www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Renálny rezisten?ný index v?asne detekuje chronickú tubulointersticiálnu nefropatiu u normotenzných a hypertenzných pacientov
TIN, IMC

?tudovali sme, ?i meranie intrarenálnej vaskulárnej rezistencie Dopplerovou ultrasonografiou je  schopné vy?etrova? renálny interstíciálny kompartment a umo??uje v?asnú detekciu chronickej tubulointersticiálnej nefropatie TIN (TIN = tubulointerstitial nephropathy).Metódy: Bolo zaprotokolovaných 30 normotenzných a 28 hypertenzných (I-II OMS) pacientov, s klinickou históriou nazna?ujúcou chronickú TIN a normálne renálne funkcie. 40 zdravých dobrovo?níkov slú?ilo ako kontroly. Pacienti boli pova?ovaní za TIN negatívnych alebo TIN pozitívnych po vy?etrení tubulárnej funkcie pomocou koncentra?ného a acidifika?ného testu. Renálne sonografické parametre a renálny rezisten?ný index RRI (RRI = renal resistive index) boli získané duplexovým scanovaním. Glomerulová filtrácia / efektívny renálny plazmatický prietok bol u TIN negatívnych a TIN pozitívnych pacientov vy?etrený sekven?nou renálnou scintigrafiou; u TIN pozitívnych pacientov bola realizovaná aj 99mTc-DMSA scintigrafia.

Výsledky: RRI hodnoty TIN pozitívnych normotenzných a hypertenzných pacientov boli signifikantne vy??ie (p < 0.01 pre obidva typy) ne? hodnoty TIN negatívnych pacientov a hodnoty kontroly. Z hodnôt RRI vyplývalo, ?e majú lineárny vz?ah k urikémii (r = 0.88, p < 0.0001) len u normotenzných pacientov. Z hodnôt RRI vyplývalo, ?e majú lineárny vz?ah ku filtra?ným  hodnotám  (r = 0.60, p < 0.0001). 99mTc-DMSA scintigrafia potvrdila intersticiálne po?kodenie obli?ky (stupe? 1 a 2).

Záver: Meranie RRI umo??uje v?asnú identifikáciu normotenzných a hypertenzných pacientov s chronickým TIN a príznaky tubulárnej dysfunkcie, ke? sú e?te renálne funkcie zachované.

K?ú?ové slová:   chronická tubulointersticiálna nefritída, renálny rezisten?ný index, scintigrafia, ultrasonografia.

Autori:

Maria Boddi, Ilaria Cecioni, Loredana Poggesi, Francesca Fiorentino, Katia Olianti, Sabino Berardino, Giuseppe  La Cava, GianFranco Gensini
Clinica Medica Generale e Cardiologia, Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, University of Florence, Florence, Italy

Zdroj:

http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowAbstract&ProduktNr=223979&Ausgabe=231616&ArtikelNr=90786


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd