www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Sú?asná modernizácia mana?mentu hypertenzie
Hypertenzia a obli?ky

Hypertenzia je stále vedúcou prí?inou smrti na celom svete. Hypertenzia zvy?uje nielen riziko progresie chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease), ale tie? riziko pre kardiovaskulárnu CV (CV = cardiavascular) morbiditu a mortalitu.Pre mnohých pacientov je systolický tlak krvi viac ne? diastolický tlak krvi silným prediktorom nepriaznivých udalostí. Optimálnym cie?om pre kontrolu BP (BP = blood pressure = tlak krvi) pre hypertenzných pacientov je hodnota < 140/90 mm Hg, alebo < 130/80 mm Hg pre pacientov s diabetom a sú?asne s CKD. Isté obmedzenia ?ivotného ?týlu, ako je redukcia váhy, zastavenie faj?enia, obmedzenie príjmu soli, umiernenos? konzumácie alkoholu a zvý?enie fyzickej aktivity, mô?u zní?i? BP. Okrem progresie proteinurickej obli?kovej choroby a kongestívneho zlyhávania srdca CHF (CHF = congestive heart failure), je rozhodujúce dosiahnutie optimálneho tlaku krvi dôle?itej?ie pri redukcii rizika ako agens, ktorým sa cie?ový tlak dosiahne. Ke? je BP vy??í ne? 20/10 mm Hg vy??í ako cie?ový tlak krvi, terapia má by? iniciovaná pomocou 2 liekov, jeden z nich má by? diuretikum tiazidového typu. Ve?ký pozor treba da? na za?iatok antihypertenznej terapie u pacientov s blokátormi RAAS (RAAS = renin-angiotensin-aldosterone system), obvykle v súvislosti s diuretikami. Pacienti s proteinúriou > 1 g/de?, napriek optimálnej kontrole BP pri monoterapii s inhibítorom angiotenzín- konvertujúceho enzýmu ACE (ACE = angiotensin-converting enzyme), alebo s blokátorom angiotenzínvého receptora ARB (ARB = angiotesin receptor blocker), mô?u ma? benefit z kombinovanej terapie.

K?ú?ové slová : CKD, systolický, diastolický tlak krvi, RAAS, ACE, ARB.

Autori:

Lim S., Department of Internal Medicine, Husada Hospital, Jakarta, Indonesia.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 1

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

CKD a KV komplikácie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd