www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Prospektívne porovnanie mo?ového pomeru proteín-kreatinín, proti 24-hodinovému mo?ovému proteinu u ?ien s preeklampsiou
Hypertenzia v gravidite

Cie?om sledovania bolo posúdi? diagnostickú presnos? mo?ového pomeru proteín- kreatinín ako prediktora signifikantnej proteinúrie u pacientok s preeklampsiou.PLÁN ?TÚDIE: 155 gravidných pacientok, diagnostikovaných s hypertenziou indukovanou graviditou, bolo in?truovaných ?e majú zbiera? mo? behom 24 hodín. Pomer protein- kreatinín bol vyhodnotený v náhodnej mo?ovej vzorke. Pod?a nej 120 pacientok sp??alo kritéria a boli zahrnuté do sledovania. Prediktívna hodnota pomeru proteín- kreatenín pre diagnózu signifikantnej proteinúrie, bola ur?ená ako 300- mg proteinuria 24- hodinového mo?u ako zlatý ?tandard.

VÝSLEDKY: 104 pacientok (t.j. 86.67 %) malo signifikantnú proteinúriu. Bola signifikantná asociácia medzi 24- hodinovým vylu?ovaním proteinu a náhodilým mo?ovým pomerom protein- kreatinín ( r(s) = 0.596, P < .01). S pomerom protein- kreatinín vä??ím ne? 1.14, ako s prediktorom signifikantnej proteinúrie, citlivos? a ?pecifi?nos? boli 72 %, resp. 75 %. Kladná prediktívna hodnota bola 94.9 % a záporná hodnota bola 29.2 %.

ZÁVER: Náhodilý mo?ový pomer protein- kreatinín u pacientiek s preeklampsiou nebol dobrým prediktorom signifiakntnej proteinúrie.

K?ú?ové slová: preeklampsia, proteinúria, proteín kreatinín pomer.

Autori:

Aggarwal N, Suri V, Soni S, Chopra V, Kohli HS. Department of Obsterics & Gynecology, PGIMER, Chandigarh, India., 22. 4.2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.22 sekúnd