www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Reziduálne renálne funkcie a volumový stav u pacientov lie?ených peritoneálnou dialýzou: konflikt záujmu?
Hemodialýza a CAPD

Volumová homeostáza je mimoriadne dôle?itá pre pacientov s CKD ?tádia 5 (CKD = chronic kidney disease), z toho vyplývajúca kardiovaskulárna choroba, vrátane kongestívneho zlyhania srdca, je jednou z vedúcich prí?in smrti v tejto skupine pacientov.Ve?a epidemiologických ?túdií doteraz uviedlo, ?e naozaj zachovanie volumovej kontroly je k?ú?ovou zlo?kou primeranej peritoneálnej dialýzy. Na druhej strane, reziduálne renálne funkcie sú dôle?itým a silným prediktorom výsledkov peritoneálne dialyzovaného PD (PD = peritoneal dialysis) pacienta. To viedlo niektorých autorov ku obhajovaniu stavu „mierneho volumového pre?a?enia “, s odvolávaním sa na zachovanie reziduálnych renálnych funkcií. Táto práca h?adá spôsob osvetli? predstavu, ?e pravdepodobným vysvetlením reziduálnych renálnych funkcií je v princípe udr?ovanie volumovej rovnováhy. Okrem toho v práci nazna?ujeme, ?e volumová balancia sama o sebe mô?e viest ku rýchlej?iemu poklesu zostatkovej obli?kovej funkcie. Práca tie? poukazuje na nieko?ko dôle?itých praktických bodov ako sa vyhnú? zhor?eniu reziduálnych renálnych funkcií u pacientov PD, ako je prísna sodíková diéta a dobrá glykemická kontrola, ktoré sú tie? k?ú?ovými.

K?ú?ové slová: CAPD, CKD, reziduálne renálne funkcie, homeostáza.

Autori:

Van Biesen W, Lameire N, Verbeke F, Vanholder R. Renal Division, Department of Internal Medicine, University Hospital Ghent, Ghent - Begium. Máj 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

CKD a KV komplikácie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd