www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Príjem rastlinných proteínov mô?e ma? inverzný vz?ah ku tlaku krvi
Diéty Príjem rastlinného proteinu je inverzne asociovaný s hypertenziou, zatia? ?o pod?a výsledkov cross – epidemiologickej ?túdie, referovaného 9. januára 2006 vo vydaní Archives of Internal Medicine, s príjmom ?ivo?í?neho proteinu neexistuje asociácia.

„Výskyt hypertenzie medzi konzumentmi mäsa v porovnaní s vegetariánmi nazna?ujú, ?e vysoký diétny proteinový príjem mô?e ma? ne?iaduci vplyv na tlak krvi.“, pí?e Paul Elliot, MB, PhD, z Imperial College London v Anglicku, a jeho kolegovia zo spolupracujúcej výskumnej skupiny INTERMAP. Niektoré dôkazy nazna?ujú, ?e celkový príjem proteinu je v inverznom vz?ahu vo?i tlaku krvi, ktorý má praktické a teoretické dôsledky pre lekársku starostlivos? a v?eobecné zdravie. Preto po?iato?ná hypotéza ?túdie INTERMAP na makro- vý?ivu a mikro- vý?ivu a na tlak krvi, týkajúca sa 17 rôznych vzoriek obyvate?stva v 4 krajinách bola, ?e celkový príjem proteinu je v inverznom vz?ahu ku tlaku krvi“.

V tejto ?túdii 4 680 osôb vo veku 40 a? 59 rokov malo tlak krvi meraný 8 krát na vizitách, a príjem stravy bol za 24 hodín zaznamenaný 4 krát. Ka?dý ú?astník poskytol tie? informáciu o diétnych doplnkoch a dodal dve 24 hodinové mo?ové vzorky.

Príjem rastlinného proteinu bol do zna?nej miery nepriamo úmerný ku tlaku krvi. Rozdiely tlaku krvi, spojené s vy??ím príjmom rastlinného proteinu o hodnote 2.8 % kilokalórií, boli -2.l4 mm Hg u systolického a -1.35 mm Hg u diastolického tlaku (P < .001 pre obidva tlaky). Tieto rozdiely ostali signifikantnými aj po ?al?ej úprave na vý?ku a váhu (-1.11 mm Hg u systolického tlaku; P <.01 a -0.71 mm Hg u diastolického tlaku; P < .05).

Pre príjem ?ivo?í?neho proteinu, po úprave na vý?ku a váhu, neboli ?iadne významné pozitívne rozdiely tlaku krvi. Celkový príjem proteinu mal významnú interakciu s pohlavím, ale nebol signifikantne asociovaný s tlakom krvi ?ien ani mu?ov . Diétny obsah amínokyselín sa zna?ne menil u osôb s vysokým príjmom rastlinného a nízkym príjmom ?ivo?í?neho proteinu, oproti prípadom s nízkym príjomom rastlinného a vysokým príjmom ?ivo?í?neho proteinu.

„Príjem rastlinného proteinu bol nepriamo úmerný tlaku krvi“, pí?u autori. „Toto zistenie je konzistentné s odporú?aniami, ?e diéta bohatá na rastlinné výrobky je sú?as?ou zdravého ?ivotného ?týlu pre ochranu pred vysokým tlakom krvi a ostatnými chorobami... Definitívne zistenie prí?inného vz?ahu medzi príjmom rastlinného proteinu a tlakom krvi o?akáva e?te ?al?ie údaje z randomizovaných kontrolných ?túdií, hlavne týkajúcich sa vplyvu amínokyselín na tlak krvi.“

K?ú?ové slová: príjem proteínov, tlak krvi, aminokyseliny.

Autori:

Laurie Barclay, MD

Zdroj:

http://www.medscape.com/viewarticle/521193?src=mp


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diéty
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diéty:
Bezpurínová diéta


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4.6
Hlasov: 5

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Hypertenzia a obli?ky

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd