www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Revaskularizácia renálnej artérie pomocou stentu s ochranou proti embolizácii u pacientov s ischemickou nefropatiou
Transplantácia obli?iek

V preh?ade je predkladaná analýza revaskularizácie renálnej artérie pomocou stentu, s ochranou proti distálnej embólii u vysoko rizikových pacientov s ischemickou nefropatiou. Celkove 69 pacientov (stredný vek bol 70.2 rokov, v rozsahu 54-86 rokov) malo signifikantnú aterosklerotickú stenózu 83 obli?kových artérií, dokumentovaných pred- procedurálnym zobrazením.V?etci pacienti mali bazálne chronickú obli?kovú insuficienciu s dokumentovanou deterioráciou renálnych funkcií 6 mesiacov pre revaskularizáciou. Endovaskulárna technika, pou?itá u v?etkých pacientov, sa týkala primárneho prechodu embolického filtra do distálnej hlavnej renálnej artérie, pod?a primárneho stentového rozvinutia, bola realizovaná náhrada rozpínajúcim sa balónom stentu z nehrdzavejúcej ocele. Filtra?né ko?e balónu boli opä? vybraté, a ich obsahy boli poskytnuté pre patologickú analýzu. ?es? mesiacov po zákroku 97 % pacientov javilo stabilizáciu alebo zlep?enie funkcie obli?iek. Len 3 % pacientov javilo nezmenený stav renálnych funckií. Po priemernom sledovaní 16.0 mesiacov (6-27), 94 % pacientov javilo stabilizáciu alebo zlep?enie obli?kovej funkcie. Jeden pacient mal akútne po- procedurálne zhor?enie obli?kovej funkcie. Celkove 60 % filtra?ných ko?ov balónu obsahovalo embolický materiál. Táto ?túdia potvrdzuje technickú realizovate?nos? stentu obli?kovej artérie, s prispením ochrany vo?i embólii. Vynikajúce výsledky 6 mesiacov po zákroku tie? nazna?ujú, ?e distálne embolické protektívne opatrenie mô?e zlep?i? výsledky perkutánnej renálnej revaskularizácie vo vz?ahu k progresívnemu zhor?enie renálnych funkcií. Najviac budu profitova? pacienti s ?ahkých stup?om renálnej insuficiencie s nedávnym poklesom renálnych funkcií.

K?ú?ové slová: revaskularizácia, stent, embolizácia, ischemická nefropatia.

Autori:

Holden A, Hill A, Jaff MR, Pilmore H.
1 Department of Radiology, Auckland City Hospital, Park Road, Grafton, Auckland, New Zealand, 12. júl 2006.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Transplantácia obli?iek
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Transplantácia obli?iek:
Farebná dopplerovská ultrasonografia v diagnostike vývoja renálneho ?tepu


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd