www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Rosiglitazon zni?uje albuminúriu u pacientov s diabetom typu 2.
Diabetická nefropatia

Thiazolidinediony sú inzulínové senzitizéry, ktoré redukujú plazmatickú glukózy a zlep?ujú lipidový profil u pacientov s diabetom typu 2. Ur?ili sme ú?inok rosiglitazonu na 15 pacientoch s diabetom typu 2 a tieto výsledky sme porovnávali so 14 náhodne vybranými pacientmi s placebom. .Po 3 mesiacoch, pomer mo?ového albumínu ku kreatinínu bol zna?ne zní?ený, zatia? ?o pomer glukózového metabolického klírensu behom nastavenia na inzulín, bol pomocou rosiglitazonu, v porovnaní so skupinou s placebom, zna?ne zvý?ený. Vo?né nasýtené mastné kysliny a hladina TNF-alfa (TNF-alfa = tumor necrosis factor alpha) boli signifikantne zní?ené, zatia? ?o pomocou lie?by rosiglitazonom bola koncentrácia adiponektínu zna?ne zvý?ená. Percentuálny pokles albuminúrie, korelovaný s poklesom postprandialnej glykémie,s poklesom vo?ných mastných kyselín, TNF alfa a so vzrastom plazmatického adiponektínu a pomeru glukózovej metabolickej klírens. Schodovito lineárna regresívna analýza ukázala, ?e pokles TNP-alfa a nárast adiponektínu boli nezávisle asociované s poklesom albuminúrie. Na?a ?túdia poukazuje na to, ?e thiazolidinediony mô?u by? u?ito?né na predchádzanie nefropatie u pacientov s diabetom typu 2.

K?ú?ové slová: diabetes mellitus typu 2, thiazolidinediony, adipocytokiny, inzulínová rezistencia.

Autori:

Y Miyazaki, E Cersosimo, C Triplitt and RA DeFronzo.
Texas Diabetes Institute, University of Texas Health Science Center, San Antonio, Texas, USA.,5. septembr 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd