www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
March 5, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Chronická renálna insuficiencia

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Sou?asné názory na u?ívání ketoanalog esenciálních aminokyselin v konzervativní lé?b? chronické renální insuficience
Chronická renálna insuficiencia

Konzervativním lé?ením rozumíme postupy, které spo?ívají v úprav? ?i p?íznivém ovlivn?ní metabolických odchylek vyskytujících se p?i chronické renální insuficienci (CHRI) a selhání, a to medikamentózn? a dietologicky.

Streda, 24.05. 2006
(Zobraziť celý článok | 1490 bajtov | Hodnotenie: 4.5)
(2125 čitateľov)

Vztah mezi pH a diferencí silných iont? (SID) ve vnit?ním prost?edí
Chronická renálna insuficiencia

Hodnocení poruch acidobázické rovnováhy vycházející z Hendersonovy-Hasselbalchovy rovnice umo??uje posoudit, jak dalece se na zm?n? pH vnit?ního prost?edí podílí slo?ka respira?ní (podle pCO2) a slo?ka nerespira?ní, resp. metabolická (podle HCO3 –).

Utorok, 23.05. 2006
(Zobraziť celý článok | 2233 bajtov | Hodnotenie: 3)
(2258 čitateľov)

Akcentovaný metabolický ú?inek ketoanalog esenciálních aminokyselin a rekombinantního lidského erytropoetinu u nemocných v chronické renální insuficienci lé?ených nízkobílkovinnou dietou
Chronická renálna insuficiencia

Ketoanaloga esenciálních aminokyselin (KA) i rekombinantní lidský erytropoetin (rHuEPO) mohou samostat - n? ovlivnit metabolický stav nemocných v chronické renální insuficienci. Cílem na?í studie bylo sledovat sou?asný metabolický ú?inek t?chto lék? v dlouhodobém metabolickém sledování.

Pondelok, 22.05. 2006
(Zobraziť celý článok | 2783 bajtov | Hodnotenie: 5)
(1971 čitateľov)

{kappa} - Opioidný systém pri uremickom prurite: multicentrické, randomizované, dvojito slepé, placebom kontrolované klinické ?túdie
Chronická renálna insuficiencia

Uremický pruritus je ve?mi obvyklý a frustrujúci stav pre oboch, pre pacienta aj pre klinického lekára, preto?e ?iadna lie?ba sa neukázala ako ú?inná pre pomoc proti svrbeniu. V predkladanej správe nalfurofine, nový kappa- opiodný receptorový agonista, bol pou?itý na lie?bu uremického pruritu u pacientov, ktorí sa podrobili rutinnej hemodialýze.

Piatok, 07.04. 2006
(Zobraziť celý článok | 1523 bajtov | Hodnotenie: 1)
(2036 čitateľov)

Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou
Chronická renálna insuficiencia

Alloprinolová terapia zna?ne zni?uje hladinu sérovej kyseliny mo?ovej u hyperurikemických pacientov s CKD (chronic kidney disease) a zdá sa, ?e pôsobí nefroprotektívne pod?a American Journal of Kidney Diseases.

Piatok, 24.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 3215 bajtov | Hodnotenie: 5)
(8036 čitateľov)

Agresívna lie?ba anémie nie je benefitom pri hypertrofii ?avej srdcovej komory u pacientov s renálnymi ochoreniami
Chronická renálna insuficiencia

11. november 2005 (Philadelphia) – V?asná lie?ba anémie u pacientov s chronic kidney disease (CKD) a vy??ia hladina hemoglobínu ako je ?tandart, neposkytuje pre hypertrofiu ?avej srdcovej komory ve?ký lie?ebný benefit, a to pod?a údajov prednesených na Renal Week 2005, na ka?doro?nom stretnutí Americkej nefrologickej spolo?nosti.

Streda, 15.02. 2006
(Zobraziť celý článok | 5006 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2990 čitateľov)

Renálne zlyhanie indukované nesteroidnými antireumatikami: preh?ad úlohy cyklooxygenázových izoformov
Chronická renálna insuficiencia

Nesteroidné antireumatiká sú ú?innými pri lie?be reumatických artritíd a osteoartritíd. Av?ak ne?iaducim ú?inkom lie?by nesteroidnými antireumatikami je akútna renálna insuficiencia, hlavne u podskupiny pacientov, ktorí sú v stave volumovej deplécie.

Piatok, 03.02. 2006
(Zobraziť celý článok | 2210 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3983 čitateľov)

Sú malé zmeny sérového kreatinínu dôle?itým rizikovým faktorom?
Chronická renálna insuficiencia

Hladiny sérového kreatinínu sú silne asociované s  dlhodobým rizikom pre kardiovaskulárne ochorenia a mortalitu. Sú?asné ?túdie sú zamerané na to, ?i zhor?enie obli?kových funkcií - definované malými nárastmi kreatinínu - je nezávisle asociované s nepriaznivými kardiovaskulárnymi výsledkami. Tento preh?ad vyhodnocuje sú?asnú literatúru o zhor?ovaní renálnych funkcií ako nezávislý rizikový faktor.

Streda, 04.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 3217 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2034 čitateľov)

Hypertenzia u dialyzovaných pacientov
Chronická renálna insuficiencia Abstrakt: Vvsoká prevalencia hypertenzie u dialyzovaných pacientov zvy?uje kardiovaskulárnu mortalitu tejto populácie. Tento preh?ad poukazuje na sú?asné mana?ovanie hypertenzie asociovanej s dialýzou.
Piatok, 02.12. 2005
(Zobraziť celý článok | 1852 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2415 čitateľov)

Obli?ková nedostato?nos? je naj?astej?ie sa vyskytujúce po?kodenie cie?ového orgánu u primárnej hypertenzie
Chronická renálna insuficiencia

Správa JNC 7 pri po?kodení cie?ových orgánov uvádza vypo?ítanú glomerulovú filtráciu (eGFR = estimated glomerular filtration rate) < 60 ml/min/1.73 m2. Ú?elom predkladanej ?túdie bolo zhodnoti? výskyt po?kodení cie?ových orgánov na ?irokej vzorke pacientov s hypertenziou.

Pondelok, 21.11. 2005
(Zobraziť celý článok | 3078 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3373 čitateľov)

Subkutánne podávanie terbutalínu pri CKD na zní?enie koncentrácie draslíka
Chronická renálna insuficiencia

ÚVOD: Akútna hyperkalémia je ?astým potenciálne ?ivotu nebezpe?ným medicínskym problémom u pacientov lie?ených hemodialýzou. Beta-adrenergická receptorová (betaAR) stimulácia spôsobuje celulárny influx draslíka a pokles plazmtickej koncentrácie draslíka. Preto betaAR agonistov pou?ívame na lie?enie pacientov s hyperkalémiou. Cie?om tejto ?túdie je vyhodnoti? u?ito?nos? subkutánneho  podávania terbutalínu na zní?enie koncentrácie plazmatického draslíka v skupine subjektov s chronickou chorobou obli?iek (CKD = chronic kidney disease), vy?adujúcich hemodialýzu. 

Utorok, 18.10. 2005
(Zobraziť celý článok | 2471 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2881 čitateľov)

Progresia obli?kovej nedostato?nosti pri aterosklerotickej chorobe obli?kových a
Chronická renálna insuficiencia

Progresia obli?kovej nedostato?nosti pri aterosklerotickej chorobe obli?kových artérií je spojená so systémovým zápalom.

Intervencia v prípade aterosklerotickej stenózy obli?kovej artérie ARAS (ARAS = atherosclerotic renal artery stenosis) ostáva  na okraji záujmu. Je len nieko?ko ?túdií o  progresii aterosklerotickej stenózy renálnych arterií, ale ?iadne ktoré by pou?ívali neinvazívnu techniku angiografie pomocou magnetickej rezonancie (MRA = magnetic resonance angiography).

Štvrtok, 08.09. 2005
(Zobraziť celý článok | 3581 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4089 čitateľov)

Vz?ah medzi klírens kreatinínu, sérovým albumínom a extracelulárnou tekutinou...
Chronická renálna insuficiencia

Vz?ah medzi klírens kreatinínu, sérovým albumínom a extracelulárnou tekutinou pacientov s  chronickou obli?kovou nedostato?nos?ou

Úvod: U? sme referovali o vz?ahu medzi sérovým albumínom a objemom extracelulárnej tekutiny u pacientov v terminálnom ?tádiu obli?kovej nedostato?nosti, lie?ených hemodialýzou a peritoneálnou dialýzou. Priali sme si ur?i?, ?i tento vz?ah je prítomný aj u pacientov s chronickou nedostato?nos?ou obli?iek (so sérom kreatinínu  >200 mcmol/l).

Streda, 07.09. 2005
(Zobraziť celý článok | 2752 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4288 čitateľov)

Prediktory uremických symptómov u pacientov s chronickými ochoreniami obli?iek
Chronická renálna insuficiencia

Uremické symptómy poukazujú na záva?nos? stup?a chronického ochorenia obli?iek, a ?asto sa pou?ívajú ako indikátory pre zahájenie dialyza?nej lie?by. Malá pozornos?  sa v?ak venuje prediktorom uremických symptómov.

Utorok, 06.09. 2005
(Zobraziť celý článok | 2559 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2045 čitateľov)

Úloha oxida?ného stresu  zmena lipoproteinovej ?truktúry a funkcie...
Chronická renálna insuficiencia

Úloha oxida?ného stresu – zmena lipoproteinovej ?truktúry a funkcie, a úloha vplyvu mikrozápalu na kardiovaskulárne riziko u pacientov s obli?kovou dysfunkciou

Abstrakt:
Kardiovaskulárne ochorenia sú u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou (CKD = chronic kidney disease) celkom be?né. Pri redukcii renánych funkcií u  mnohých pacientov dochádza k malnutrícii, ako dokazujú aj zní?ené hladiny albumínu, prealbumínu a transferrínu. Podvý?ivení pacienti majú zvý?ené hladiny C- reaktívneho proteínu (CRP = C reactive protein), interleukínu-6 (IL-6), a v ?tádiu ESRD sa konkomitantne vyskytujú aj kardiovaskulárne komplikácie.

Sobota, 20.08. 2005
(Zobraziť celý článok | 2816 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1894 čitateľov)

31 článkov (3 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd