www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Systematický preh?ad pou?itia inhibítorov ARB a ACE u recipientov renálnych transplantátov
Transplantácia obli?iek

Rutinné pou?itie inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu ACE (ACE = angiotensin-converting-enzyme) alebo angiotenzínových receptorových blokátorov ARBs (ARBs = angiotensin-receptor blockers) sa odporú?a u proteinurických netransplantovaných pacientov, a to za ú?elom redukcie proteinúrie a na zní?enie progresivity chronickej choroby obli?iek. Av?ak údaje na pou?itie týchto liekov u príjemcov transplantovaných obli?iek, sú obmedzené. Sú?asný systematický preh?ad analyzoval údaje z 21 randomizovaných kontrolovaných ?túdií ACE inhibítorov, alebo ARBs zahr?ujúcich 1 549 transplantovaných príjemcov.
Analýzy ukázali, ?e pou?itie inhibítora ACE a/alebo ARB bolo asociované s vä??ím poklesom glomerulovej filtrácie GFR (GFR = glomerular filtration rate) ne? bola kontrola. (vyvá?ený stredný priemer [WMD = weighted mean difference] -5.7 ml/min, 95 % [CI = confidence interval = interval dôveryhodnosti] -8.7 a? -2.8; P < 0.001). Bazálna hodnota GFR, trvanie sledovania a ?as po transplantácii, neovplyv?ujú zmenu GFR. Analýzy boli obmedzené na ?túdie najmenej 12 mesiacov sledovania, pou?itie inhibítora ACE a/alebo ARB bolo asociované so signifikantne vä??ím poklesom proteinúrie, ne? bola kontrolná stratégia (WMD -0.47 g/de?, 95 % CI -0.86 a? -0.08; P = 0.02). Pou?ívanie oboch druhov liekov bolo asociované s vä??ím poklesom hematokritu, ne? boli kontrolné stratégie (WMD -3.5 %, 95 % CI -6.1 a? -0.95; P = 0.007). Zmeny stredného artériového tlaku krvi u pacientov na inhibítoroch ACE alebo ARBs boli podobné tým v kontrolách.

Klinickí lekári by mali uvá?i? prínosy a riziká inhibítorov ACE a ARBs u príjemcov transplantovanej obli?ky.

K?ú?ové slová: transplantácia, ARB ACE-inhibítor, recipient.

Autori:

Hiremath S et al. (2007) Renin angiotensin system blockade in kidney transplantation: a systematic review of the evidence.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Transplantácia obli?iek
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Transplantácia obli?iek:
Farebná dopplerovská ultrasonografia v diagnostike vývoja renálneho ?tepu


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Lie?ebné stratégie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd