www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
March 5, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: CKD a KV komplikácie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Bariatrická chirurgia a progresia chronickej obli?kovej chorob
CKD a KV komplikácie

Obezita je nezávislý prediktor pre rozvoj a progresiu chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease). Vplyv redukcie váhy na progresiu obli?kovej choroby u pacientov s preexistujúcou CKD je nejasný.

Streda, 24.06. 2009
(Zobraziť celý článok | 2800 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2163 čitateľov)

Kombinácia stanovania GF a albuminúrie klasifikuje CKD a zlep?uje predikciu ESRD
CKD a KV komplikácie

Napriek vysokému výskytu chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease), pomerne málo jednotlivcov s CKD progreduje ku ESRD (ESRD = end stage renal disease = kone?né ?tádium obli?kovej choroby).

Pondelok, 22.06. 2009
(Zobraziť celý článok | 2888 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1987 čitateľov)

Vyhodnotenie sekundárneho hyperparathyreoidizmu u pacientov lie?ených hemodialýzu
CKD a KV komplikácie

Renálna osteodystrofia (RO) je jedna z vá?nych komplikácií chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease). Táto choroba má k?ú?ovú úlohu u pacientov s CKD, u ktorých v?asná diagnóza a lie?ba RO mô?e poskytova? lep?iu prognózu.

Pondelok, 08.06. 2009
(Zobraziť celý článok | 1828 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2012 čitateľov)

Anémia: hrani?ný bode pre chronickú chorobu obli?iek a zlyhanie srdca?
CKD a KV komplikácie

Syndróm kardiorenálnej anémie sa vz?ahuje na sú?astnú prítomnos? anémie, srdcového zlyhávania HF (HF = heart failure), a chronickú chorobu obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease), ktorý tvorí patologický trojuholník s nepriaznivým dopadom na chorobnos? a úmrtnos?.

Streda, 13.05. 2009
(Zobraziť celý článok | 1712 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2084 čitateľov)

Mana?ment srdcového zlyhávania u pacientov s renovaskulárnou ischémou
CKD a KV komplikácie

So zlep?ovaním lie?by pacienti aj s po?kodenou komorovou funkciou srdca pre?ívajú dlh?ie. Hypertenzia u mnohých pacientov má za následok remodeláciu komory.

Pondelok, 11.05. 2009
(Zobraziť celý článok | 1318 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1677 čitateľov)

Renal manifestations of the antiphospholipid syndrome
CKD a KV komplikácie

Antifosfolipidový syndróm je charakterizovaný rekurentnými arteriovými a venóznymi trombózami a morbiditou v gravidite v súvislosti s antifosfolipidovými protilátkami.

Streda, 25.03. 2009
(Zobraziť celý článok | 1370 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1805 čitateľov)

Dlhodobé výsledky akútneho obli?kového po?kodenia
CKD a KV komplikácie

Akútne obli?kové po?kodenie AKI (AKI = acute kidney injury) je pri intenzívnej starostlivosti be?né, a je asociované so signifikantnou morbiditou a mortalitou. Zalo?ená na kritériách RIFLE sa AKI vyskytuje do 67 % pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti ICU (ICU = intensive care unit), s pribli?ne 4 % výskytom u ?a?ko chorých pacientov, ktorí vy?adujú renálnu náhradnú terapiu RRT (RRT = renal replacement therapy).

Piatok, 13.02. 2009
(Zobraziť celý článok | 2358 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1968 čitateľov)

Vplyv simvastatínu na redukciu renálnych funkcií u pacientov s koronárnou chorobou srdca. Nálezy Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S)
CKD a KV komplikácie

Predpokladá sa, ?e statíny spoma?ujú redukciu renálnych funkcií, av?ak údaje si odporovali. Táto ?túdia skúmala, ?i simvastatín zni?uje redukciu renálnych funkcií u ú?astníkov s koronárnou chorobou srdca CHD (CHD = coronary heart disease).

Streda, 11.02. 2009
(Zobraziť celý článok | 3137 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1740 čitateľov)

Po?kodenie glomerulovej filtrácie alebo glomerulovej filtra?nej bariéry a výskyt cievnej mozgovej príhody
CKD a KV komplikácie

Chronická choroba obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) je asociovaná so zna?nou zá?a?ou a je významným rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne choroby. Av?ak údaje o vz?ahu medzi CKD a iktom sú malé a sú obmedzené.

Piatok, 05.12. 2008
(Zobraziť celý článok | 2751 bajtov | Hodnotenie: 5)
(2175 čitateľov)

Chronická obli?ková choroba, zápal a ateroskleróza: nové po?atie starého problému
CKD a KV komplikácie

Chronická choroba obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) dosiahla v posledných nieko?kých rokoch epidemické rozmery a je v?eobecným verejným problémom. V?eobecné rizikové faktory pre CKD a kardiovaskulárne choroby CVD (CVD = cardiovascular disease),sú dobre známe a rezultujú do hlavných prí?in náhlej smrti u pacientov s CKD.

Piatok, 07.11. 2008
(Zobraziť celý článok | 2444 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2779 čitateľov)

Diagnostická úloha ambulantného monitorovania tlaku krvi u nedialyzovaných pacientov s CKD
CKD a KV komplikácie

Pri chronickej chorobe obli?iek kontrola tlaku krvi je dôle?itým úsilím terapie na zní?enie progresie obli?kovej choroby a na redukciu kardiovaskulárneho rizika. Ambulantné monitorovanie tlaku krvi je platným nástrojom definovania prognózy a indikovania terapie pre hypertenziu.

Streda, 05.11. 2008
(Zobraziť celý článok | 1619 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1658 čitateľov)

Kalcimimetiká pri chronickej obli?kovej chorobe: dôkazy, vhodné príle?itosti a výzvy
CKD a KV komplikácie

Sekundárny hyperparathyreoidizmus SHPI (SHPT = secondary hyperthyroidism) ostáva vysoko prevládajúcim a je dôle?itou komplikáciou u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou CKD (CKD = chronic kidney disease). Naozaj, SHPT mô?e zahr?ova? stav kosti a prispieva? ku zvý?enému kardiovaskulárnemu riziku pacientov.

Streda, 08.10. 2008
(Zobraziť celý článok | 2018 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2073 čitateľov)

Úloha aldosterónu v kardiovaskulárych chorobách u pacientov s diabetes mellitus a s hypertenziou
CKD a KV komplikácie

Úloha mineralokorikoidov vo vývoji kardiovaskulárnch chorôb CVD (CVD = cardiovascular disease), kardiometabolický syndróm, diabetes mellitus typu 2, chronická obli?ková choroba CKD (CKD = chronic kidney disease) a hypertenzia, sú oblas?ou rastúceho záujmu. Aldosterón, je známy hlavne prostredníctvom negenomických aktivít, ktoré vyús?ujú do proliferácie, fibrózy, zápalu a do tkanivovej remodelácie, ktorá súvisí s CVD a CKD.

Streda, 01.10. 2008
(Zobraziť celý článok | 1856 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1750 čitateľov)

Oxid dusnatý: nové dôkazy pre nepreskúmané lie?ebné indikácie
CKD a KV komplikácie

Deficit oxidu dusnatého NO (NO = nitric oxide) je dokázaný vo ve?kom po?te patofyziologických procesov u ?ivo?íchov. NO je ubikvitálna molekula prítomná v mnohonásobných bunkových funkciách. Nekontrolovaná alebo nevhodná produkcia NO mô?e vies? ku chorobným stavom zahr?ujúcim septický ?ok, reumatické a zápalové artropatie a expanziu mozgového po?kodenia po ikte.

Streda, 24.09. 2008
(Zobraziť celý článok | 2818 bajtov | Hodnotenie: 3.5)
(4914 čitateľov)

Ú?innos? a farmakokinetika rasburikázy u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou
CKD a KV komplikácie

Hyperurikémia je rizikovým faktorom, ktorý je asociovaný s kardiovaskulárnymi a renálnymi ochoreniami. V sú?asnej dobe, rasburikáza, (rasburicase), rekombinantná urát oxidáza, bola vyvinutá na lie?bu hyperurikémie u pacientov s primárnymi hematologickými malignitami. ?tudovali sme farmakokinetiku a metabolizmus razburikázy pri lie?be chronickej asymptomatickej hyperurikémie pri chronickej chorobe obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) pacientov.

Streda, 27.08. 2008
(Zobraziť celý článok | 2515 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1649 čitateľov)

149 článkov (10 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd