www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Stabilná funkcia ?tepu po redukcii dávky inhibítora kalcineurinu u pediatrických transplantovaných pacientov
Transplantácia obli?iek

Chronická toxicita kalcineurínového inhibítora CNI (CNI = calcineurin inhibitor) prispieva k rozvinutiu a progresii chronickej alograftovej nefropatie CAN (CAN = chronic allograft nephropathy), ktorá je e?te stále hlavnou prí?inou dysfunkcie transplantátu a straty ?tepu. Redukcia dávky CNI mô?e oddiali? rozvoj CAN, ?o vedie k dlh?iemu pre?itiu ?tepu.METÓDY: 19 transplantovaných pacientov pod imunosupresívnou terapiou s CNI (12/19 u?ívalo cyklosporín A, CSA [CSA = ciclosporin A], 7/19 u?ívalo tacrolimus, Tac), mycophenolát mofetil a nieko?ko pacientov na steroidoch bolo zahrnutých do tejto prospektívnej ?túdie. Behom obdobia 9 mesiacov dávka CNI bola postupne redukovaná z 100-150 µg/ml na 50-70 µg/ml, respektíve z Tac 5-8 µg/ml na 2-3 µg/ml.

VÝSLEDKY: Glomerulová filtrácia u pacientov po redukcii CSA a Tac sa stabilizovala. Jedna hrani?ná rejekcia nastala u pacienta pred redukciou Tac. U pacientov udr?iavaných na CSA bola zaznamenaná jedna intersticiálna celulárna rejekcia (BANFF IA). Redukcia CNI nemala ?iadne významné vplyvy na tlak krvi, na stav lipidov a na frekvenciu infekcie.

ZÁVERY : U pediatrických pacientov s transplantovanou obli?kou redukcia dávky CNI na nízke hladiny stabilizuje funkciu obli?ky. Av?ak riziko epizód akútnej rejekcie mô?e vzrás?. Preto sú dostato?ne oprávnené ?al?ie randomizované ?túdie.

K?ú?ové slová: inhibítor kalcineurínu, transplantácia, cyklosporín, tacrolimus. rejekcia.

Autori:

Plank C, Benz K, Amann K, Nusken KD, Dittrich K, Rascher W, Sauerstein K, Stuppy A, Klare B, Dotsch J., Klinik für Kinder und Jugendliche, Germany., 12. júl 2006.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Transplantácia obli?iek
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Transplantácia obli?iek:
Farebná dopplerovská ultrasonografia v diagnostike vývoja renálneho ?tepu


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 1

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.22 sekúnd