e tie? vyskytova? vo v?asných ?tádiách obli?kovej choroby.

Piatok, 01.06. 2007
(Zobraziť celý článok | 2284 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2112 čitateľov)

Úloha renálneho kllikrein - kininového systému v diabetickej nefropatii
Diabetická nefropatia

Diabetická nefropatia je jednou z najobvyklej?ích komplikácií diabetes mellitus. Mnohé patofyziologické mechanizmy prispievajú k tejto chorobe, vrátane zápalových cytokínov, autacoidov a oxidatívneho stresu. Po?etné ?túdie ukázali, ?e kallikrein-kinínový systém mô?e by? zahrnutý do týchto mechanizmov. Tento preh?ad je zameraný na sú?asný pokrok pri výskume mo?nej úlohy kallikrein-kinínového systému na rozvoj diabetickej nefropatie a jeho význam.

Pondelok, 22.01. 2007
(Zobraziť celý článok | 2402 bajtov | Hodnotenie: 1)
(2091 čitateľov)

Anémia u diabetes mellitus: Marker ?i mediátor mikrovaskulárneho ochorenia?
Diabetická nefropatia

Anémia je be?ný nález u pacientov s diabetom v dôsledku vysokej za?a?enosti chronickým ochorením obli?iek u týchto pacientov. Anémia je viac prevládajúcou a skôr sa vyskytuje u pacientov s diabetom ne? u pacientov s obli?kovou chorobou z iných prí?in.

Pondelok, 15.01. 2007
(Zobraziť celý článok | 2183 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2235 čitateľov)

Interakcia hemodynamických a metabolických patologických ciest v genéze diabetickej nefropatie
Diabetická nefropatia

Klinická diabetická nefropatia je charakterizovaná v?asnou funk?nou fázou, v ktorej hyperglykémia je sprevádzaná zvý?enou glomerulovou filtráciou, glomerulovou hypertenziou a mikroalbuminúriou; perzistencia tohoto hyperfiltra?ného a hypertenzného stavu spolu s so slabou kontrolou hyperglykémie, akcelerujú renálne po?kodenie a proteinúriu.

Piatok, 22.12. 2006
(Zobraziť celý článok | 1642 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1634 čitateľov)

Hypertenzia a antihypertenzná lie?ba diabetickej nefropatie
Diabetická nefropatia

Sme be?ne konfrontovaní s epidémiou renálneho zlyhávania, ktorého prí?inou je diabetická nefropatia. Stalo sa zrejmým, ?e krvný tlak je dôle?itým faktorom ur?ujúcim riziko pre rozvoj diabetickej nefropatie; subjekty s genetickou predispozíciou ku hypertenzii majú zvý?ené riziko rozvoja diabetu a diabetickej nefropatie. Antihypertenzný liek má dopad na rozvoj samotného diabetu; okrem zní?enia tlaku krvi je riziko diabetu ?alej redukované blokádou renín-angiotenzínového systému RAS (RAS = renin-angiotensin system).

Piatok, 01.12. 2006
(Zobraziť celý článok | 1958 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2080 čitateľov)

Antihypertenzné lieky u pacientov s diabetom: kompromis medzi obli?kovou a kardio-vaskulárnou ochranou
Diabetická nefropatia

Mana?ment hypertenzie u pacientov s diabetom sa má venova? protektivite obli?kovej aj kardiovaskulárnej. Pou?ívanie inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu ACE (ACE = angiotensin-converting enzyme) a blokátorov receptora pre angiotenzín II ARBs = angiotensin II receptor blocker) na kontrolu hypertenzie u pacientov s diabetickou nefropatiou, je ?iroko hlásané rôznymi medzinárodnými smernicami.

Streda, 25.10. 2006
(Zobraziť celý článok | 2383 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1798 čitateľov)

Je nízka pôrodná hmotnos? rizikovým faktorom pre vývoj diabetickej nefropatie u pacientov s diabetes mellitus 1. typu?
Diabetická nefropatia

Cie?om preh?adu je vy?etri?, ?i nízka pôrodná hmotnos? ako následok intrauterinnej malnutrície je rizikovým faktorom pre neskor?í vývoj diabetickej nefropatie.

Pondelok, 31.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 2713 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2397 čitateľov)

Familiárne faktory u diabetickej nefropatie
Diabetická nefropatia

Familiárny výskyt diabetickej nefropatie u pacientov s diabetes mellitus 2. typu nazna?uje, ?e zdedené faktory predisponujú ku diabetickej nefropatii, ale povaha týchto faktorov nie je známa. Cie?om tejto ?túdie bolo jednak porovna? prevalenciu známych rizikových faktorov pre nefropatiu u nediabetického potomstva pacientov s diabetom typu 2 s nefropatiou a bez nefropatie, a jednak kontrolovanie subjektov.

Piatok, 28.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 3232 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2074 čitateľov)

Diabetická nefropatia a kardiovaskulárne choroby
Diabetická nefropatia

Diabetická nefropatia je diagnostikovaná bu? ke? perzistujúci nárast albuminurie UAER je nad 30 mg/24 hod (UAER = urinary albumin excretion rate) u pacienta s diabetes mellitus (v?asného, alebo so za?ínajúcou nefropatiou), alebo ke? hodnoty UAER rastú nad 300 mg/24 h (zrejmá alebo klinická nefropatia).

Streda, 26.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 2587 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1962 čitateľov)

Diabetická nefropatia ako prí?ina kone?ného ?tádia obli?kovej choroby v Egypte: ?es? ro?ná ?túdia
Diabetická nefropatia

V?eobecné roz?írenie diabetickej nefropatie, ako prí?iny kone?ného ?tádia obli?kovej choroby ESRD (ESRD = end-stage renal disease), bolo v Egypte vy?etrované v malých priesekových ?túdiách, so spornými výsledkami.

Streda, 19.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 1334 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1963 čitateľov)

Mana?ovanie hypertenzie u pacientov s diabetes mellitus typu 2
Diabetická nefropatia

Cie?om je preh?ad be?ných odporú?aní  pre efektívne stratégie na optimalizáciu lie?by pacientov s konkomitantnou hypertenziou a pre diabetes mellitus typu 2.

Pondelok, 17.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 2426 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1951 čitateľov)

Efekt glykemickej kontroly na mikroalbuminúriu a artériový tlak krvi u pacientov s diabetes mellitus typ 1
Diabetická nefropatia

Diabetická nefropatia je hlavnou prí?inou hypertenzie u diabetes mellitus typu 1. Mikroalbuminuria je obvykle prvým prejavom obli?kovej choroby a predchádza hypertenzii. Cie?om predkladanej ?túdie bolo vy?etrova? vz?ah medzi glykemickou kontrolou, hypertenziou a mikroalbuminuriou u diabetu typu 1.

Pondelok, 26.06. 2006
(Zobraziť celý článok | 3033 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1865 čitateľov)

Duálna blokáda renín-angiotenzínového systému u diabetickej nefropatie
Diabetická nefropatia

Albuminúria a hypertenzia sú prediktormi nepriaznivých renálnych a kardiovaskulárnych výsledkov u pacientov s diabetickou nefropatiou DN (DN = diabetic nephropathy). Intenzívna lie?ba vy?aduje blokádu renín-angiotenzínového systému RAS (RAS = renin-angiotensin system), bu? pomocou inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu ACE (ACE = angiotensin-converting enzyme), alebo pomocou angiotenzínových receptorových blokátorov ARB (ARB = angiotensin receptor blockers), ktoré redukujú tlak krvi a proteinúriu.

Štvrtok, 18.05. 2006
(Zobraziť celý článok | 2542 bajtov | Hodnotenie: 5)
(1800 čitateľov)

Diabetická nefropatia: Hypotéza proteinúrie
Diabetická nefropatia

Proteinúria, pravidelný nález pri progresívnom po?kodení obli?iek, bola predmetom ?astých sú?asných analýz v literatúre o obli?kách. Proteinúria je jedným z dôkazov diabetickej nefropatie: Mikroalbuminúria je principiálne v?asným prediktorom progresie diabetickej glomerulopatie, a na proteinúriu mo?no nahliada? ako na ukazovate? záva?nosti a progresie nefropatie.

Streda, 05.04. 2006
(Zobraziť celý článok | 2060 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2595 čitateľov)

Sérové lipidy a progresia nefropatie u diabetes mellitus 1. typu
Diabetická nefropatia

Dyslipidemia prispieva k progresii mikrovaskulárnej choroby pri diabetes mellitus. Ale rôzne premenlivé veli?iny lipidového spektra mô?u by? pri rôznych ?tádiách nefropatie dôle?ité. Predkladaná ?túdia skú?a model dyslipidémie, asociovanej s progresiou nefropatie u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.

Štvrtok, 23.02. 2006
(Zobraziť celý článok | 2943 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2793 čitateľov)

46 článkov (4 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd