www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: CKD a KV komplikácie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Aká je úloha renínových inhibítorov u chronickej obli?kovej choroby?
CKD a KV komplikácie

Autori hodnotia dôkazy podporujúce u?ívanie renínových inhibítorov, ktorých pou?ítie je limitované mo?nou progresiou CKD, av?ak zni?ujú kardiovaskulárne riziko u pacientov s CKD. (CKD = chronic kidney disease).

Piatok, 26.02. 2010
(Zobraziť celý článok | 1746 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3171 čitateľov)

Prevencia a lie?ba sekundárneho hyperparatyreoidizmu u nedialyzovaných pacientov s 3-5 stup?om chronickej obli?kovej choroby.
CKD a KV komplikácie

Deficit vitamínu D a deficit aktivácie receptora pre D vitamín VDR (VDR = vitamín D receptor) nepriaznivo pôsobia na kardiovaskulárne zdravie u v?eobecného obyvate?stva a ?udí s ve?kým rizikom kardiovaskulárnej choroby, ako aj u pacientov s CKD so sekundárnym hyperparatyreoidizmom (CKD = chronic kidney disease).

Štvrtok, 18.02. 2010
(Zobraziť celý článok | 1481 bajtov | Hodnotenie: 4)
(3769 čitateľov)

Oxida?ný stres u renálnej dysfunkcie: mechanizmy, klinické dôsledky a terapeutické vo?by
CKD a KV komplikácie

Oxida?ný stres zvy?uje incidenciu kardiovaskulárnych príhod u pacientov s CKD (CKD = chronic kidney disease). Oxida?ný stres rastie u pacientov s obli?kovým po?kodením ako dôsledok vzostupu oxida?nej aktivity a redukcie antioxida?nej schopnosti, a to s progresiou obli?kovej dysfunkcie.

Piatok, 08.01. 2010
(Zobraziť celý článok | 1383 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3184 čitateľov)

Je prínosom pridanie ARB ku ACEinhibítoru pri mana?mente CKD ?
CKD a KV komplikácie

Antagonizovanie renin antagiotenzín aldosterónového systému RAAS (RAAS = renin-angiotesin-aldosterone-system) zni?uje tlak krvi BP (BP = blood pressure) a redukuje proteinúriu u chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease).

Utorok, 22.12. 2009
(Zobraziť celý článok | 1518 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2821 čitateľov)

Endotelová dysfunkcia a chronická obli?ková choroba
CKD a KV komplikácie

Endotelové bunky odha?ujú fyzikálne a chemické zmeny v krvných cievach a spú??ajú rôzne procesy na udr?ovanie homeostázy. Tradi?né rizikové faktory kardiovaskulárnej choroby, ako je hypertenzia, dyslipidémia a diabetes, spôsobujú endotelovú dysfunkciu, charakterizovanú dysbalanciou vazodilatácie/vazokonstrikcie, zvý?eným oxida?ným stresom a zápalom, dysreguláciou trombózy a fibrinolýzy, abnormálnou proliferáciou hladkosvalových buniek a nedostato?nými repara?nými mechanizmami.

Piatok, 27.11. 2009
(Zobraziť celý článok | 2526 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3770 čitateľov)

Vysoká prevalencia 3. ?tádia chronickej obli?kovej choroby u star?ích dospelých s normálnym sérovým kreatinínom
CKD a KV komplikácie

Sérový kreatinín je obvykle pou?ívaný pre stanovenie diagnózy chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease), ale tento parameter mô?e mierne podhodnocova? záva?nos? CKD u star?ích dospelých v porovnaním s vypo?ítanou hodnotou eGFR (eGFR = estimated glomerular filtration rates). Ve?kos? tohoto podhodnotenia nie je jasne definovaná.

Streda, 25.11. 2009
(Zobraziť celý článok | 2726 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4173 čitateľov)

Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek
CKD a KV komplikácie

Ce?om práce bolo vyhodnoti? prevalenciu hypertrofie ?avej srdcovej komory LVH (LVH = left ventricular hypertrophy) a geometriu ?avej srdcovej komory v skupine 293 hypertenzných pacientov v ?tádiu 2-5 chronickej choroby obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease), v porovnaní s 289 pacientmi s esenciálnou hypertenziou s normálnou funkciou obli?iek.

Utorok, 10.11. 2009
(Zobraziť celý článok | 2864 bajtov | Hodnotenie: 5)
(5012 čitateľov)

Pokroky v renálnej kostnej chorobe: osteoporóza a chronická obli?ková choroba
CKD a KV komplikácie

Osteoporóza je v?eobecne známa kostná choroba, charakterizovaná nízkou denzitou kostí, mikroarchitektonickou deterioráciou kostného tkaniva s následným vzrastom rizika fraktúr. Zdá sa, ?e sú?asné dekády priniesli zlep?enia v chápaní patologickej fyziológie, v prevencii a lie?be tejto choroby.

Streda, 07.10. 2009
(Zobraziť celý článok | 1772 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3867 čitateľov)

Netradi?né rizikové faktory pre vývoj kardiovaskulárnych chorôb u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou
CKD a KV komplikácie

Pacienti s chronickou obli?kovou chorobou CKD (CKD = chronic kidney disease) majú redukovanú strednú d??ku ?ivota a vä??ina týchto pacientov umiera na kardiovaskulárne choroby.

Pondelok, 14.09. 2009
(Zobraziť celý článok | 1779 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3763 čitateľov)

Nové poh?ady na iktus u pacientov s CKD
CKD a KV komplikácie

Pacienti s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) majú predispozíciu k cievnym mozgovým príhodám, hlavne pri významnom poklese glomerulovej filtrácie.

Streda, 09.09. 2009
(Zobraziť celý článok | 1682 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3428 čitateľov)

Mana?ment hypertenzie u pacientov s CKD
CKD a KV komplikácie

Cie?om lie?by u chronickej choroby obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) je udr?iava? renálne funkcie a predchádza? rozvoju kardiovaskulárnych chorôb CVD (CVD = cardiovascular disease).

Pondelok, 07.09. 2009
(Zobraziť celý článok | 1817 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3297 čitateľov)

Molekulárna patogenéza CKD.
CKD a KV komplikácie

Vysoký krvný tlak, slabá glykemická kontrola, obezita, metabolický syndróm, dyslipidémia, faj?enie, a vy??í vek, sú rizikové faktory pre rozvoj CKD (CKD = chronic kidney disease). V týchto podmienkach, systémový tlak krvi je prená?aný do glomerulovej kapilárnej siete, preto?e je naru?ený autoregula?ný mechanizmus v glomerule.

Streda, 02.09. 2009
(Zobraziť celý článok | 1764 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3494 čitateľov)

Abnormality renálnej hemodynamiky.
CKD a KV komplikácie

Chronická obli?ková choroba CKD (CKD = chronic kidney disease) je ve?kým rizikovým faktorom pre rozvoj kardiovaskulárnych chorôb CVD (CVD = cardiovascular disease). Abnormality renálnej hemodynamiky sú asociované s CKD.

Nedeľa, 02.08. 2009
(Zobraziť celý článok | 1132 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3065 čitateľov)

Klinické smernice na identifikáciu, mana?ment a komplikácie chronickej choroby obli?iek
CKD a KV komplikácie

K?ú?ové posolstvá týchto smerníc o chronickej chorobe obli?iek sú: Chronická choroba obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) je problémom ?irokej populácie , najmä ?o sa týka komplikácií a v nákladoch na lie?bu. CKD je stav, ktorého prevalencia je asi 10 %, a je to stav lie?ebne zvládnute?ný, ke? je v?as odhalený. Pacient s CKD má vä??ie riziko kardiovaskulárnej úmrtnosti ako iná populácia.

Piatok, 14.08. 2009
(Zobraziť celý článok | 1916 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3208 čitateľov)

Vplyv subklinickej karotickej aterosklerózy na výskyt chronickej choroby obli?iek v star?om veku
CKD a KV komplikácie

Výskyt kardiovaskulárnej choroby CVD (CVD = cardiovascular disease) vzrástol u osôb s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease); av?ak ?iadne prospektívne ?túdie neboli vykonané v súvislosti s intima media indexom karotíd CIMT (CIMT = carotid intima media thickness), ako rizikovom faktore CKD.

Pondelok, 10.08. 2009
(Zobraziť celý článok | 3185 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2257 čitateľov)

149 článkov (10 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd