www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Renálne ú?inky telmisartanu, ramiprilu alebo oboch, pri pacientoch so srdcovou alebo s ESRD
Lie?ebné stratégie

Blokátory angiotenzínového receptora ARBs (ARBs = angiotensin receptor blockers) a inhibítory agiotenzín- konvertujúceho enzýmu ACE (ACE = angiotensin-converting enzyme) sú známe tým, ?e redukujú proteinúriu. Ich kombinácia by mohla by? viac ú?inná ne? samostatne hociktorý z nich, ale dlhodobý údaj pre porovnanie zmien nie sú k dispozícii.Mann a iní vy?etrovali renálny efekt ramiprilu (ACE inhibítor), telmisartanu (ARB) a ich kombinácie u pacientov vo veku 55 rokov, alebo star?ích, s aterosklerotickou cievnou chorobou, alebo s diabetom a s kone?ným ?tádiom obli?kovej choroby. V priebehu ?iestich rokov bola realizovana multicentrická, dvojnásobne slepá ?túdia, pri?om 25 620 ú?astníkov bolo randomizovaných k u?ívaniu ramiprilu 10 mg za de?, telmisartanu 80 mg za de?, alebo kombináciu oboch liekov. Behom strednej doby sledovania, asi po 56 mesiacoch, sa sledovali renálne funkcie a proteinúria. Primárnym renálnym výsledkom bolo dosiahnutie lie?by dialýzou, zdvojnásobenie sérového kreatinínu a smr?. Po?et nepriaznivých udalostí pre primárne výsledky bol pre telmisartan a ramipril podobný, ale zvý?il sa s kombina?nou terapiou (P = 0.037). Sekundárny renálny výsledok, dialýza alebo zdvojnásobenie sérového kreatinínu, bol podobný pri lie?be telmisartanom a ramiprilom, a bol ?astej?í s kombina?nou terapiou (P = 0.038). Glomerulová filtrácia menej klesá s ramiprilom, ako s telmisartanom (P < 0.0001) alebo s kombina?nou terapiou (P < 0.0001). Rast albuminurie bol men?í s telmisartanovou (P = 004) alebo s kombina?nou terapiou (P = 0.001) ne? s ramiprilom. U ?udí s vysokým kardiovaskulárnym rizikom telmisartan a ramipril mali podobné ú?inky na renálne výsledky. Hoci kombina?ná terapia redukovala proteinúriu viac ne? monoterapia, zhor?uje ve?ké renálne výsledky.
Autori: Marc De Broe

Zdroj: Link.

 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.32 sekúnd