www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Renoprotektívne ú?inky podávania blokátora receptora angiotenzínu II...
CKD a KV komplikácie

Renoprotektívne ú?inky podávania  blokátora receptora angiotenzínu II k maximálnej odporú?anej dávke inhibítora ACE pri diabetickej nefropatii

Úvod: Vyhodnotili sme  renoprotektívne ú?inky na  zmenách albuminúrie pri dvojitej blokáde renin-angiotenzínového systému RAS (renin-angiotensin system) po pridaní blokátora receptora angiotenzínu II (ARB = angiotensin II receptor blocker) k  maximálnym odporú?aným dávkam inhibítora ACE (ACEI = ACE inhibitor) u pacientov s diabetom typu 2 a s nefropatiou.Plán výskumu a metódy: Celkove 20 pacientov (17 mu?ov a 3 ?eny) s diabetom typu 2, sú?asne s hypertenziou a nefropatiou, bolo zaprotokolovaných do tejto dvojite slepej randomizovanej ?túdie, dvojperiodického, 8 tý?d?ového crossover  lie?ebného pokusu, pomocou ARB kandesartanu 16 mg denne a placeba náhodne, k existujúcej lie?be  lisinoprilom/enalaprilom 40 mg denne, alebo s kaproprilom 150 mg denne. Na konci ka?dého obdobia lie?enia sme vyhodnotili albuminúriu v troch 24 hodinových mo?ových zberoch pomocou turbidimetrie, 24 hodinový ambulantný tlak krvi (ABP = ambulatory blood pressure) za pou?itia prístroja Takeda-TM2420 a glomerulovú filtráciu (GFR = glomerulal filtration rate) pomocou 51Cr-EDTA plazma klírens techniky..

Výsledky: Behom monoblokády renín angiotenzínoveho systému pomocou  ACEI bola albuminúria 706 (349 - 1,219) mg/24 h [geometrický priemer (IQR)]; 24 h ABP bol 138 ± 3/72 ± 2 mm Hg (stred ± SE); a GFR bola 77 ± 6 ml. min-1. 1.73 m-2 (stred ± SE). Behom dvojitej blokády RAS-u pridaním kardesartanu 16 mg denne, bol stred (95 % CI) redukcie u albuminúrie 28 (17 - 38), v zrovnaní s ACEI samotného (P < 0.001). Bola tu mierna redukcia v systolickom / diastolickom 24-h ABP o hodnote 3/2 mm Hg (-2 a? 8 systolický, -2 a? 5 diastolický; NS).  Zmeny v albuminúrii nie sú vo vzájomnom vz?ahu so zmenami v ABP. Prídavok kandesartanu 16 mg denne indukoval malý, nevýrazný pokles GFR o hodnote 4 (-1 a? -9) ml . min-1. 1.73 m-2.

Závery: Duálna blokáda RAS-u poskytuje najvy??iu krátkodobú ochranu obli?ky, nezávislú od systémových zmien tlaku krvi, v porovnaní s maximálne odporú?anými dávkami ACEI u pacientov s diabetom typu 2, ako aj s nefropatiou.

Autori :

Kasper Rossing, MD, Peter Jacobsen, MD, Lotte Pietraszek, Hans-Henrik Parving, PROF, DMSC, MD

Zdroj: http://www.medscape.com/viewarticle/461111


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Diabetická nefropatia

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd