www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Redukcia proteinúrie pomocou rosiglitazónu u nediabetickej obli?kovej choroby
Lie?ebné stratégie

Cie?om práce bolo vy?etri? vplyv tiazolidinedionu na proteinúriu u pacientov s nediabetickou obli?kovou chorobou.METÓDY: V otvorenej randomizovanej prierezovej ?túdii bolo 40 dospelých s chronickou nediabetickou obli?kovou chorobou V randomizovanej podobe, jedna skupina bola lie?ená po?as 4 mesiacov so 4 mg rosiglitazónu, po ktorom nasledovalo 4- mesa?né obdobie ?tandardného lie?enia. Pre druhú skupinu bolo pou?ité opa?né poradie.

VÝSLEDKY: Bazálna hodnota kvantitatívnej proteinurie bola 1.45 g/24 h. Pre rosiglitazón bol pokles 0.24 g/24 h (P = 0.045). Naproti tomu bol pre proteinúriu behom kontrolovaného obdobia trend rastúci (0.12 g/24 h, P = 0.18). Proteinúria pri lie?be rosiglitazonom bola ni??ia ne? pri obvyklej lie?be. (0.36 g/24 h, P = 0.002, 95 % CI [CI = confidence interval = interval dôveryhodnosti] 0.15 - 0.58). Bol tu tie? pozorovaný priaznivý ú?inok na systolický tlak krvi, ktorý bol redukovaný rosiglitazónom o 7.8 mm Hg (P = 0.006, 95 % CI 2.6 - 13.1). Hoci priemerná hladina glukózy na la?no bola len 5.8 mmol/L, bola tu významná Spearmanova súvislos? medzi glykémiou na la?no a redukciou proteinúrie (r = 0.34, P = 0.045).

ZÁVER: Uzatvára sa, ?e tiazolidinediony mô?u ma? istú úlohu v mana?mente nediabetickej proteinúrie rôznych etiológií. V tejto ?túdii priemerný index telesnej hmoty bol 28.9 kg/m2. Bude dôle?ité opakova? tieto ?túdie u objektov neobéznych s nediabetickou proteinúriou a tie? vyskú?a? maximálne terapeutické dávky tiazolidenedionu.

K?ú?ové slová: tiazolidindiony, rosiglitazon, proteinuria, nediabetická nefropatia.

Autori:

Kincaid-Smith P, Fairley KF, Farish S, Best JD, Proietto J.

Epworth Hospital, and Department of Pathology, Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia, február 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 2
Hlasov: 1

Priemerný

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

CKD a KV komplikácie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd