www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Progresia obli?kovej nedostato?nosti pri aterosklerotickej chorobe obli?kových a
Chronická renálna insuficiencia

Progresia obli?kovej nedostato?nosti pri aterosklerotickej chorobe obli?kových artérií je spojená so systémovým zápalom.

Intervencia v prípade aterosklerotickej stenózy obli?kovej artérie ARAS (ARAS = atherosclerotic renal artery stenosis) ostáva  na okraji záujmu. Je len nieko?ko ?túdií o  progresii aterosklerotickej stenózy renálnych arterií, ale ?iadne ktoré by pou?ívali neinvazívnu techniku angiografie pomocou magnetickej rezonancie (MRA = magnetic resonance angiography).   V?etci pacienti, nav?tevujúci na?u kliniku od r. 1998 do r. 2001 s ARAS boli boli vy?etrení pomocou MRA. Boli doplnené údaje ako rizikové faktory pre  cievne choroby, faj?enie, lie?ba, krvný tlak (BP = blood pressure), kreatinín, klírens kreatinínu, eosinofília, C reaktívny proteín (CRP = C reactive protein), lipidy a proteinúria. Progresia ochorenia bola stanovená ako zmena klírens kreatinínu behom ur?itého ?asu. Bola pou?itá jednoduchá aj mnohonásobná regresívna analýza.

   Pacienti boli kategorizovaní tak, ako je uvedené v ?al?om texte: Skupina 1 - jednostranné postihnutie, skupina 2 - ?ahké dvojstranné postihnutie a skupina 3 - silné dvojstranné postihnutie. Bolo zahrnutých 111 pacientov (skupina 1 = 33, skupina 2 = 49, skupina 3 = 29) s mediánom 27.6 (IQR 10.3 - 39.9) mesiacov. Obli?ková angioplastika so stentingom bola realizovaná u 9 % (10). Bazálny klírens kreatinínu bol vy??ií u jednostranného postihnutia  (skupina 1 - stredná hodnota 39.8 SD ± 22.8 ml/min, skupina 2 stredná hodnota 28.6 ± 16 ml/min a skupina 3 - stredná hodnota 29.2 ± 15 ml/min, p = 0.018). Bazálny systolický tlaku krvi BP bol ni??í u skupiny s jednostrannou léziou (skupina 1 : stredná hodnota 144 SD ± 26 mm Hg, skupina 2 : stredná hodnota 149 ± 28 mm Hg, skupina 3 : stredná hodnota 162 ± 30 mm Hg, p = 0.05). Stredná rýchlos? progresie choroby bola -2.2 ml/min/rok (IQR -5.6 : 0.1). Pri mnohonásobnej analýze stredné CPR (p < 0.001, r2 = 25.1 %) a sledovanie pomeru mo?ového  proteínu / kreatinínu (p < 0.04, r2 = 5.8 %) korelovali s postupom choroby. Sledovanie cholesterolu korelovalo len u jednoduchej analýzy (p < 0.04, r2 = 5.5 %). Progresia choroby sa u v?etkých 3 diagnostických skupín nelí?ila. Len 18 pacientov (16 %) vy?adovalo na konci sledovania dialýzu.

   V tejto neselektovanej populácii s ARAS, rýchlos? progresie ochorenia bola pomalá. Asociácia CRP s postupom choroby nám napovedá, ?e zápal hrá v patogenéze ARAS istú úlohu. Pozorovanie, ?e progresia choroby sa medzi rôznymi skupinami ARAS-u nelí?i, ponúka hypotézu, ?e  obli?kové funkcie sú viac ovplyv?ované po?kodením  parenchýmu , ne? stup?om makrovaskulárnej stenózy.

Autori:

S Siddiqui1, M S MacGregor1, C Glynn2, G Roditi2 and C J Deigham11Renal Unit, Glasgow Royal Infirmary, Castle Street, Glasgow, G4 0SF, United Kingdom and 2Radiology Department, Glasgow Royal Infirmary, Castle Street, Glasgow, G4 0SF, United Kingdom

Zdroj: Renal association April 2004, www.renal.org


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

CKD a KV komplikácie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd