www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: CKD a KV komplikácie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Hyperfosfosfatémia u chronickej obli?kovej choroby.
CKD a KV komplikácie

Observa?né ?túdie ukázali, ?e u chronickej obli?kovej choroby je hyperfosfatémia kardiovaskulárnym rizikovým faktorom. Mechanistické ?túdie zase ozrejmili, ?e hyperfosfatémia je priamym stimulom cievnej kalcifikácie, ktorá je jednou z prí?in kardiovaskulárnych udalostí, prispievajúcich ku mortalite u CKD.

Pondelok, 18.08. 2008
(Zobraziť celý článok | 1973 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1957 čitateľov)

Dysfunkcia obli?iek je prediktorom pre náhlu srdcovú smr? u ?ien s koronárnou chorobou srdca
CKD a KV komplikácie

Pribli?ne 22 % zo v?etkých úmrtí u pacientok v kone?nom ?tádiu obli?kovej choroby je spôsobených náhlou srdcovou smr?ou SCD (SCD = sudden cardiac death), ale nie je známe, ?i menej záva?ná renálna dysfunkcia je tie? asociovaná s SCD. Deo a iní stanovili, ?e ?ahká a? stredne záva?ná renálna dysfunkcia je nezávislým prediktorom SCD u postmenopauzálnych ?ien s koronárnou srdcovou chorobou.

Streda, 30.07. 2008
(Zobraziť celý článok | 3074 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2511 čitateľov)

Anémia a korekcia anémie: marker alebo prí?ina morbidity u chronického ochorenia obli?iek CKD?
CKD a KV komplikácie

Observa?né ?túdie ukázali silne pozitívnu asociáciu medzi záva?nos?ou anémie a rizikom slabých výsledkov u pacientov s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease). Toto pozorovanie bolo spo?iatku braté tak, ?e nepriaznivé výsledky pri CKD sú spôsobované anémiou.

Pondelok, 28.07. 2008
(Zobraziť celý článok | 1912 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2148 čitateľov)

Diabetes a rádiokontrastné média zvy?ujú enzým konvertujúci endotelín-1 v obli?kách
CKD a KV komplikácie

Hladiny plazmatického endotelínu 1 , ktoré stúpajú pri diabetes a po expozícii kontrastného média, pripomínajú jeho úlohu pri progresii diabetickej a akútnej rádiokontrastnej nefropatie. ?tudovali sme individuálne a kombinované ú?inky, streptozotocínom indukovaného diabetu a kontastného média na renálny enzým konvertujúci endotelín-1 u krysy. 

Streda, 23.07. 2008
(Zobraziť celý článok | 2067 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1752 čitateľov)

Úloha pulzného tlaku na kardiovaskulárne riziko u pacientov s chronickou chorobou obli?iek
CKD a KV komplikácie

Epidemiologické ?túdie zdôraznili úzky vz?ah medzi vysokým BP (BP = blood pressure) a kardiovaskulárnymi chorobami CVD (CVD = cardiovascular disease). V sú?asnej dobe publikované prospektívne ?túdie sa zamerali na systolický a pulzný tlak PP (PP = pulse pressure).

Streda, 18.06. 2008
(Zobraziť celý článok | 2691 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3999 čitateľov)

Nezvyklé ciele a nové mo?nosti: vývoj v lie?be zápalu u chronickej obli?kovej choroby
CKD a KV komplikácie

Pacienti s chronickou obli?kovou chorobou CKD (CKD = chronic kidney disease) v?etkých ?tádií majú obvykle vysokú mortalitu z kardiovaskulárnych prí?in.

Streda, 04.06. 2008
(Zobraziť celý článok | 1727 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1683 čitateľov)

Aterogenéza u nefrologických pacientov: model vaskulárnej choroby?
CKD a KV komplikácie

Chronická obli?ková choroba CKD (CKD= chronic kidney disease), a najmä zlyhanie obli?iek, je asociované s akceleráciou aterosklerózy a pribli?ne s 20- násobne zvý?eným rizikom kardiovaskulárnej smrti.

Streda, 14.05. 2008
(Zobraziť celý článok | 1858 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2860 čitateľov)

Riziko akútneho zlyhania obli?iek u pacientov s chronickou chorobou obli?iek
CKD a KV komplikácie

Nieko?ko ?túdií definovalo, ako sa s hodnotou stanovenej glomerulovej filtrácie GFR (GFR = glomerular filtration rate) mení riziko v nemocnici získaného akútneho obli?kového zlyhania. Tie? nie je jasné, ?i v?eobecné faktory, ako sú diabetes mellitus, hypertenzia a proteinúria, zvä??ujúce riziko nosokomiálneho akútneho obli?kového zlyhania, sú nezávislé od GFR.

Pondelok, 28.04. 2008
(Zobraziť celý článok | 2289 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2870 čitateľov)

Oxidatívny stres a zápal sú asociované s obezitou u strednej a ?a?kej CKD
CKD a KV komplikácie

Obezita prispieva ku zápalu a ku oxidatívnemu stresu vo v?eobecnej populácii, ale táto asociácia nebola skúmaná u chronickej choroby obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease). Skúmali sme vz?ah medzi indexom telesnej hmoty, percentom telesnej hmoty a markermi zápalu (C- reak?ný protein) a oxida?ným stresom ( F(2)-izoprostany a proteinové thioly) u 184 pacientov ?tádií III a? IV CKD a u 43 zdravých pacientov ako kontrolných.

Pondelok, 21.04. 2008
(Zobraziť celý článok | 2368 bajtov | Hodnotenie: 3.5)
(2980 čitateľov)

?tandardizovaná terminológia a diagnostické kritériá pre devastujúce syndrómy u renálnych chorôb
CKD a KV komplikácie

Zhroma?denie expertov zvolané Medzinárodnou spolo?nos?ou renálnej vý?ivy a metabolizmu (Intrnational Society of Renal Nutrition and Metabolism) vydalo odporú?ania pre ?tandardizáciu definícií, týkajúcich sa devastácie, malnutrície a zápalových syndrómov u pacientov s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease), alebo s akútnym po?kodením obli?iek AKI (AKI = acute kidney injury).

Streda, 16.04. 2008
(Zobraziť celý článok | 2884 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1650 čitateľov)

Po?kodenie obli?iek u extrémne obéznych pacientov s normálnymi renálnymi funkciami
CKD a KV komplikácie

?tudovali sme glomerulovú architektúru v renálnych biopsiách 95 pacientov, podrobených bariatrickému chirurgickému výkonu extrémnej obezity u ktorých renálne funkcie boli normálne. Porovnávajúcou skupinou bolo 40 kontrolných pacientov, majúcich protokolárne biopsie.

Pondelok, 14.04. 2008
(Zobraziť celý článok | 2247 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2060 čitateľov)

Nepriaznivé renálne dôsledky obezity
CKD a KV komplikácie

Objavujú sa dôkazy, ktoré poukazujú na to, ?e obezita, dokonca pri absencii diabetu, signifikantne prispieva k progresii CKD (CKD = chronic kidney disease). Glomerulová hyperfiltrácia/hypertrofia ako reakcia na narastajúce metabolické potreby pri obezite, vedie k rozvoju glomerulovej sklerózy GS (GS = glomerulosklerosis) analogickým spôsobom ako pri redukcii renálnej masy.

Pondelok, 31.03. 2008
(Zobraziť celý článok | 2488 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1967 čitateľov)

Vplyv simvastatínu na koncentráciu plazmatického asymetrického dimetylarginínu u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou
CKD a KV komplikácie

Endogénny inhibítor syntázy oxidu dusnatého NO (NO = nitric oxide), asymetrický dimetylarginín ADMA (ADMA = assymmetric dimethylarginine), je markerom kardiovaskulárneho rizika CV (CV = cardiovascular) u pacientov s chronickou obli?kovou nedostato?nos?ou. Statíny majú pleiotropné ú?inky a sú be?ne pova?ované za mo?né ADMA- zni?ujúce lieky. 

Streda, 26.03. 2008
(Zobraziť celý článok | 2844 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1695 čitateľov)

Deficit oxidu dusnatého pri chronickej chorobe obli?iek
CKD a KV komplikácie
Celková produkcia NO (NO = nitric oxide) klesá pri chronickej chorobe obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease), ?o prispieva ku kardiovaskulárnym udalostiam a ku ?al?ej progresii renálneho po?kodenia. 
Streda, 19.03. 2008
(Zobraziť celý článok | 1499 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1699 čitateľov)

Minulos?, sú?asnos? a budúcnos? ADMA v nefrológii
CKD a KV komplikácie

Kakimoto a Akazawa prví izolovali a identifikovali asymetrický dimetylarginín ADMA (ADMA = asymmetric dimethylarginine) z ?udského mo?u, a to roku 1970. ?pekulovali, ?e ADMA a jeho ?truktúrovaný izomér symetrický dimetylarginín SDMA (SDMA = symmetrical dimethylarginine), „mô?e by? dôle?itý pri ?túdiu rôznych patologických stavov.“

Piatok, 14.03. 2008
(Zobraziť celý článok | 2840 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1580 čitateľov)

149 článkov (10 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.21 sekúnd