www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Riziko vývoja chronickej obli?kovej choroby u pacientov s diabetom typu 2 s metabolickým syndrómom
Diabetická nefropatia

Cie?om práce bolo stanovi? vz?ah klírensu kreatinínu (GF) u pacientov s diabetom typu 2 s rôznymi zlo?kami metabolického syndrómu a kvantifikova? vz?ah frekvencie výskytu CKD (CKD = chronic kidney disease) s výskytom po?tu zlo?iek metabolického syndrómu.ZÁMER ?TÚDIE: Prierezová popisná ?túdia.

MIESTO A TRVANIE ?TÚDIE: Diabetologická klinika, Faujiho nemocni?ná nadácia, Rawalpindi, od januára do augusta roku 2006.

METODOLÓGIA: Do ?túdie boli zaradení pacienti s diabetes mellitus typu 2 viac ne? 5 rokov. Boli získané údaje týkajúce sa veku, pohlavia, trvania diabetu, typu diabetu, aplikovaná lie?ba, bol kompletne stanovený lipidový profil, krvná glukóza, index telesnej hmoty BMI (BMI = body mass index), 24- hodinové odpad bielkovín a klírens kreatinínu, boli zistené sú?asne existujúce rizikové faktory, ako je hypertenzia a ischemická choroba srdca.

VÝSLEDKY: Zo 104 hodnotených ?enských a mu?ských pacientov 70 % malo hypertenziu, ischemickú srdcovú chorobu a rodinnú anamnézu diabetu. Kým 20 % malo normálny klírens kreatinínu, 37 % malo GF 60 - 90 ml/min, 19 % malo GF 30 - 59 ml/min, 18 % malo GF ni?ní ne? 30 ml/min a 10 % boli u? v ?tádiu 5 CKD. Pokles renálnych funkcií bol omnoho významnej?í u hodnotených subjektov, ktoré mali vy??í po?et znakov metabolického syndrómu. Vek bol len významným ukazovate?om rozvoja CKD (p = 0.05).

ZÁVER: Renálne funkcie sa progresívne zni?ujú s 3 alebo viacerými zlo?kami metabolického syndrómu.

Autori:

Moin S, Gondal GM, Bano U. Department of Medicine, Foundation University Medical College, Rawalpindi.

Zdroj:  Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd